Newyddion Diweddaraf Canabis
309-306 1095- [e-bost wedi'i warchod]

Pam Mae Angen Cyfreithiwr Da ar Eich Cwmni Canabis

Mae canabis yn fusnes sy'n tyfu'n gyflym ac yn llawn rhwystrau rheoleiddio a chystadleuaeth torri gwddf - gall yr atwrnai canabis cywir helpu eich busnes canabis

Pam mae angen cyfreithiwr canabis ar eich cwmni marijuana neu gywarch?

Gall ail set o lygaid ar eich offrymau sy'n darparu persbectif soffistigedig wneud cwmni'n fwy llwyddiannus. Er enghraifft, cyfarfu Warren Buffett â chyfreithiwr o'r enw Charlie Munger ym 1959 ac yn hoffi ei farn gymaint nes iddo ei argyhoeddi i adael arfer y gyfraith ac ymuno ag ef yn Berkshire Hathaway. Gall cyfreithwyr canabis sy'n berchen ar fusnesau yn y diwydiant ac yn eu gweithredu ac sydd â gwybodaeth ddofn o'i risgiau a'i dueddiadau helpu'ch busnes i ennill mantais gystadleuol a lliniaru risg weithredol.

Rydyn ni'n mynd i gwmpasu 5 budd pwysig a ddarperir trwy logi atwrnai ar gyfer eich busnes canabis newydd. Mae cwmnïau'n llogi cyfreithwyr i helpu eu busnes gyda phob math o bethau. Dyma bump o'r buddion mwyaf ymarferol y gall atwrnai diwydiant canabis eu cynnig i'ch tîm:

  1. Gwybodaeth am Brosesau Cymhwyso a Thrwyddedu Cymhleth
  2. Deall Cydymffurfiaeth â Deddfau Ffederal a Gwladwriaethol
  3. Deall Contractau Busnes ar gyfer Gweithrediadau
  4. Profiad a Gwybodaeth flaenorol y Diwydiant
  5. Rheoli'r Risgiau y Cyfarfyddiadau Busnes Canabis

Byddwn yn trafod y pum budd hyn i logi'r cyfreithiwr canabis cywir ar gyfer eich busnes. 

Ymgynghori a cyfreithiwr marijuana neu gywarch am eich busnes canabis.

 

 

Mae canabis yn tyfu'n gyson o ran defnydd a phoblogrwydd ledled y byd. Mae'r hyn a ystyriwyd yn dabŵ i ddechrau bellach yn ennill enwogrwydd, cydnabyddiaeth, a thyniant mewn llawer o daleithiau'r UD gyda Washington, DC wedi cyfreithloni tyfu, meddiant a defnyddio mariwana. Tra bod cywarch yn gwbl gyfreithiol ar ôl cael ei dynnu o'r Ddeddf Sylweddau Rheoledig gan y Bil Fferm 2018. 

Wrth i ni siarad, mae mwy na 33 o daleithiau yn yr UD wedi cyfreithloni rhyw fath o farijuana fel dewis meddygol dilys a hyfyw.

Er bod y cyhoedd wedi newid eu canfyddiad tuag at farijuana, gan gychwyn busnes canabis a rhedeg yn llwyddiannus, mae'n dasg i fyny o ystyried yr amrywiadau yng nghyfreithiau'r wladwriaeth a ffederal.
 
Os ydych chi'n entrepreneur uchelgeisiol gyda'r sêl i dorri i mewn i'r farchnad gynyddol hon, argymhellir eich bod yn llogi cyfreithiwr canabis arbenigol. Y prif bwrpas ar gyfer hyn yw sicrhau bod eich busnes yn cydymffurfio â'r holl reoliadau cymwys yn eich gwladwriaeth.
 
Heddiw, rydyn ni'n mynd i archwilio rhai o fuddion llogi atwrnai canabis o ran gwerthu canabis, p'un a yw'n gywarch, meddyginiaethol neu farijuana hamdden.
 

