Newyddion Diweddaraf Canabis
309-306 1095- [e-bost wedi'i warchod]

Telerau Defnyddio

Stumari, LLC. Telerau Defnyddio

Yn weithredol o Orffennaf 11, 2018

 

Crynodeb o'r Telerau Defnyddio

 

Er hwylustod i chi, mae Stumari yn cynnig y crynodeb hwn o'n Telerau Defnyddio mewn fformat crynodeb nad yw'n rhwymol yn ogystal â'r Telerau Defnyddio llawn sy'n rhwymo'n gyfreithiol yn syth ar ôl y Crynodeb Telerau Defnyddio hwn. Deallwch nad yw hwn yn amlinelliad cyflawn o Delerau Defnyddio Stumari; mae'n rhagolwg o hawliau a chyfrifoldebau defnyddwyr sylweddol. Darllenwch y ddogfen Telerau Defnyddio gyfan yn ofalus. Yn ogystal, nodwch, trwy gyrchu neu ddefnyddio unrhyw ran o wefan Stumari, eich bod yn cytuno i gael eich rhwymo gan ein Telerau Defnyddio cyflawn a nodir yn syth ar ôl y Crynodeb Telerau Defnyddio. Os na chytunwch â holl delerau ac amodau ein Telerau Defnyddio cyflawn, yna ni chewch gyrchu gwefan Stumari na defnyddio unrhyw un o'n gwasanaethau.

 

 • Mae Stumari yn darparu llwyfan ar gyfer cydweithredu a chyfathrebu rhwng gweithwyr proffesiynol cyfreithiol (“Defnyddwyr Ymgynghorol”) a Defnyddwyr sy'n ceisio cymorth cyfreithiol (“Cleientiaid Cyfreithiol”). Nid yw Stumari yn gwmni cyfreithiol, gwasanaeth atgyfeirio atwrnai nac asiantaeth gyflogi, ac nid yw'n gwarantu canlyniadau. Defnyddiwch Stumari yn gyfrifol a darllenwch fwy am ein gwasanaeth yn Adran 2 isod.

 

 • Rydych chi'n gyfrifol am ddiogelwch eich cyfrif, ac am yr holl weithgareddau sy'n digwydd o dan eich cyfrif. Darllenwch fwy am gyfrifoldebau defnyddwyr yn Adran 3 isod.

 

 • Ni chaniateir ymddygiad penodol, megis defnyddio'r gwasanaeth ar gyfer gweithgaredd anghyfreithlon, ar Stumari. Darllenwch fwy am ymddygiad defnyddwyr yn Adran 4 isod.

 

 • Ni chaniateir cynnwys penodol, megis postiadau bygythiol neu gynnwys sy'n torri hawliau eiddo deallusol plaid arall, ar Stumari. Mae gan Stumari yr hawl i gael gwared ar Gynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddwyr sy'n torri ein polisïau. Darllenwch fwy am Gynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddwyr yn Adran 5 isod.

 

 • Mae rhai telerau arbennig yn llywodraethu Defnyddwyr Ymgynghorol Stumari. Er enghraifft:
 • Nid gweithwyr nac asiantau Stumari yw Defnyddwyr Ymgynghorol.
 • Nid oes perthynas atwrnai-cleient yn cael ei ffurfio gyda Stumari, ac nid oes unrhyw ddyletswydd cyfrinachedd yn codi, trwy ddefnyddio Gwefan Stumari, gan gynnwys postio swyddi.
 • Gellir ffurfio perthynas atwrnai-cleient trwy ddefnyddio'r gwasanaeth rhwng Cleientiaid Cyfreithiol a Defnyddwyr Ymgynghorol.
 • Defnyddwyr Ymgynghorol sy'n llwyr gyfrifol am sicrhau bod unrhyw wybodaeth, deisyfiadau, neu hysbysebion y maent yn eu postio ar wefan Stumari yn cydymffurfio â'r holl gyfreithiau a rheolau ymddygiad proffesiynol cymwys.
 • Nid yw Stumari yn gwarantu unrhyw fath o allu cyfreithiol, cymhwysedd nac ansawdd y Defnyddwyr Ymgynghorol y gellir eu rhestru ar ein Gwefan

