Newyddion Diweddaraf Canabis
309-306 1095- [e-bost wedi'i warchod]

Cynllun Busnes Canabis

Sut i Ysgrifennu Cynllun Busnes Canabis

Cynllun Busnes Canabis

Mae cynllun busnes canabis yn bwysig i unrhyw fusnes sy'n edrych i ddechrau yn y diwydiant canabis. Mae cynllun busnes yn y glasbrint i'ch busnes canabis a gall wneud neu dorri'ch cais yn wirioneddol.

Yn yr erthygl hon rydym yn darparu ychydig o fideos defnyddiol am gynlluniau busnes canabis, codi arian ar gyfer eich busnes canabis a darparu amlinelliad defnyddiol ar gyfer elfennau cyffredin llawer o gynlluniau busnes canabis. 

Pro Tip: MWYAF trwydded canabis mae ceisiadau'n gofyn am gynllun busnes fel rhan o'r broses ymgeisio am drwydded.

Gall ysgrifennu cynllun busnes fod yn dasg frawychus, ac ymgynghorwyr canabis, fel y rhai yn Cyfreithiwr y Diwydiant Canabis, yn fedrus yn y broses o greu cynllun busnes cryf. Yn yr erthygl hon, byddwn yn archwilio popeth sydd ei angen arnoch i greu cynllun busnes canabis solet - ar gyfer naill ai Tyfu neu fferyllfa.

SWYDD GYSYLLTIEDIG: Faint i Agor Dosbarthfa Canabis

SWYDD GYSYLLTIEDIG: Sut i Dyfu Eich Busnes Canabis

Eisiau Ein Help Ysgrifennu Cynllun Busnes Canabis?

Sut i Ysgrifennu Cynllun Busnes Canabis

Ydych chi ar fin cychwyn busnes canabis? Os mai 'ydw' yw eich ateb, byddwn yn dweud wrthych sut i greu cynllun busnes canabis perffaith a fydd yn dangos gwir botensial eich busnes i'ch buddsoddwyr.

I wneud cynllun busnes canabis da, bydd angen gwybodaeth berthnasol arnoch chi. Mae angen i chi wybod sut rydych chi'n mynd i weithredu, pa fath o gynhyrchion rydych chi'n bwriadu eu cynnig i'r farchnad, pa fath o strwythur busnes rydych chi am ei weithredu a sut rydych chi'n bwriadu dod o hyd i'r cwsmeriaid delfrydol.

Wrth gwrs, rydym yn cytuno ar un peth.

Mae'n anodd creu cynllun busnes canabis pan rydych chi'n cychwyn busnes.

Sut allwch chi ddweud faint y bydd fferyllfa yn ei wneud, neu faint y bydd gweithrediad tyfu yn ei gynhyrchu os nad oes gennych wybodaeth uniongyrchol? Mae'n anodd iawn datblygu a cynllun busnes fferyllfa neu i cynllun busnes tyfu canabis oni bai eich bod wedi gweld llawdriniaethau o'r blaen. 

Bydd y cynllun busnes canabis cywir nid yn unig dangos darpar fuddsoddwyr eich gallu i gynllunio'ch gweithgareddau busnes. Bydd hefyd yn datgelu pa bwyntiau i'w hystyried os ydych chi am elwa o'ch busnes yn y tymor hir.

Pam Mae Creu Cynllun Busnes yn Bwysig

Un astudiaeth o Brifysgol Oregon yn dangos bod busnesau sydd â chynlluniau yn tyfu'n gyflymach ac yn creu llawer mwy o elw yn y tymor hir. Mae astudiaethau eraill hefyd yn dangos bod entrepreneuriaid sy'n adeiladu cynllun busnes 152 y cant yn fwy tebygol o gychwyn eu busnes. Offeryn strategol ar gyfer entrepreneuriaid yw cynllun busnes sy'n eu helpu i wireddu eu hamcanion tymor byr a thymor hir.

