Newyddion Diweddaraf Canabis
309-306 1095- [e-bost wedi'i warchod]

Sut i Sue am Drwydded Cananbis

Am gael galwad gyflym ynglŷn â'ch cais

Adolygwch Eich Cais gydag Atwrnai Canabis

Byddwn yn adolygu ac yn beirniadu'ch cais am drwydded canabis gyda llygad tuag at sgorio ac unrhyw risgiau ymgyfreitha posibl a allai fod ganddo.

logo talu

Pam Timau Sue am Drwydded Canabis

sut i siwio am drwydded canabis

Deddfau Trwydded Canabis digwydd ar ôl rowndiau ymgeisio cystadleuol. Mae gwladwriaethau neu fwrdeistrefi yn wynebu risg ymgyfreitha mewn rowndiau ymgeisio am drwydded canabis cystadleuol pan fydd nifer y ceisiadau busnes canabis yn fwy o lawer na'r trwyddedau sydd ar gael. At hynny, mae ceisiadau am drwydded canabis yn aml yn cael eu graddio gan drydydd partïon, fel cwmni cyfrifo pedwar mawr, a allai wneud camgymeriadau wrth gyfateb y pwyntiau. Gallwch chi ddisgwyl i lawer o dîm erlyn am drwydded canabis os ydyn nhw'n credu y dylen nhw fod wedi ennill. Dyma erthygl fer ynglŷn â'r broses.

Pwyntiau allweddol ar gyfer achosion cyfreithiol dros Drwydded Canabis

  1. Dilynwch eich rheolau gwladwriaethol neu leol
  2. darganfod beth aeth o'i le yn y cais
  3. cydymffurfio â'r weithdrefn ar gyfer apelio yn erbyn penderfyniad gweinyddol
  4. Mae gwybod ymgyfreitha yn anrhagweladwy ac efallai y byddwch chi'n colli
  5. Bod â chwyn a chynigion ysgrifenedig perswadiol
  6. Dysgwch bopeth am sut i ennill trwydded yn y dyfodol

SWYDD GYSYLLTIEDIG: Cartref Tyfu Canabis Yn Illinois

SWYDD GYSYLLTIEDIG: Cais am Drwydded Dosbarth Illinois 

SWYDD GYSYLLTIEDIG: Astudiaethau Canabis Ac Ymchwil

SWYDD GYSYLLTIEDIG: Perfformiad Penodol

Am i Gyfreithiwr Canabis Adolygu'ch Cais?

YN DOD I'CH DATGANIAD AM SCRIPT TRWYDDED CANNABIS

         Rydyn ni i gyd yn meddwl, ar ôl gweithio mor galed iawn, ein bod ni'n haeddu ennill trwydded canabis - ond mewn gwladwriaethau cystadleuol - nid yw'r mwyafrif o bobl yn ennill. A dyna pryd mae'r achosion cyfreithiol yn dechrau hedfan ... byddwn ni'n siarad popeth amdano ar bennod heddiw o.

Cofrestr Arian Parod - NEWYDDION CYFREITHIOL CANNABIS

Diolch am ymuno â ni, Tom ydw i - a gallwch ddod o hyd i mi trwy fynd i'm gwefan - cyfreithiwr diwydiant canabis.com - lle rydw i'n rhoi cynnwys fel hyn er mwyn i chi ddarganfod popeth rydych chi am ei wybod am y diwydiant canabis cyfreithiol.

TRWYDDEDAU CANNABIS CYSTADLEUOL YN CREU LLENYDDIAETH AR GYFER STATES A BWRDEISTREF

Dyma rywbeth efallai eich bod chi'n ei wybod eisoes - nid yw pob gwladwriaeth yn caniatáu i unrhyw un sydd eisiau trwydded canabis gael un - Gwladwriaethau fel Illinois, neu Missouri, Maryland - fe wnaethant fabwysiadu system drwydded gystadleuol lle mae ceisiadau'n cael eu sgorio gan arbenigwyr fel y'u gelwir i fod y “gorau. ” Gwyliwch tan y diwedd a byddaf yn dweud wrthych ffordd a allai roi diwedd ar yr holl achosion cyfreithiol, nad wyf yn ei ffafrio fel ymgyfreithiwr ar gyfer canabis. Ond nid yw hynny o bwys i Illinois, neu efallai i'ch gwladwriaeth.