 

 • Mae Defnyddwyr Ymgynghorol yn rhydd i greu a chynnal proffil ar wefan Stumari. Er bod Stumari yn gwneud ymdrechion rhesymol yn fasnachol i gadarnhau trwydded Defnyddiwr Ymgynghorol i ymarfer cyfraith, nid yw Stumari yn cyflwyno unrhyw sylwadau am gefndir na chymwysterau Defnyddiwr Ymgynghorol.
 • Gall Defnyddiwr Ymgynghorol ddod yn “Ddefnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig” trwy roi gwiriad ychwanegol i Stumari ei fod ef neu hi yn atwrnai gweithredol, trwyddedig ac mewn sefyllfa dda i ymarfer cyfraith. Gall Defnyddwyr Ymgynghorol Gwiriedig hefyd dalu ffi am fynediad at wasanaethau Stumari ychwanegol ac offer rheoli ymarfer. Nid yw Stumari yn cymeradwyo nac yn argymell Defnyddwyr Ymgynghorol a chyfrifoldeb y Cleient Cyfreithiol yw cymryd rhagofalon cyn llogi Defnyddiwr Ymgynghorol ar gyfer gwaith cyfreithiol.
 • Nid oes unrhyw gost i Gleientiaid Cyfreithiol bostio cais am swydd ar Stumari na defnyddio unrhyw un o offer neu ddogfennau ar-lein Stumari. Gall ffi gwasanaeth neu brosesu (ee ffi cerdyn credyd) fod yn berthnasol ar anfonebau a delir trwy Stumari.

 

Darllenwch fwy am Ddefnyddwyr Ymgynghorol yn Adran 6 isod.

 

 • Mae Stumari yn cydymffurfio â darpariaethau harbwr diogel Deddf Hawlfraint y Mileniwm Digidol. Os ydych chi'n credu bod deunyddiau y mae Stumari wedi'u lleoli neu wedi'u cysylltu â nhw yn torri eich hawlfraint, fe'ch anogir i hysbysu Stumari yn unol â Pholisi Deddf Hawlfraint y Mileniwm Digidol Stumari. Darllenwch fwy am Bolisi DMCA Stumari yn Adran 8 isod.
 • Efallai y bydd Stumari yn anfon e-bost atoch fel rhan o'i wasanaeth. Gallwch optio allan o gyfathrebiadau e-bost. Darllenwch fwy am gyfathrebiadau e-bost yn Adran 10 isod.
 • Gall Stumari addasu'r telerau hyn ar unrhyw adeg. Fodd bynnag, bydd Stumari yn eich hysbysu o newidiadau sylweddol i'r telerau trwy bostio rhybudd ar ei hafan a / neu anfon e-bost i'r cyfeiriad e-bost a roesoch i Stumari wrth gofrestru. Darllenwch fwy am addasu'r telerau defnyddio hyn yn Adran 17 isod.
 • Gweler Polisi Preifatrwydd Stumari i gael mwy o wybodaeth am hawliau defnyddwyr ar Stumari.

 

Gweler y Telerau llawn am ragor o wybodaeth.

 

Diolch am ddewis Stumari fel y llwyfan ar gyfer eich profiad cyfreithiol. Mae'r Telerau Defnyddio canlynol yn llywodraethu pob defnydd o'r Gwasanaeth trwy'r Wefan yn https://www.Stumari.co a'r holl gynnwys, gwasanaethau a chynhyrchion sydd ar gael ar neu trwy'r Wefan. Rydym yn deall bod darllen cytundebau Telerau Defnyddio yn feichus ond darllenwch y cytundeb hwn yn ofalus cyn defnyddio Gwefan Stumari. Mae'n trafod natur gwasanaeth Stumari; y rheolau y mae Stumari yn disgwyl i ddefnyddwyr eu dilyn ar ein Gwefan a'i gwasanaeth; y berthynas rhwng Stumari, ein defnyddwyr, a'n defnyddwyr ymgynghorol; a'r manylion cyfreithiol sy'n rheoli'r rheolau a'r perthnasoedd hyn. Oherwydd ei fod yn gontract mor bwysig rhyngom ni a chi, ein defnyddwyr, rydym wedi ceisio ei wneud mor glir a hawdd ei ddefnyddio â phosibl.

