Newyddion Diweddaraf Canabis
309-306 1095- [e-bost wedi'i warchod]

Sut i agor fferyllfa ym Massachusetts

Sut i Agor Dosbarthfa ym Massachusetts

Agor fferyllfa ym Massachusetts

Os ydych chi wedi bod yn ystyried agor fferyllfa ym Massachusetts, mae ein canllaw cam wrth gam yn eich tywys trwy'r broses ymgeisio fferyllfa, ffioedd, yn ogystal â manylebau cyffredinol eraill.

Os ydych chi dros 21 oed ac erioed wedi'ch cael yn euog o drosedd yn ymwneud â chyffuriau gwaharddedig, efallai y gallwch chi gychwyn cwmni cysylltiedig â chanabis ym Massachusetts.

Agor Dosbarthfa Canabis yn Massachusetts

Os hoffech chi redeg fferyllfa ym Massachusetts, bydd angen i chi wybod rheolau a rheoliadau eich gwladwriaeth, sir a dinas er mwyn cadw cydymffurfiad. Dysgu am agweddau meddygol a hamdden y rheol.

Gyda'r refeniw a gynhyrchir gan fferyllfeydd canabis yn y biliynau o ddoleri ac yn cynyddu, mae'r datblygiadau hyn yn gyfle proffidiol iawn. Fodd bynnag, mae agor a rhedeg fferyllfa yn fenter fusnes heriol:

 • Mae agor fferyllfa yn gofyn am lawer o ystyriaethau, cydymffurfio â nifer o reoliadau a swm sylweddol o gyfalaf.
 • Gallai costau agor eich drysau redeg o $ 500,000 i fyny o filiynau yn dibynnu ar gostau eiddo tiriog a maint y llawdriniaeth.
 • Mae llawer o fferyllfeydd canabis yn gwerthu miliynau o ddoleri o gynnyrch y mis
 • Mae'r gystadleuaeth am fferyllfeydd newydd yn tueddu i fod yn ffyrnig.

Mae'r Comisiwn Rheoli Canabis (CCC) yn gyfrifol am ledaenu rheoliadau sy'n ymwneud â mariwana, prosesu ceisiadau busnes a rhoi trwyddedau, a chreu polisïau a gweithdrefnau sy'n “hyrwyddo ac annog cyfranogiad llawn yn y diwydiant marijuana rheoledig gan bobl o gymunedau a gafodd eu niweidio'n anghymesur o'r blaen. trwy wahardd a gorfodi marijuana ac i gael effaith gadarnhaol ar y cymunedau hynny.

SWYDD GYSYLLTIEDIG: SUT I AGOR DISPENSARY YN OHIO

SWYDD GYSYLLTIEDIG: SUT I AGOR DISPENSARY YN MEXICO NEWYDD

Oes angen arweiniad arnoch chi?

Cael a Massachusetts Manwerthwr Marijuana trwydded

Gallwch edrych ar y manylion ar sut i gael gafael a Massachusetts manwerthwr marijuana trwydded yma. Gall sicrhau trwydded fod yn anhygoel o anodd a chostus. At hynny, fel rheol mae gofynion llym ar gyfer darpar berchnogion fferyllfeydd.

Y cam cyntaf i wneud cais am Drwydded Manwerthwr Massachusetts Marijuana yw cyflwyno ffi'r cais am drwydded a phob un o dair (3) adran y cais:

 • Cymhwyso Bwriad,
 • Gwiriad Cefndir, a
 • Proffil Rheoli a Gweithrediadau.

Mae pob adran yn ei gwneud yn ofynnol i ymgeiswyr ddarparu gwybodaeth gywir am y busnes, unigolion ac endidau sy'n gysylltiedig â'r busnes a dangos dealltwriaeth o reoliadau'r Comisiwn, a chynlluniau i gydymffurfio â hwy, sy'n benodol i fath, lleoliad a graddfa trwydded yr ymgeisydd. Yn y bôn, mae gan y ceisiadau trwydded defnydd oedolion a meddygol yr un gofynion, ac amlygir gwahaniaethau yn yr adrannau canlynol.

Hefyd, dylai eich tîm baratoi amrywiol cynlluniau busnes, a ddylai gynnwys:

 • Cynllun Ariannol
 • Cynllun Gweithgynhyrchu
 • Cynllun Rheoli Rhestr
 • Cynllun Diogelwch
 • Cynllun Cadw Cofnodion
 • Cynllun Buddion Cymunedol

Mae rhagolwg refeniw yn cael ei gynnal trwy amcangyfrif faint o gynnyrch rydych chi'n meddwl y byddwch chi'n gwerthu costau cynhyrchu, pris manwerthu a chostau cyflenwol (cyflogres, rhent, cludiant, ac ati). Efallai y byddwch hefyd yn cynnwys dadansoddiad adennill costau, gydag amcangyfrif o linell amser tan broffidioldeb.