MWY O CEISIADAU NA NIFER O DRWYDDEDAU CANNABIS SYDD AR GAEL YN CREU RISG LLENYDDOL

Hyd yn oed os yw'ch tîm yn gryf ac wedi ennill trwydded. Illinois wedi'i ddyrannu yn unig deugain tyfwr crefft a 40 trwydded infuser. A bydd Illinois yn unig yn dyfarnu 75 o drwyddedau fferyllfa defnydd oedolion, ond derbyniodd geisiadau o fwy na hynny 700 timau a gyflwynodd fwy na 4,000 o geisiadau. Felly mae'r ods yn hir - a'r Wladwriaeth yn ddiweddar dyfarnu KPMG, un o'r pedwar cwmni cyfrifyddu mawr, y contract i sgorio'r rownd ddiweddar o geisiadau fferyllfa. Mae'r contract yn darparu ar gyfer prosiect ymgynghori graddio dirgel am ddwy filiwn o ddoleri ($ 2,000,000).

 YMGYNGHORWYR TU ALLAN I CEISIADAU TRWYDDED CANNABIS GRADD GRADD

Nodyn diddorol arall yng nghontract y Wladwriaeth gyda KPMG yw ei fod yn amcangyfrif $ 500,000 arall mewn “ymgynghori cyfreithiol,” ar gyfradd swmp o $ 200 / awr. Yn nhermau lleygwr, mae'n ymddangos bod y Wladwriaeth yn barod i drosglwyddo cannoedd o oriau o'r gwaith adolygu i atwrneiod “contractio” neu “brosiect”. Os nad ydych chi'n gwybod eisoes - yna eu malu a'u hoffi i danysgrifio i ddysgu ffordd fwy ar gyfreithiau canabis - ond yn y bôn mae gwaith atwrnai contract yn golygu crwydro criw o gyfreithwyr dibrofiad i mewn i ystafell, lle maen nhw'n cael eu talu rhy ychydig i falu mewn gwaith undonog. , gan arwain at gynnyrch nad oes llawer o bobl yn ei hoffi - dim hyd yn oed y bobl sy'n ei wneud. Dyna pwy sy'n ymddangos fel petai'n dewis pa dîm sy'n ennill trwydded. Sy'n sugno amser mawr pan ystyriwch fathemateg y mater.

         Mae'r mathemateg syml yn mynnu y bydd y mwyafrif o ymgeiswyr yn colli. Mae 4,000 o geisiadau am ddim ond 75 o drwyddedau fferyllfa yn cyfateb i siawns o 98.125% o fethu - fel mae'r dywediad yn mynd, mae gobaith yn gwibio yn dragwyddol yn rhuthr gwyrdd y diwydiant canabis. Pe na bai'r ods yn ddigon hir, mae'r broses sgorio a sefydlwyd gan y wladwriaeth yn ei gwneud hi'n fwy tebygol y bydd rhai ymgeiswyr yn colli dim ond oherwydd gwall dynol. Am reswm da, efallai y bydd eich tîm am erlyn y Wladwriaeth neu'r fwrdeistref i gael y drwydded busnes canabis y maent yn credu ei bod wedi'i hennill.