 

Trwy gyrchu neu ddefnyddio unrhyw ran o'r Wefan, rydych chi'n cytuno i ddod yn rhwym wrth delerau ac amodau'r cytundeb hwn. Os na chytunwch â holl delerau ac amodau'r cytundeb hwn, yna ni chewch gyrchu'r Wefan na defnyddio unrhyw un o'n gwasanaethau. Mae'r Wefan ar gael i unigolion sydd o leiaf 18 oed yn unig.

______________________________________________________________________

 

Telerau Defnyddio Stumari

 

Diffiniadau. Defnyddir y termau canlynol trwy gydol y Telerau Defnyddio hyn ac mae iddynt ystyron penodol. Dylech wybod beth yw ystyr pob un o'r termau.

 

 1. Mae'r term “Gwasanaeth” yn cyfeirio at y gwasanaethau a ddarperir gan Stumari, gan gynnwys mynediad heb gyfyngiad i gymuned ar-lein Stumari; offer cyfathrebu; datrysiadau rheoli a storio dogfennau; a gwasanaethau talu. Nid yw Stumari yn darparu gwasanaeth atgyfeirio atwrnai nac yn gwasanaethu fel asiantaeth gyflogi. Rydym yn darparu lleoliad i'n Defnyddwyr gwrdd a chyfnewid gwybodaeth gyda'n Defnyddwyr Ymgynghorol.
 2. Mae'r term “Cytundeb” (y gellir cyfeirio ato yma hefyd fel y “Telerau Defnyddio” hyn) yn cyfeirio, gyda'i gilydd, at yr holl delerau, amodau a hysbysiadau a gynhwysir neu y cyfeirir atynt yn y ddogfen hon.
 3. Mae'r “Wefan” yn cyfeirio at wefan Stumari sydd wedi'i lleoli yn https://www.Stumari.com, yr holl is-dudalennau ac is-barthau, a'r holl gynnwys, gwasanaethau a chynhyrchion sydd ar gael ar neu trwy'r Wefan.
 4. Mae “Stumari,” “Rydym ni,” a “Ni” yn cyfeirio at Stumari, Inc., yn ogystal â'n cysylltiedigion, cyfarwyddwyr, is-gwmnïau, swyddogion, a gweithwyr. Nid yw Defnyddwyr Ymgynghorol yn rhan o Stumari.
 5. Mae “Y Defnyddiwr,” “Chi” ac “Eich” yn cyfeirio at yr unigolyn, y cwmni neu'r sefydliad sydd wedi ymweld â'r Wefan a / neu'r Gwasanaeth neu'n ei defnyddio. Gall Defnyddiwr fod yn Gleient Cyfreithiol, yn Ddefnyddiwr Ymgynghorol, y ddau, neu'r naill na'r llall.
 6. Mae “Defnyddwyr Ymgynghorol” yn cyfeirio at ddefnyddwyr ymgynghorol cofrestredig yn y maes cyfreithiol a all gyfathrebu â Chwsmeriaid Cyfreithiol neu gyd-Ddefnyddwyr Ymgynghorol trwy'r Gwasanaeth a darparu gwaith contractio neu ymgynghori iddynt. Nid gweithwyr nac asiantau Stumari yw Defnyddwyr Ymgynghorol. Gweler Adran 6 y Cytundeb hwn i gael mwy o wybodaeth am Ddefnyddwyr Ymgynghorol.
 7. Mae “Cleientiaid Cyfreithiol” yn cyfeirio at 1) Defnyddwyr sy'n cyflwyno ceisiadau am gynigion gan Ddefnyddwyr Ymgynghorol ar gyfer darparu gwasanaethau cyfreithiol am ffi (“Swyddi”); a 2) Defnyddwyr sy'n contractio â Defnyddwyr Ymgynghorol ar gyfer gwaith ychwanegol, a all, at ddibenion Adran 7 isod, gynnwys cyflogaeth barhaol, y tu hwnt i'r Swydd gychwynnol a sefydlodd y berthynas Cleient-Cyfreithiol Ymgynghorol. Gall Defnyddwyr Ymgynghorol gyflwyno cynigion (“Cynigion”) ar gyfer Swyddi o'r fath a gallant hefyd sefydlu telerau'r berthynas â'r Cleient Cyfreithiol trwy lythyr ymgysylltu wedi'i lofnodi neu gytundeb ysgrifenedig arall. Gweler Adran 6 (b) i gael mwy o wybodaeth am Swyddi, Cynigion a Chleientiaid Cyfreithiol
 8. Mae “cynnwys” yn cyfeirio at gynnwys sy'n cael ei arddangos neu ei arddangos trwy'r Wefan, gan gynnwys heb gyfyngiad testun, dogfennau, gwybodaeth, data, erthyglau, barn, delweddau, ffotograffau, graffeg, meddalwedd, cymwysiadau, recordiadau fideo, recordiadau sain, synau, dyluniadau, nodweddion, a deunyddiau eraill sydd ar gael ar y Wefan. Mae'r cynnwys yn cynnwys, heb gyfyngiad, Cynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr, y gall unrhyw Ddefnyddiwr Stumari (Cleient Cyfreithiol neu Ddefnyddiwr Ymgynghorol) ei gyflwyno.