1. Gofynion Cymhleth a Chostau Uchel i Fynd i Mewn i'r Diwydiant Canabis

Mae gan bob gwladwriaeth wahanol ddeddfau sy'n ymwneud â sefydlu a goruchwylio busnes mariwana. Mae llawer o wladwriaethau wedi gosod rheolau llym ar nifer y busnesau canabis y gellir eu sefydlu ar gyfnod penodol.
 
Canlyniad hyn yw bod rhai taleithiau ond yn rhoi trwyddedau yn ystod ffenestr ymgeisio hynod gul gyda chostau uchel iawn a chystadleuaeth ddwys am y trwyddedau.
 
Yn amlach na pheidio, mae'n ofynnol i ymgeiswyr dalu ffioedd ymgeisio uchel gyda'r bwriad o gynhyrchu elw sylweddol i'r taleithiau trwyddedu.
 
Enghraifft berffaith yw Connecticut, sy'n codi ffi ymgeisio na ellir ei ariannu $ 25,000 i ymgeiswyr sy'n ceisio trwydded ar gyfer eu busnes marijuana. Gyda'r gost uchel hon mewn golwg, bydd atwrnai canabis yn eich helpu i ddeall sut i fodloni'r holl ofynion rheoliadol a chymhwyso i wneud iawn am gostau eithafol y ffioedd.
 

2. Atwrneiod Canabis Deall Deddfau Ffederal a Gwladwriaethol

Mae gan rai darpar entrepreneuriaid canabis ddealltwriaeth sylfaenol o gyfreithiau marijuana yn eu gwladwriaeth ac maent yn ymdrechu i gadw atynt. Fodd bynnag, am un neu ddau reswm, gall y llywodraeth ffederal barhau i ystyried eu busnes yn anghyfreithlon a dirymu eu trwydded.
 
Mae atwrnai canabis arbenigol yn eich helpu i ddeall y deddfau ffederal a gwladwriaethol fel y gallwch sefyll gwell siawns o wireddu llwyddiant hirdymor yn y diwydiant proffidiol hwn.
 
Mae cael atwrnai canabis ar fwrdd yn ddefnyddiol i gyfreithloni eich cychwyn. Mae penderfynu ar y cynhyrchion neu'r gwasanaethau yr ydych am eu cynnig yn hanfodol cyn belled ag y mae sefydlu busnes yn mynd.
 
Mae busnesau marijuana wedi'u dosbarthu i dri chategori gwahanol, ac mae pob grŵp yn tynnu sylw at y gwahanol safonau a rheoliadau.
 
Bydd atwrnai profiadol yn eich helpu i ddeall y categori penodol y mae eich busnes mariwana yn dod oddi tano. Mae'r categorïau busnes marijuana honedig fel a ganlyn:
 
(i) Tyfu - Mae tyfu marijuana yn cael ei reoleiddio'n fawr gan wahanol wladwriaethau i warantu cynnyrch o ansawdd uchel, diogel ac effeithiol. Mae angen buddsoddiad sylweddol ac ymrwymiad cryf i dyfu planhigion marijuana. Bydd eich atwrnai yn eich helpu i ddechrau yn y busnes hwn i sicrhau perffeithrwydd garddwriaethol.
 
(ii) Trwyth - Mae llawer o entrepreneuriaid yn sefydlu mentrau'n gyflym sy'n delio â gwerthu tinctures ac edibles wedi'u trwytho â chanabis. Mae'r bandwagon anhygoel hwn wedi'i ysbrydoli gan yr astudiaethau gwyddonol cynyddol sy'n honni buddion gwerthfawr marijuana mewn triniaethau meddyginiaethol. Mae nifer sylweddol o ddeddfau wedi'u drafftio mewn gwahanol daleithiau i lywodraethu'r cynhwysion, y labelu a'r cyfarwyddiadau gweini priodol ar gyfer y cynhyrchion hyn.
 
(iii) Manwerthu - Mae busnesau marijuana sydd wedi'u dosbarthu o dan y categori siopau manwerthu yn cynnwys y fferyllfeydd hamdden a meddyginiaethol. Yn nodweddiadol, mae'r cydweithfeydd hyn yn gwerthu eu cynhyrchion i unigolion awdurdodedig a chleifion dros 21 oed. Y costau cychwynnol ar gyfer sefydlu siopau adwerthu yw'r rhai drutaf oll, ond maent yn aml yn cynhyrchu elw mwy sylweddol na'r holl fathau eraill o fusnesau mariwana.
 