Am Apelio Eich Penderfyniad

Gwiriwch Gyfraith Eich Gwladwriaeth am Sut i Apelio yn erbyn y Penderfyniad Trwydded Canabis

         Ar gyfer Illinois, mae'r Deddf Rheoleiddio a Threthi Canabis yn caniatáu i ymgeiswyr siwio o dan Gyfraith Adolygiad Gweinyddol y wladwriaeth Gan nodi “bydd [a] ll penderfyniadau gweinyddol terfynol yr Adran o dan hyn yn destun adolygiad barnwrol o dan ddarpariaethau'r Gyfraith Adolygu Gweinyddol [.]” Mae'r Gyfraith yn darparu bod achos ar gyfer adolygiad barnwrol yn digwydd yn y sir lle mae'r blaid sy'n gwneud cais am adolygiad (yr ymgeisydd) yn preswylio, neu Sir Sangamon ar gyfer plaid y tu allan i'r wladwriaeth. Wrth siarad am wylwyr y tu allan i'r wladwriaeth, gwiriwch awdurdod perthnasol gwladwriaeth eich timau, am ei hawliau penodol. Mae angen i chi gydymffurfio â'r gofynion hynny i ddilyn eich hawliau.

 Rhaid Dilyn Gweithdrefnau Proses Adolygu Gweinyddol

         Mae gan Gyfraith Adolygu Gweinyddol Illinois ychydig o ddarpariaethau nodedig i wneud hynny. Mae'n ei gwneud yn ofynnol i'r parti sy'n ceisio adolygiad ffeilio cwyn a chyhoeddi gwŷs oddi mewn tri deg pump (35) diwrnodau o'r penderfyniad gweinyddol dan sylw. Yn y bôn, gall y Plaintydd ei gwneud yn ofynnol i'r Adran Amaeth neu'r IDFPR ddarparu cofnod llawn o'r broses adolygu o dan Adran 3-108 (a). Fodd bynnag, “[n] o bydd y llys yn clywed tystiolaeth newydd neu ychwanegol i gefnogi neu yn erbyn unrhyw ganfyddiad, gorchymyn, penderfyniad neu benderfyniad yr asiantaeth weinyddol.” Mae'r un adran yn darparu “[t] bod canfyddiadau a chasgliadau'r asiantaeth weinyddol ar gwestiynau ffeithiol yn cael eu hystyried i fod y garfan gyntaf gwir a chywir. ”

Cofiwch yr holl amseroedd hynny y dywedais fod angen y cais mwyaf cyflawn a chynhwysfawr posibl arnoch - wel, gallai hynny fod oherwydd bod proses apelio eich gwladwriaeth yn cymryd y cais hwnnw fel eich cofnod ar apêl yn y bôn ac ni allwch ychwanegu unrhyw beth newydd ato i ddylanwadu ar eu barn. 

         Ar ben hynny gall fynd yn anodd yma - sy'n cyfateb i'r cwrs mewn ymgyfreitha cymhleth a ymleddir - yn aml mae gan gymwysiadau canabis feini prawf pendant, gyda system bwyntiau sy'n ymddangos yn gynhwysfawr. Fodd bynnag, mae ymgeiswyr yn cael sgôr yn seiliedig nid yn unig ar eu cydymffurfiad â'r gyfraith, ond hefyd ar eu potensial a'u gallu fel busnesau. Er enghraifft, os yw'r Wladwriaeth yn penderfynu bod profformas a symiau cyfalaf ymgeisydd yn dda, ond nid ydynt mawr, ai penderfyniad cyfraith neu ffaith yw hynny? Mae'r cymwysiadau hyn yn ymddangos yn debycach i gwestiynau cymysg clasurol y gyfraith a ffaith - sy'n rhywbeth a fydd yn drysu pobl nad ydynt yn ymgyfreithwyr, nad yw'r mwyafrif o ymgeiswyr.  

Ar ben hynny, mae'r sgorio amcan honedig yn seiliedig mewn gwirionedd ar benderfyniadau dynol goddrychol iawn. Cymhlethu’r mater ymhellach yw’r amserlen ar gyfer rhyddhau’r sgoriau sydd wedi’u hymgorffori yn y statud, y gellid eu newid trwy orchymyn gweithredol yn unig. Mae hyn eisoes wedi digwydd yn Illinois, pan gyhoeddodd y Llywodraethwr JB Pritzker, ar Fawrth 12, 2020, orchymyn gweithredol yn ymwneud â'r coronafirws a estynnodd bythefnos y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais. Efallai y bydd oedi ychwanegol yn dod i Illinois. Maent wedi digwydd o'r blaen mewn gwladwriaethau eraill - heb bandemig byd-eang i ddelio ag ef.