 

 1. Ynglŷn â'r Gwasanaeth Stumari.

Mae Gwasanaeth Stumari yn llwyfan ar gyfer cydweithredu a chyfathrebu rhwng gweithwyr proffesiynol cyfreithiol a'r rhai sy'n ceisio cymorth cyfreithiol. Mae Gwasanaeth Stumari yn darparu mynediad i rith-gymuned Stumari o Ddefnyddwyr Ymgynghorol proffesiynol; cydweithredu hawdd trwy offer rheoli cyfathrebu Stumari; rheoli a storio dogfennau; ac offer talu ac anfonebu syml, diogel.

 

 1. Nid yw Stumari yn Gwmni Cyfraith. Nid yw Stumari yn cynnig cynrychiolaeth gyfreithiol. Nid yw Stumari yn cynnig unrhyw gyngor cyfreithiol, barn gyfreithiol, argymhellion, atgyfeiriadau na chwnsela. Nid gweithwyr nac asiantau Stumari yw Defnyddwyr Ymgynghorol. Nid yw Stumari yn ymwneud â chytundebau rhwng Defnyddwyr nac â chynrychiolaeth Defnyddwyr. Ni ellir dwyn Stumari yn atebol ar unrhyw adeg am weithredoedd neu esgeulustod unrhyw Ddefnyddiwr Ymgynghorol sy'n perfformio gwasanaethau ymgynghori ar eich rhan.

 

 1. Nid yw Stumari yn Wasanaeth Cyfeirio Atwrnai nac Asiantaeth Cyflogaeth. Nid yw Stumari yn wasanaeth atgyfeirio atwrnai nac yn asiantaeth gyflogi. Nid yw Stumari yn dewis nac yn cymeradwyo unrhyw Ddefnyddiwr Ymgynghorol unigol i wasanaethu Cleient Cyfreithiol. Er bod Stumari yn defnyddio ymdrechion rhesymol yn fasnachol i gadarnhau bod Defnyddwyr Ymgynghorol cofrestredig yn atwrneiod trwyddedig, nid ydym yn gwneud unrhyw warant, gwarant na chynrychiolaeth o ran gallu cyfreithiol, cymhwysedd, ansawdd na chymwysterau unrhyw Ddefnyddiwr Ymgynghorol. Nid yw Stumari yn gwarantu nac yn gwarantu bod Defnyddwyr Ymgynghorol yn dod o dan yswiriant atebolrwydd proffesiynol. Mae Stumari yn annog Cleientiaid Cyfreithiol i ymchwilio i unrhyw Ddefnyddiwr Ymgynghorol cyn derbyn cyngor proffesiynol.