3. Cyfreithwyr Canabis Deall Cydymffurfiaeth

Bydd cyfreithiwr sy'n wirioneddol gyfarwydd â deddfau marijuana ffederal a gwladwriaethol yn eich helpu i ganfod yr amodau penodol sy'n berthnasol i'r categori penodol o eich busnes marijuana. Mae deall y gofynion ar gyfer ceisiadau, trwyddedu ac ariannu eich busnes canabis yn rhan hanfodol o adeiladu a meithrin cwmni marijuana cyfreithlon.
 
Mae rhai entrepreneuriaid mariwana neu gywarch yn ceisio llywio'r pethau technegol hyn a cholli eu buddsoddiad yn y pen draw.
 
Gall y broses sy'n gysylltiedig â gwneud cais am drwydded fusnes a cheisio cyllid amrywio'n helaeth yn dibynnu ar eich man preswylio. Mae ffioedd ymgeisio yn anadnewyddadwy mewn rhai rhanbarthau ac yn aml maent yn costio miloedd o ddoleri heb fawr ddim gwarant derbyn. Efallai y bydd angen cynnal gwiriad cefndir mewn rhai amgylchiadau i chwynnu ffeloniaid euog y mae eu hanes yn troi o amgylch trais neu droseddau sy'n gysylltiedig â chyffuriau.
 
Ar ben hynny, mae gan lawer o daleithiau gyfreithiau sy'n cyfyngu ar nifer y busnesau mariwana y gellir eu sefydlu mewn ardal benodol. Mae hyn wedi arwain at ffioedd chwyddedig a mwy o gystadleuaeth. Mae gwladwriaethau eraill hyd yn oed yn mynd gam ymhellach i ymholi am eich adnoddau ariannol i wirio a oes gennych y cyhyr ariannol i dalu costau fel rhent a chyfleustodau.
 
Yn Illinois, er enghraifft, efallai y bydd y wladwriaeth yn mynnu bod gan fusnesau mariwana arfaethedig yr adnoddau ariannol o ddim llai na hanner miliwn o ddoleri i sefydlu a rhedeg y busnes. Efallai y bydd y wladwriaeth hefyd yn mynnu gweld y mesurau diogelwch helaeth a ddefnyddir gan berchennog y busnes i sicrhau nad yw marijuana a gynhyrchir at ddibenion meddyginiaethol yn dod i ben ar y farchnad ddu - naill ai'n ddamweiniol neu'n fwriadol.
 
Ar wahân i reoliad y wladwriaeth, efallai y bydd gan lywodraethau a dinasoedd lleol eu ffordd eu hunain o reoleiddio'r busnes marijuana. Mae rhai llywodraethau lleol yn cynnal gwiriadau cefndir ar gyfer perchnogion busnesau mariwana a'u gweithwyr fel rhagofyniad i wneud cais am drwydded.
 
O ystyried y costau uchel hyn, llogi atwrnai canabis i'ch helpu i lywio'r manylion technegol hyn fyddai'r syniad gorau cyn symud ymlaen. Gall methu â dilyn y gofynion arwain at ddirwyon, dirymu trwydded, ac atebolrwydd troseddol ymhlith cosbau eraill.
 

4. Cael Eich Busnes Canabis Oddi ar y Tir

Gall cychwyn a chynnal busnes canabis fod yn ymdrech heriol. Heblaw am y rhwystrau arferol fel llif arian, marchnata, cysylltiadau cwsmeriaid, a thwf, rhaid i fusnes canabis gadw at yr holl ddeddfau a rheoliadau - neu baratoi i wynebu'r canlyniadau. Gyda'r atwrnai canabis cywir ar eich ochr chi, gellir rhagosod eich busnes yn y sylfaen gywir i sicrhau twf ac ehangu yn y dyfodol.
 