Deg rheswm pwysicaf ar gyfer creu cynllun busnes canabis yw:

 1. Rhannu'r amcanion penodol i chi a'ch rheolwyr
 2. Creu'r strategaeth, blaenoriaethau, a chamau gweithredu perthnasol a fydd yn dyrchafu'ch busnes yn y dyfodol
 3. Delio â chysyniadau ymarferol yn eich strategaeth
 4. Penderfynu ar y model busnes canabis cywir a strwythur eich cwmni
 5. Llogi'r bobl fwyaf medrus a fydd yn eich helpu i goncro'r farchnad yn gyflymach
 6. Gwerthuso rhannau cyffredinol eich busnes a dod o hyd i'r ffynonellau cyllid cywir ar gyfer y model busnes
 7. Creu'r cais benthyciad cywir ar gyfer tyfu meysydd perthnasol eich busnes
 8. Targedu'r union farchnad â chynhyrchion a fydd yn ateb y diben ac yn bwydo gofynion y farchnad
 9. Lleihau'r costau diangen wrth agor busnes
 10. Dod o hyd i'r atebion sy'n newid eich busnes yn well ac yn eich rhoi ar waith ar y farchnad lle bydd eich cynhyrchion yn cael eu gwerthfawrogi'n briodol

Mae'r holl fuddion hyn o gynllun busnes canabis i'w gweld wrth ystyried holl agweddau eich cynllunio.

Mae'n fwy nag amlwg pam mae cynllun yn dod â'r dyfodol i'ch busnes canabis. Felly creu cynllun perffaith a fydd yn siarad am eich busnes yn y ffordd orau? Byddwch yn gwireddu eich potensial busnes go iawn, a bydd eich nodau yn amlwg yn y dyfodol.

Darganfyddwch beth sydd ei angen arnoch i greu cynllun busnes canabis cymhellol ac effeithiol a fydd yn dod â llwyddiant i chi.

Cynllun Busnes Canabis

Ysgrifennu Cynllun Busnes Dosbarth

Mae cael y cynllun busnes canabis cywir yn cynyddu eich siawns o ddenu buddsoddwyr ac entrepreneuriaid eraill a fydd yn barod i gydweithio â chi.

Pan fyddwch am sicrhau bod eich cynllun busnes yn gyflawn, mae'n well sôn am rai o'r ffeithiau hanfodol am eich busnes. Mae'r categorïau canlynol yn siarad am eich sefydliad busnes a meysydd perthnasol eich gweithrediad beunyddiol:

1. Crynodeb Gweithredol

Dylai crynodeb gweithredol fod yn grynodeb o'ch cynllun busnes llawn a allai sefyll ar ei ben ei hun. Yma, rydych chi'n dangos i fuddsoddwyr pwy ydych chi, sy'n rhan o'ch tîm rheoli, beth yw eich marchnad darged, pwy yw'r cystadleuwyr, a pha broblemau rydych chi'n bwriadu eu datrys ar y farchnad.

Dylai crynodeb gweithredol ddisgrifio'ch model busnes yn fanwl. Os ydych chi'n bwriadu agor fferyllfa, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cynnwys y cynhyrchion rydych chi am eu cynnig i ddefnyddwyr. Os ydych chi'n brosesydd canabis, canolbwyntiwch ar eich prif weithrediadau fel dyn canol. Rhag ofn eich bod yn gynhyrchydd canabis, soniwch yn eich crynodeb gweithredol o sut rydych chi'n bwriadu gwerthu cynhyrchion i gwmnïau a phroseswyr.

2. Disgrifiad o'r Cwmni

Yn yr adran disgrifiad cwmni, un peth yw'r pwysicaf - eich strwythur cyfreithiol. Wrth agor busnes canabis, dylech ganolbwyntio ar ofynion cyfreithiol yn eich gwladwriaeth, yn enwedig o ran cynhyrchu a dosbarthu canabis. Mewn rhai taleithiau, mae angen i chi adolygu'n ofalus pa fath o amrywiaeth canabis sydd wedi'i gymeradwyo ar gyfer cynhyrchu a dosbarthu'r farchnad.