 

 1. Nid yw Stumari yn cadarnhau unrhyw un o'i Ddefnyddwyr. Yn syml, mae Stumari yn darparu platfform lle gall y rhai sy'n ceisio cymorth cyfreithiol gyfathrebu a thrafod gyda gweithwyr proffesiynol cyfreithiol. Nid yw Stumari yn cymeradwyo unrhyw un o'i Ddefnyddwyr Ymgynghorol ac nid yw'n cymeradwyo datganiadau y mae Defnyddwyr Ymgynghorol yn eu gwneud ar y platfform. Nid yw Stumari yn gwneud unrhyw gynrychiolaeth ynghylch cymwysterau darparwyr gwasanaethau cyfreithiol nad ydynt yn atwrnai.

 

 1. Nid yw Stumari yn Gwarantu Canlyniadau. O bryd i'w gilydd, gall Cleientiaid Cyfreithiol gyflwyno adolygiadau o Ddefnyddwyr Ymgynghorol; nid yw'r adolygiadau hyn yn gyfystyr â gwarant, gwarant na rhagfynegiad ynghylch canlyniad unrhyw fater cyfreithiol yn y dyfodol. Ni fydd gan Stumari unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd o unrhyw fath am unrhyw Gynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr na chyngor cyfreithiol y dewch ar ei draws ar neu trwy'r Wefan, ac mae unrhyw ddefnydd neu ddibyniaeth ar Gynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr neu gyngor cyfreithiol ar eich risg eich hun yn unig.

 

 1. Nid yw'r defnydd o Stumari yn Creu Perthynas Atwrnai-Cleient â Stumari. Nid yw Stumari yn cynnig cyngor na gwasanaethau cyfreithiol. Ni fwriedir i unrhyw ddefnydd o'r Gwasanaeth Stumari greu perthynas atwrnai-cleient, ac nid yw'n creu perthynas. Efallai na fydd unrhyw gyfathrebu trwy Stumari yn cael ei ddal yn gyfrinachol. Nid yw Stumari yn atebol am weithredoedd neu esgeulustod unrhyw Ddefnyddiwr Ymgynghorol sy'n perfformio gwasanaethau ymgynghori i chi.

 

 

 1. Cyfrifoldebau Defnyddwyr. Chi, a chi yn unig, sy'n gyfrifol am eich cyfrif ac unrhyw beth sy'n digwydd tra'ch bod wedi mewngofnodi i'ch cyfrif neu'n ei ddefnyddio. Eich cyfrifoldeb chi yw eich diogelwch.

 

 1. Diogelwch Cyfrif Defnyddiwr. Os byddwch chi'n cofrestru ar gyfer y Gwasanaeth, byddwch chi'n creu cyfrif wedi'i bersonoli sy'n cynnwys enw defnyddiwr unigryw a chyfrinair i gael mynediad i'r Gwasanaeth ac i dderbyn negeseuon gan Stumari. Rydych chi'n gyfrifol am gynnal diogelwch eich cyfrif, ac rydych chi'n gwbl gyfrifol am yr holl weithgareddau sy'n digwydd o dan y cyfrif ac unrhyw gamau eraill a gymerir mewn cysylltiad â'r cyfrif. Rydych yn cytuno i hysbysu Stumari ar unwaith am unrhyw ddefnydd anawdurdodedig o gyfrif, neu unrhyw doriadau diogelwch eraill. Ni fyddwn yn gyfrifol am unrhyw rwymedigaethau, colledion neu iawndal sy'n codi o'r defnydd anawdurdodedig o'ch cyfrifiadur, dyfais symudol, neu ddyfais gyfrifiadurol arall a / neu gyfrif. '

 

 1. Perthynas â Defnyddwyr Ymgynghorol. Oherwydd na allwn warantu ffitrwydd unrhyw un o'n Defnyddwyr Ymgynghorol ar gyfer eich anghenion penodol, rydym yn annog Cleientiaid Cyfreithiol i ymchwilio i unrhyw Ddefnyddiwr Ymgynghorol cyn derbyn cyngor proffesiynol. Gall Cleientiaid Cyfreithiol hefyd ofyn am gytundeb ymgysylltu cyfreithiol ysgrifenedig yn nodi telerau, cwmpas, cyfyngiadau ac amodau'r gynrychiolaeth.