Adolygiad o Sut i Sue am Drwydded Canabis mewn gwahanol Wladwriaethau 

         Ar ôl adolygu gwladwriaethau eraill fel ein canllaw, mae gennym syniad da o'r hyn a ddaw nesaf wrth i ymgyfreitha canabis gynyddu. Mae talaith Florida wedi ymgymryd â'r arfer o setlo gydag ymgyfreithwyr yn gyfnewid am grant a trwydded. Mae Florida hefyd yn mynd trwy frwydr gyfreithiol ar wahân oherwydd bod y wladwriaeth yn mynnu bod cwmnïau canabis yn fertigol integredig, sy'n cael yr effaith o greu rhwystrau enfawr i fynediad. Mae Missouri hefyd yn wynebu adlach ddifrifol ar ôl ei rownd olaf o geisiadau. Mae nifer enfawr o achosion cyfreithiol - yn y cannoedd - yn yr arfaeth ar ôl i lawer o'r cannoedd a channoedd o ymgeiswyr fethu â bod yn gymwys ar gyfer y wladwriaeth 60 trwydded drin. Yn fwy cythryblus ym Missouri yw ei bod yn ymddangos bod yr enillwyr yn wleidyddol yn aml cysylltu unigolion. Wrth baratoi ein timau ymgeiswyr, rydym wedi gweld yn uniongyrchol faint o wahaniaeth y gall llywodraethau lleol ei wneud wrth gefnogi neu wrthwynebu ymgeisydd. Efallai eich bod wedi fy nghlywed yn dweud o'r blaen, ac os ydych chi'n tanysgrifio byddwch chi'n fy nghlywed yn dweud eto - mae'r canabis i gyd yn lleol. 

 Systemau Ymgyfreitha a Loteri Trwydded Canabis

         Ni allwn ddweud yn sicr sut y bydd ymgyfreitha canabis yn mynd yn Illinois. Ond os yw Florida a Missouri yn unrhyw arwydd, mae ar fin bod yn fusnes mawr sydd yma i aros. Diolch am wylio tan y diwedd - Nawr, gadewch i ni ddychmygu ffordd y gallai rhai taleithiau osgoi atebolrwydd am sgorio ymgeiswyr yn anghywir am y sgôr uchaf. Gallai osgoi'r ymgyfreitha hwn fod yn rhywbeth y mae gwladwriaeth am i'w chyfraith ei gyflawni. 

Mae gwladwriaethau fel Arizona, er enghraifft, wedi cynnig deddfau canabis sy'n galw am i rai gofynion gael eu bodloni gan ymgeisydd sy'n gweithredu fel trothwy i fod yn gymwys i chwarae loteri am drwydded. Mae Illinois yn galw am loteri os oes tei ymhlith yr ymgeiswyr sydd â'r sgôr uchaf. Mae'n anoddach dadlau bod loteri wirioneddol ar hap yn dadlau eich bod wedi'ch cam-drin, oni bai ei fod wedi'i rigio. Ond yn sicr ni ellid rigio dim yn y diwydiant canabis, nac unrhyw ddiwydiant - iawn?

 

 

Sut i agor fferyllfa yn New Jersey

Sut i agor fferyllfa yn New Jersey

Sut i gael trwydded fferyllfa yn New Jersey? Dyna'r cwestiwn y dylech chi ofyn i'ch hun a ydych chi'n ystyried agor fferyllfa yn New Jersey. Er mwyn cael trwydded fferyllfa, byddai angen i chi gydymffurfio â gofynion a sefydlwyd gan y gyfraith newydd ar y ...