Ar rai achlysuron eraill, efallai y bydd angen i chi ystyried agor fferyllfa gyda symiau cyfyngedig o gynhyrchion, yn dibynnu ar reoliadau eich gwladwriaeth ynghylch rhai mathau. Mae'r strwythur cyfreithiol yn rhan hanfodol o'ch cynllun busnes canabis, ac mae'n dda cael cyngor ar sut i strwythuro'r rhan hon o'r cynllun. Mae pwyntiau eraill adran disgrifio'r cwmni yn cynnwys hanes y cwmni, datganiad cenhadaeth, lleoliad, a'r tîm rheoli.

3. Dadansoddiad o'r Farchnad

O ran dadansoddiad cyffredinol o'r farchnad fusnes canabis, mae un peth yn sicr. Mae'n fusnes sydd â chyfleoedd sylweddol i wneud elw sylweddol. Yr adroddiad gan Grand View Research yn dangos mai gwerth byd-eang y farchnad canabis fydd $ 73.6 biliwn erbyn 2027. Mae gwneud y dadansoddiad marchnata cywir yn hanfodol i chi gael cyfran o'r farchnad. Mae'n rhaid i chi wybod y tueddiadau yn cymwysiadau meddygol ac oedolion. Mae yna hefyd rai segmentau beirniadol o argaeledd hawdd neu galed y cynhyrchion. Efallai y byddwch hefyd yn edrych am yr oedran delfrydol i'ch defnyddwyr a'u rhesymau dros yfed canabis. Mae dadansoddiad o'r farchnad hefyd yn cynnwys prisiau. Bydd y rhan hon yn gwneud eich cynllun busnes canabis yn effeithiol os ydych chi'n gwybod prisiau'r farchnad a'u newid dros amser. Heb os, bydd gan eich busnes y dyfodol os byddwch chi'n llwyddo i gynnig y pris fforddiadwy am y cynnyrch heriol. Dyna pam mae dadansoddiad o'r farchnad yn darparu llawer mwy na chrynodeb syml o'r farchnad. Mae hefyd yn dangos persbectif ehangach i chi ar sut rydych chi'n bwriadu gwneud eich busnes yn broffidiol.

4. Dadansoddiad Cystadleuol

Fel rhan o ddadansoddiad cystadleuol, rydych chi'n dod o hyd i strategaeth lle rydych chi'n datgelu mwy am eich cystadleuwyr a'u strategaethau gwerthu, cynhyrchion a marchnata. Prif bwrpas astudiaeth gystadleuol yw pennu cryfderau a gwendidau eich cystadleuwyr. Fel hyn, rydych chi'n creu mantais sylweddol trwy ddatgelu pa asedau a sgiliau sydd eu hangen i ddod yn llwyddiannus yn y diwydiant canabis. Mae strategaethau cystadleuol yn lapio pum maes gwahanol: prisio, hyrwyddo, dosbarthu, hysbysebu a chynhyrchion.

5. Rheolaeth a Gweithrediadau

Yn yr adran o rheoli a gweithrediadau, dylech siarad am eich strwythur sefydliadol. Tynnwch sylw atoch chi a'ch tîm, a soniwch am y rolau allweddol yn y cwmni. Soniwch pa dasgau y bydd pob aelod o'r tîm yn gweithio arnyn nhw, a pha mor weithredol fydd eich busnes. Mae rheolaeth yn y busnes canabis fel arfer yn ymatebol i'ch sgiliau trefnu, a dyna pam y dylech ddatblygu strategaeth i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'ch busnes o ran cyhoeddiadau rheoleiddio newydd a newidiadau i'r farchnad. Mae busnes canabis yn aml yn strwythur corfforaethol gyda dull tîm.