Bydd cyfreithiwr canabis da yn eich helpu gyda ffurfio a gweithredu busnes canabis, parthau a chaniatáu, a chydymffurfio â thrwyddedu lleol a gwladwriaethol.
 
Heb gyfreithiwr, mae'n hawdd cael eich hun yn cerdded mewn llinell denau heb sylweddoli hynny oherwydd natur gyfnewidiol deddfau sy'n llywodraethu'r busnes mariwana. Gall llawer o gyhuddiadau troseddol eich taro yn y busnes marijuana gan gynnwys amser carchar posib, bygythiadau o gau busnes, a dirwyon afresymol a ffioedd eraill.
 
Bydd yr atwrnai canabis cywir nid yn unig yn eich amddiffyn rhag y cyhuddiadau hyn ond hefyd yn amddiffyn enw da eich busnes. Mae angen i bob busnes weithredu o fewn cyfyngiadau'r gyfraith fel y gall y fenter aros yn weithredol. Yn y diwedd, mae eich busnes yn haeddu gweithrediad llwyddiannus heb y straen ychwanegol o fynd i'r afael â materion cyfreithiol.
 

5. Cyfyngu ar y Risg Busnes Marijuana neu Gywarch

Mae llogi atwrnai canabis yn ffordd wych o leihau'r risg y gallai eich busnes ei hwynebu. Ar y naill law, mae marijuana yn parhau i fod yn sylwedd anghyfreithlon o dan gyfraith ffederal, ac ni wneir eithriadau ar gyfer gwladwriaethau sydd wedi cyfreithloni ei ddefnydd at ddibenion meddygol neu hamdden. Ar y llaw arall, yn gyffredinol nid oes gan unigolion y mae eu busnesau yn cydymffurfio â deddfau gwladwriaethol unrhyw risg o gael eu harestio na'u treialu gan awdurdodau ffederal.
 
O ganlyniad, cynghorir pob perchennog busnes mariwana i ddilyn rheoliadau eu gwladwriaeth yn llym wrth geisio cyfyngu ar y siawns o erlyn troseddol a cholli buddsoddiad o bosibl. Mae'r llywodraeth ffederal yn chwilio'n gyson am fusnesau nad ydyn nhw'n cael eu gwarchod o dan gyfreithiau marijuana y wladwriaeth i'w herlyn.
 
Mae'n canolbwyntio ar erlyn y rhai sy'n ymwneud â throseddau fel dosbarthu marijuana gan rwydweithiau troseddau cyfundrefnol, gyrru â chyffuriau, dosbarthu marijuana i blant dan oed, a gweithgareddau eraill sy'n cynnwys meddiant anghyfreithlon o'r cyffur.
 
Gydag atwrnai canabis arbenigol ar fwrdd y llong, gallwch fod yn dawel eich meddwl bod eich busnes yn cael ei ragosod mewn ffordd a all leihau'r risg ar gyfer erlyniad ffederal yn ddramatig.
 
Bydd atwrnai yn gallu strwythuro'ch busnes yn unol â holl ddeddfau'r wladwriaeth er mwyn osgoi dirymu trwydded fusnes a'r dirwyon sy'n cyd-fynd ag ef. Hefyd, bydd cyfreithiwr canabis yn gallu cadw'ch busnes yn ddiogel ac yn gyfoes trwy fonitro deddfau achos a newidiadau mewn polisi yn agos.
 
Yn y busnes marijuana, bydd un camgymeriad yn debygol o'ch glanio yn y llys ffederal ac yn diddymu'ch cyllid. Mae un o wallau o'r fath yn cynnwys llogi'r gweithwyr. Os ydych chi'n bwriadu cyflogi gweithwyr newydd, bydd cyfreithiwr canabis yn eich helpu gyda deddfau atebolrwydd ac yswiriant.
 

Meddyliau Terfynol ar Atwrneiod Canabis

Mae'r busnesau sy'n ymwneud â thyfu neu werthu mariwana yn peri cryn risg. Am y rheswm hwnnw, mae er eich budd gorau ystyried llogi atwrnai canabis ar gyfer eich busnes.
 