Thomas Howard

Thomas Howard

Cyfreithiwr Canabis

Mae Thomas Howard wedi bod mewn busnes ers blynyddoedd a gall helpu'ch un chi i lywio tuag at ddyfroedd mwy proffidiol.

Trwydded tyfu marijuana marijuana

Trwydded tyfu marijuana marijuana

Trwyddedau Sefydlu Virginia Marijuana Yn ddiweddar - ar Ebrill 7- Pleidleisiwyd i HB 2312 a SB 1406 i gael eu cymeradwyo ar ôl i Gov. Ralph Northam ofyn am welliannau gan y ddeddfwrfa. Bydd y bil hwn yn disodli gwaharddiad canabis gyda system i gyfreithloni, trethu a rheoleiddio ...

Trwyddedau Canabis Minnesota

Trwyddedau Canabis Minnesota

Ar Fai 1af, pasiodd y Pwyllgor Cyllid a Pholisi Iechyd fil i gyfreithloni mariwana trwy bleidlais 11-8, gan godi cyfanswm y pwyllgorau sydd wedi symud y cynnig ymlaen i 10. Byddai'r bil yn caniatáu i oedolion sy'n 21 oed neu'n hŷn wneud hynny. prynu a meddu ar ...

Ban Kentucky o Delta-8 THC

Ban Kentucky o Delta-8 THC

Mae Kentucky Delta-8 THC Cywarch Ban Delta-8 THC yn anghyfreithlon yn ôl dehongliad Kentucky o gyfraith ffederal - o leiaf yn ôl cwnsler cyffredinol yr Adran Amaeth - nad oes ganddo awdurdod mewn gwirionedd i ddod i gasgliadau cyfraith ffederal. Mae gan Delta-8 THC ...

Sut i agor fferyllfa ym Massachusetts

Sut i agor fferyllfa ym Massachusetts

Os ydych chi wedi bod yn ystyried agor fferyllfa ym Massachusetts, mae ein canllaw cam wrth gam yn eich tywys trwy'r broses ymgeisio fferyllfa, ffioedd, yn ogystal â manylebau cyffredinol eraill. Os ydych chi dros 21 oed ac erioed wedi'ch cael yn euog o drosedd yn ymwneud â gwahardd ...

Angen Atwrnai Canabis Ar Gyfer Eich Busnes?

Mae ein hatwrneiod busnes canabis hefyd yn berchnogion busnes. Gallwn eich helpu i strwythuro'ch busnes neu helpu i'w amddiffyn rhag rheoliadau rhy feichus.

cyfreithiwr diwydiant canabis

316 SW Washington St, Ystafell 1A Peoria,
IL 61602, UDA
Ffoniwch Ni 309-740-4033 || e-bost Ni [e-bost wedi'i warchod]

cyfreithiwr diwydiant canabis

150 S. Wacker Drive,
Suite 2400 Chicago IL, 60606, UDA
Ffoniwch Ni 312-741-1009 || e-bost Ni [e-bost wedi'i warchod]

cyfreithiwr diwydiant canabis

316 SW Washington St, Ystafell 1A Peoria,
IL 61602, UDA
Ffoniwch Ni 309-740-4033 || e-bost Ni [e-bost wedi'i warchod]

cyfreithiwr diwydiant canabis

150 S. Wacker Drive,
Suite 2400 Chicago IL, 60606, UDA
Ffoniwch Ni 312-741-1009 || e-bost Ni [e-bost wedi'i warchod]

cyfreithiwr diwydiant canabis

316 SW Washington St, Peoria,
IL 61602, UDA
Ffoniwch Ni (309) 740-4033 || e-bost Ni [e-bost wedi'i warchod]
Newyddion y Diwydiant Canabis

Newyddion y Diwydiant Canabis

Tanysgrifiwch a chael y diweddaraf am y diwydiant canabis. Yn cynnwys cynnwys unigryw a rennir gyda thanysgrifwyr yn unig.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!

Share Mae hyn yn