Weithiau, mae'n dda dod o hyd i bartner yr un mor brofiadol a all eich helpu i weld persbectif mwy o'ch busnes. O ganlyniad, efallai y byddwch yn gorffen mewn cydweithrediad a fydd yn cynyddu eich siawns o ennill y farchnad. Mae'r segment rheoli a gweithredu yn y cynllun busnes canabis hefyd yn cynnwys eich technoleg a'ch system rhestr eiddo ar gyfer pecynnu, labelu a dosbarthu cynhyrchion. Mae eich atebion gweithredu hefyd yn berthnasol i'w crybwyll.

6. Marchnata a Gwerthu

Mae'r segment hwn yn hanfodol i'ch elw. O ran maes marchnata a gwerthu, mae'n ymwneud â'ch safle ar y farchnad. Meddyliwch sut rydych chi'n mynd i hyrwyddo'ch cynhyrchion, pwy yw'ch cwsmeriaid delfrydol, sut rydych chi'n bwriadu newid y farchnad a phrif fanteision eich cynigion. Ydych chi eisiau defnyddio tactegau marchnata digidol, neu a oes angen hyrwyddiad oddi ar y safle arnoch chi? Ym maes gwerthu, bydd angen sgiliau cyfrifyddu arnoch hefyd, felly mae'n well cael cyfrifydd strategol yn eich tîm. Mae'ch cystadleuwyr yn gwybod eich perfformiad, a dylech chi wybod eu perfformiad nhw hefyd. Ymchwiliwch i'r farchnad a gweld sut y gallwch chi leoli'ch brand i sefyll allan o'r dorf. Y busnes canabis yw “busnes gorau’r degawd,” fel y mae rhai yn ei alw, ond os ydych chi am bara am ddegawd a hirach, mae angen i chi farchnata eich hun yn ddoeth. Ar gyfer y rhan hon, ceisiwch feddwl pam y bydd galw mawr am eich busnes yn y dyfodol.

7. Crynodeb Ariannol

Fel rhan olaf eich cynllun busnes canabis, crëwch gynllun unigryw a gwir crynodeb ariannol. Mae tri datganiad ariannol i'w cynnwys: y datganiad incwm, yr amcanestyniad llif arian, a'r fantolen. Fel rhan o'r datganiad incwm, dylech ystyried pob chwarter cyllidol neu flwyddyn o'ch incwm.

Pan fyddwch chi'n cychwyn busnes, mae'n well canolbwyntio ar bob mis neu o leiaf fis cyntaf eich cynllun incwm. Ar rai achlysuron, mae'n anodd dweud y rhagfynegiadau. Bydd agweddau eraill ar eich cynllun busnes, yn enwedig y dadansoddiad cystadleuol a dadansoddiad y farchnad, yn eich helpu i greu darlun o'ch crynodeb ariannol.

Mae'r rhan fwyaf o fuddsoddwyr yn edrych ar y crynodeb hwn fel pwynt perthnasol wrth ystyried partneriaeth, a dyna pam y gall creu trosolwg ariannol manwl arwain at well cyfleoedd i'ch busnes. Bydd pro forma hefyd yn chwarae rhan yn eich crynodeb ariannol. I gael rhagor o wybodaeth am pro forma, darllenwch ein Erthygl Pro Canabis ar gyfer Dosbarthiadau a Thyfu a gwyliwch ein fideo YouTube.

Fforma Canabis ar gyfer Eich Cynllun Busnes Dosbarth

Mae angen data ariannol ar eich cynllun busnes canabis. Mae'r rhain i gyd yn seiliedig ar eich sefyllfa wirioneddol yn y farchnad a'ch ymchwil am y farchnad. Mae gennym ddata marchnad canabis i'ch helpu chi i ddarganfod:

 • Faint mae fferyllfa yn ei wneud?
 • Faint mae gweithrediad tyfu yn ei wneud?