Mae cyfreithiwr canabis nid yn unig yn helpu i wneud iawn am y risg ariannol sy'n gynhenid ​​i'r busnes marijuana ond hefyd yn sicrhau bod gwaith papur a cheisiadau trwyddedu y busnes mewn trefn.
 
O ystyried y costau cychwyn uchel, cymhlethdod y rheolau dan sylw a'r risg o erlyn ffederal, mae atwrnai yn swnio fel cost resymol. Gall ceisio dehongli'r deddfau canabis ar eich pen eich hun fod yn wastraff amser ac yn ddryslyd.
 
Cysylltwch â chyfreithiwr canabis i drafod eich opsiynau a sicrhau hirhoedledd eich busnes. Mae ein rhai ni yn berchnogion busnes yn union fel chi.
 
Sut i agor fferyllfa ym Massachusetts

Sut i agor fferyllfa ym Massachusetts

Os ydych chi wedi bod yn ystyried agor fferyllfa ym Massachusetts, mae ein canllaw cam wrth gam yn eich tywys trwy'r broses ymgeisio fferyllfa, ffioedd, yn ogystal â manylebau cyffredinol eraill. Os ydych chi dros 21 oed ac erioed wedi'ch cael yn euog o drosedd yn ymwneud â gwahardd ...

Sut i agor fferyllfa yn Ohio

Sut i agor fferyllfa yn Ohio

Oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu sut i agor fferyllfa canabis yn Ohio? Bydd y dudalen hon yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y newyddion a'r datblygiadau diweddaraf yn y diwydiant canabis yn Ohio. Ar 9 Mehefin, 2016, llofnododd Llywodraethwr Ohio HB 523 yn gyfraith, gan roi caniatâd i ...

Thomas Howard

Thomas Howard

Cyfreithiwr Canabis

Mae Thomas Howard wedi bod mewn busnes ers blynyddoedd a gall helpu'ch un chi i lywio tuag at ddyfroedd mwy proffidiol.

Roedd Thomas Howard ar y bêl a chyflawni pethau. Hawdd gweithio gyda nhw, cyfathrebu'n dda iawn, a byddwn yn ei argymell unrhyw bryd.

R. Martindale

Trwyddedau Canabis Minnesota

Trwyddedau Canabis Minnesota

Ar Fai 1af, pasiodd y Pwyllgor Cyllid a Pholisi Iechyd fil i gyfreithloni mariwana trwy bleidlais 11-8, gan godi cyfanswm y pwyllgorau sydd wedi symud y cynnig ymlaen i 10. Byddai'r bil yn caniatáu i oedolion sy'n 21 oed neu'n hŷn wneud hynny. prynu a meddu ar ...

Angen Atwrnai Canabis Ar Gyfer Eich Busnes?

Mae ein hatwrneiod busnes canabis hefyd yn berchnogion busnes. Gallwn eich helpu i strwythuro'ch busnes neu helpu i'w amddiffyn rhag rheoliadau rhy feichus.

cyfreithiwr diwydiant canabis

316 SW Washington St, Ystafell 1A Peoria,
IL 61602, UDA
Ffoniwch Ni 309-740-4033 || e-bost Ni [e-bost wedi'i warchod]

cyfreithiwr diwydiant canabis

150 S. Wacker Drive,
Suite 2400 Chicago IL, 60606, UDA
Ffoniwch Ni 312-741-1009 || e-bost Ni [e-bost wedi'i warchod]

cyfreithiwr diwydiant canabis

316 SW Washington St, Ystafell 1A Peoria,
IL 61602, UDA
Ffoniwch Ni 309-740-4033 || e-bost Ni [e-bost wedi'i warchod]

cyfreithiwr diwydiant canabis

150 S. Wacker Drive,
Suite 2400 Chicago IL, 60606, UDA
Ffoniwch Ni 312-741-1009 || e-bost Ni [e-bost wedi'i warchod]
Newyddion y Diwydiant Canabis

Newyddion y Diwydiant Canabis

Tanysgrifiwch a chael y diweddaraf am y diwydiant canabis. Yn cynnwys cynnwys unigryw a rennir gyda thanysgrifwyr yn unig.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!

Share Mae hyn yn