 • Gofynion sy'n benodol i Massachusetts - Gallwch gynnwys manylion am gwmpasu'ch systemau diogelwch, cludo cynnyrch yn ddiogel, olrhain cynnyrch, cynlluniau gwastraff a gofynion eraill y wladwriaeth. Sylwch y gellir cynnwys y rhain yn eich cais.
 • Cynnig Buddsoddwr - Mae'n cynnwys sut y byddwch chi'n prisio'ch cyfranddaliadau os byddwch chi'n cyflwyno'ch cynllun i fuddsoddwyr. Ymgynghorwch â CPA i sicrhau eich bod yn cydymffurfio â rheoliadau'r wladwriaeth a ffederal

Beth yw costau agor fferyllfa ym Massachusetts?

Er mwyn cael Trwydded Manwerthu Canabis Massachusetts, nid oes rhaid dangos isafswm o adnoddau cyfalaf. Yn yr ystyr hwn. Yn yr ystyr hwn byddem yn argymell i unrhyw ymgeisydd ME anelu at $ 250,000 - $ 1,000,000 yn dibynnu ar faint a chwmpas eu gweithrediad.

At hynny, mae'n ofynnol i ymgeiswyr neilltuo, naill ai trwy fond neu gyfrif escrow, swm o arian sy'n ddigonol i dalu am ddatgymalu a dirwyn Sefydliad Marijuana i ben. Rhaid i'r swm a neilltuwyd fod yn ddigon i dalu cost bodloni unrhyw rwymedigaethau treth gwerthiant gwladwriaethol neu ddinesig, costau a gafwyd wrth sicrhau cyfleuster y trwyddedai, a'r gost yr eir iddo am ddinistrio'r cynhyrchion marijuana a marijuana yn ei stocrestr. 

Casgliad

Gyda'r cymhelliant cywir a mynediad at adnoddau angenrheidiol, gall ein swyddfa eich helpu chi'n llwyddiannus dechreuwch fferyllfa canabis proffidiol yn Massachusetts. Er ei bod yn bwysig nodi bod y broses hon yn cymryd amser hyd yn oed pan fydd gennych yr adnoddau.

O ystyried y camau trwyddedu, dod o hyd i leoliad addas a datblygu blaen eich siop i fodloni gofynion y wladwriaeth, gall gymryd ymhell dros flwyddyn o'r cais i'r gwerthu.

Cofiwch: mae'r diwydiant canabis wedi'i reoleiddio'n helaeth ac mae'n syniad da cael help gan ddiwydiant, ac arbenigwyr busnes.

Ac yn olaf, peidiwch â cholli allan ar ein Map Cyfreithloni Marijuana lle gallwch bori statws cyfredol deddfau ym mhob talaith yn yr Unol Daleithiau a gweld ein holl swyddi ar bob un ohonynt.

Gwirio Allan:

Oes gennych chi ddiddordeb mewn dod ymlaen fel gwestai? E-bostiwch ein cynhyrchydd yn [e-bost wedi'i warchod]

Oes angen arweiniad arnoch chi?

Trwyddedau Canabis Minnesota

Trwyddedau Canabis Minnesota

Ar Fai 1af, pasiodd y Pwyllgor Cyllid a Pholisi Iechyd fil i gyfreithloni mariwana trwy bleidlais 11-8, gan godi cyfanswm y pwyllgorau sydd wedi symud y cynnig ymlaen i 10. Byddai'r bil yn caniatáu i oedolion sy'n 21 oed neu'n hŷn wneud hynny. prynu a meddu ar ...

Thomas Howard

Thomas Howard

Cyfreithiwr Canabis

Mae Thomas Howard wedi bod mewn busnes ers blynyddoedd a gall helpu'ch un chi i lywio tuag at ddyfroedd mwy proffidiol.

Sut i agor fferyllfa yn Ohio

Sut i agor fferyllfa yn Ohio

Oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu sut i agor fferyllfa canabis yn Ohio? Bydd y dudalen hon yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y newyddion a'r datblygiadau diweddaraf yn y diwydiant canabis yn Ohio. Ar 9 Mehefin, 2016, llofnododd Llywodraethwr Ohio HB 523 yn gyfraith, gan roi caniatâd i ...

Sut i agor fferyllfa yn New Jersey

Sut i agor fferyllfa yn New Jersey

Sut i gael trwydded fferyllfa yn New Jersey? Dyna'r cwestiwn y dylech chi ofyn i'ch hun a ydych chi'n ystyried agor fferyllfa yn New Jersey. Er mwyn cael trwydded fferyllfa, byddai angen i chi gydymffurfio â gofynion a sefydlwyd gan y gyfraith newydd ar y ...

Angen Atwrnai Canabis Ar Gyfer Eich Busnes?

Mae ein hatwrneiod busnes canabis hefyd yn berchnogion busnes. Gallwn eich helpu i strwythuro'ch busnes neu helpu i'w amddiffyn rhag rheoliadau rhy feichus.

Newyddion y Diwydiant Canabis

Newyddion y Diwydiant Canabis

Tanysgrifiwch a chael y diweddaraf am y diwydiant canabis. Yn cynnwys cynnwys unigryw a rennir gyda thanysgrifwyr yn unig.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!

Share Mae hyn yn