Nid oes unrhyw addewidion y bydd popeth fel y gwnaethoch chi gynllunio, ond weithiau, gall y dadansoddiad cywir ddangos rhai pwyntiau i chi a fydd yn costio arian i chi yn y dyfodol.

Ar yr un pryd, byddwch yn darganfod sut y gallwch elwa o rai cynhyrchion canabis neu sut y gallwch chi leoli'ch hun i bobl gofio'ch brand a'ch cynhyrchion.

Mae cynllun busnes canabis yn hanfodol oherwydd nid oes ffordd well o weld gwir bersbectif eich busnes canabis.

Cynllun Busnes CanabisCynlluniau Busnes Dosbarth

Mae yna hefyd ryw agwedd arall i'w hystyried yma. Rhaid i chi wybod pa fath o fusnes canabis rydych chi am ei redeg.

Os ydych chi'n bwriadu gwneud hynny agor fferyllfa canabis, sef yr hyn y mae'r rhan fwyaf o entrepreneuriaid canabis yn creu cynllun ar ei gyfer, bydd angen i'r wybodaeth ganlynol gael ei chynnwys yn eich cynllun busnes canabis:

 • Manylion y lleoliad- Pan ddaw i leoliad, mae angen i chi gydymffurfio â deddfau parthau yn eich gwladwriaeth, eich gwlad a'ch dinas. Mae gan y rhan fwyaf o ardaloedd yr UD gyfyngiadau o ran agor fferyllfa ger ysgolion, meysydd chwarae, parciau, eglwysi, a hyd yn oed canolfannau trin dibyniaeth. Gallai hyn fod yn ddiffodd enfawr oherwydd bod ardaloedd dinas yn aml yn llawn o'r cyfleusterau hyn, a bydd angen i chi fesur y pellter cywir o'r ardaloedd hyn. Yn Illinois, rhaid i'r pellter fod yn 1000 troedfedd, yng Nghaliffornia, mae'n 1,500 troedfedd, tra yn Ohio, mae'r pellter o leiaf 600 troedfedd.

 • Y rhestr o gynhyrchion a gwasanaethau rydych chi'n bwriadu eu cynnig i'ch cleientiaid - Os nad ydych chi'n dal i wybod pa gynhyrchion rydych chi am eu cyflenwi ar y farchnad, mae'n well gwneud ymchwil i'r farchnad a gweld pa fath o gynhyrchion fyddai'n ddelfrydol ar gyfer yr ardal rydych chi am ei chwmpasu. Weithiau, ni fydd y farchnad dirlawn gydag un math o gynnyrch yn cael mantais i chi. Bydd angen i chi gynnig rhywbeth y bydd pobl yn ei ystyried yn werthfawr. Mae ymchwil i'r farchnad yn gam hanfodol iawn wrth greu cynllun busnes canabis gyda'r cynhyrchion a fydd yn darparu rhywbeth unigryw ac unigryw i'r farchnad. Bydd hefyd yn dod â mwy o elw i chi yn y tymor hir.

 • Manylion rheoli siopau fferyllfa - Ar gyfer agor siop fferyllfa a chreu cynllun busnes canabis effeithiol, mae angen i chi benderfynu ar y rolau a'r gweithgareddau rheoli digonol. Atebwch y cwestiynau canlynol. Pwy yw'r cyflenwyr? Sut ydych chi'n mynd i reoli'r rhestr eiddo? Mae'r holl bwyntiau hyn yn hanfodol os ydych chi am i'ch busnes weithredu bob dydd, a bydd angen i chi wybod pob manylyn o'ch rheolaeth siop fferyllfa. Weithiau, mae'n hawdd creu cynllun busnes, ond mae realiti yn dangos y gall rhai problemau annisgwyl godi allan o unman. Am y rheswm hwn, mae'n dda cael cynllun amddiffyn busnes wrth ymyl eich cynllun busnes rheolaidd.

 • Crynodeb o'ch gweithrediadau gweithio bob dydd - Gallai'r rhan hon fod yn anodd iawn oherwydd mae'n ymddangos yn hawdd. Eich gweithrediadau gweithio o ddydd i ddydd yw'r holl weithgareddau rydych chi'n bwriadu eu rheoli yn ystod y dydd. Os byddwch chi'n eu paratoi i gyd ymlaen llaw, bydd gennych ddarlun clir o'ch oriau gwaith, diwrnodau i ffwrdd, manylion amserlen, rolau staff, ac, yn bwysicaf oll - eich buddion ariannol o'r holl weithgareddau hyn ar ddiwedd y mis. Gallwch gynnwys y rhan hon yn eich cynllun busnes canabis i ddangos potensial eich busnes am 30 diwrnod yn olynol mewn blwyddyn

 • Manylion Cyllid Canabis - Waeth bynnag y model busnes a ddewiswch, bydd y manylion cyllido yn eu rhoi eich buddsoddwyr dealltwriaeth glir o sut rydych chi'n mynd i fuddsoddi arian yn eich busnes. Ar gyfer y rhan hon, bydd angen i chi wybod yr holl fanylion am eich gweithrediadau yn ystod un diwrnod, mis a blwyddyn o gyfnod cyllidol. Os ydych chi'n gwybod eich costau a'ch costau gweithredu dyddiol, bydd yn haws i'ch buddsoddwyr ddewis eich model busnes a buddsoddi arian yn y syniad sydd gennych i'w gynnig iddynt. Weithiau mae fferyllfa yn fwy costus i'w reoli na thŷ twf, a dyna pam y bydd y dadansoddiad ariannol cywir yn eich helpu i benderfynu pa rannau o'r busnes sydd angen y cyllid mwyaf.

Sicrhewch Ein Help Ar Eich Cynllun Busnes Canabis

Cynllun Busnes Tyfu CanabisCynlluniau Busnes Tyfu Canabis

Sut allwch chi wneud cynllun busnes canabis perffaith ar gyfer eich gweithrediad tyfu? Mae'n cymryd gwybodaeth a sgil arbenigol fel y gellir dogfennu a rheoli eich amcangyfrifon ar gyfer cynnyrch, cymhareb trimio, gallu echdynnu a chostau eraill. 

Mae angen i gynllun busnes tyfu fynd i'r afael â ffynonellau a defnyddiau cyfalaf i adeiladu neu adnewyddu eich cyfleuster tyfu canabis. Gall ffermydd dan do premiwm fod dros $ 150 doler troedfedd sgwâr i'w hadeiladu allan, tra gall tai gwydr sy'n cysylltu gwter fod tua $ 75 doler y droedfedd sgwâr. Efallai y byddwch am gael eich cynlluniau llawr wedi'u cyflawni wrth gael eich cynllun busnes canabis fel y gallwch ddangos lluniau i fuddsoddwyr. 

Dangoswch eich cynllun busnes, dyluniadau a dec traw iddyn nhw i weld pa un y byddan nhw'n ei ddarllen. Awgrym - mae'n debyg na fydd yn gynllun busnes cyfreithloni trwchus y mae eich gwladwriaeth a'ch buddsoddwyr yn gofyn amdano. Mae buddsoddwyr lleol yn aml yn awyddus i weld rhywbeth unigryw ac yn well o'i gymharu â'r hyn sydd gan y gweddill i'w gynnig.

Byddwch chi'n cael mantais yn y byd canabis os byddwch chi'n dweud wrth bobl sut y bydd eich cynhyrchion o fudd i'r defnyddwyr neu sut maen nhw'n wahanol. Gall un math o Sativa neu Indica newid y farchnad yn llwyr - dim ond edrych ar Gwcis. Neu gall eich fferyllfa gynnig rhyw fath o wasanaeth a fydd yn apelio fwyaf at y cyhoedd. Dywedwch wrth eich buddsoddwyr pam fod gan eich cynllun busnes y dyfodol a dangoswch bwyntiau mwyaf perthnasol y rhaglen iddynt.

Nid oes unrhyw un yn darllen eich cynllun busnes mewn gwirionedd - mae eu hangen ar gyfer ceisiadau, a chodi arian yn iawn, ond bydd buddsoddwyr yn edrych ar eich dec traw. 

SWYDD GYSYLLTIEDIG: Deciau Cae Canabis. 

Ar y cyfan, gellir creu cynllun busnes canabis ar gyfer eich fferyllfa neu drin mewn sawl ffordd, ond dim ond cynllun sy'n dangos sut y bydd eich busnes yn edrych yn fanwl fydd yn rhoi mantais wirioneddol i chi.

Sicrhewch Gymorth Gyda'ch Cynllun Busnes Canabis 

Mae Thomas Howard yn a atwrnai canabis a chynghorydd busnes canabis pwy all eich helpu i greu gwell darlun o ddyfodol eich busnes canabis. Mae hefyd yn eirioli dros y diwydiant canabis ac yn rhoi'r cyngor cywir ar sut i gydymffurfio â rheoliadau canabis yn eich gwladwriaeth.

Eisiau Ein Help Ysgrifennu Cynllun Busnes Canabis?

Thomas Howard

Thomas Howard

Cyfreithiwr Canabis

Mae Thomas Howard wedi bod mewn busnes ers blynyddoedd a gall helpu'ch un chi i lywio tuag at ddyfroedd mwy proffidiol.

Sut i agor fferyllfa ym Massachusetts

Sut i agor fferyllfa ym Massachusetts

Os ydych chi wedi bod yn ystyried agor fferyllfa ym Massachusetts, mae ein canllaw cam wrth gam yn eich tywys trwy'r broses ymgeisio fferyllfa, ffioedd, yn ogystal â manylebau cyffredinol eraill. Os ydych chi dros 21 oed ac erioed wedi'ch cael yn euog o drosedd yn ymwneud â gwahardd ...

Sut i agor fferyllfa yn Ohio

Sut i agor fferyllfa yn Ohio

Oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu sut i agor fferyllfa canabis yn Ohio? Bydd y dudalen hon yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y newyddion a'r datblygiadau diweddaraf yn y diwydiant canabis yn Ohio. Ar 9 Mehefin, 2016, llofnododd Llywodraethwr Ohio HB 523 yn gyfraith, gan roi caniatâd i ...

Sut i agor fferyllfa yn New Jersey

Sut i agor fferyllfa yn New Jersey

Sut i gael trwydded fferyllfa yn New Jersey? Dyna'r cwestiwn y dylech chi ofyn i'ch hun a ydych chi'n ystyried agor fferyllfa yn New Jersey. Er mwyn cael trwydded fferyllfa, byddai angen i chi gydymffurfio â gofynion a sefydlwyd gan y gyfraith newydd ar y ...

SPAC Canabis

SPAC Canabis

Canabis SPAC Mae'r Cwmnïau Caffael Pwrpas Arbennig - a elwir yn SPACs - yn gwmnïau heb unrhyw weithrediadau masnachol sy'n cael eu sefydlu gan fuddsoddwyr at yr unig bwrpas o godi arian trwy gynnig cyhoeddus cychwynnol (IPO) i gaffael un arall yn y pen draw ...

Angen Atwrnai Canabis Ar Gyfer Eich Busnes?

Mae ein hatwrneiod busnes canabis hefyd yn berchnogion busnes. Gallwn eich helpu i strwythuro'ch busnes neu helpu i'w amddiffyn rhag rheoliadau rhy feichus.

Newyddion y Diwydiant Canabis

Newyddion y Diwydiant Canabis

Tanysgrifiwch a chael y diweddaraf am y diwydiant canabis. Yn cynnwys cynnwys unigryw a rennir gyda thanysgrifwyr yn unig.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!

Share Mae hyn yn