 

 1. Dim Dibyniaeth ar Gynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr. Darperir Cynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr sy'n cael ei bostio ar y Wefan, fel postiadau blog, at ddibenion gwybodaeth yn unig, heb unrhyw sicrwydd bod y Cynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr yn wir, yn gywir neu'n gywir. Nid yw Cynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddwyr yn cymryd lle cyngor cyfreithiol proffesiynol na deisyfiad i gynnig cyngor cyfreithiol ynghylch ffeithiau penodol. Ni ddylech oedi na hepgor ceisio cyngor cyfreithiol na diystyru cyngor cyfreithiol proffesiynol yn seiliedig ar Gynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddwyr. Gallai oedi wrth geisio cyngor cyfreithiol o'r fath arwain at ildio unrhyw hawliadau a allai fod gennych, yn dibynnu ar y statud (au) cyfyngu perthnasol. Nid yw Cynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr yn cael ei reoleiddio gan unrhyw gymdeithas bar y wladwriaeth na chenedlaethol.

 

 1. Cydymffurfio â Deddfau. Rydych yn cynrychioli ac yn gwarantu: (i) bod gennych yr awdurdod i, ac o oedran cyfreithiol yn eich awdurdodaeth, rwymo'ch hun i'r Cytundeb hwn; (ii) bydd eich defnydd o'r Gwasanaeth at ddibenion a ganiateir gan y Cytundeb hwn yn unig; (iii) ni fydd eich defnydd o'r Gwasanaeth yn torri neu'n cam-briodoli hawliau eiddo deallusol unrhyw drydydd parti; a (iv) bydd eich defnydd o'r Gwasanaeth yn cydymffurfio â'r holl gyfreithiau, rheolau a rheoliadau lleol, gwladwriaethol a ffederal, a chyda holl bolisïau Stumari eraill.

 

 1. Cyfyngiadau Defnydd a Chynnal. Caniateir i chi ddefnyddio'r gwasanaeth cyn belled â'ch bod yn dilyn ychydig o reolau sylfaenol. Y Cyfyngiadau Defnydd a'r Cyfyngiadau Ymddygiad canlynol yw'r rheolau sylfaenol yr ydym yn disgwyl i ddefnyddwyr eu dilyn wrth ddefnyddio'r Gwasanaeth. Nid ydym yn gyfrifol am y cynnwys y mae ein defnyddwyr yn ei bostio, ac mae gennym yr hawl i gau cyfrifon os bydd angen.
 2. Cynnwys Gwaharddedig. Rydych yn cytuno na fyddwch o dan unrhyw amgylchiadau yn trosglwyddo unrhyw Gynnwys (gan gynnwys meddalwedd, testun, delweddau, neu wybodaeth arall)
 3. yn anghyfreithlon neu'n hyrwyddo gweithgaredd anghyfreithlon
 4. yn difenwi, aflonyddu, cam-drin, bygwth neu annog trais tuag at unrhyw unigolyn neu grŵp

iii. yn pornograffig, yn wahaniaethol, neu fel arall yn erlid neu'n dychryn unigolyn neu grŵp ar sail crefydd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, hil, ethnigrwydd, oedran neu anabledd

 1. yn sbam, yn cael ei gynhyrchu gan beiriant neu ar hap, yn cynnwys hysbysebu heb awdurdod neu ddigymell, llythyrau cadwyn, unrhyw fath arall o deisyfiad diawdurdod, neu unrhyw fath o loteri neu gamblo;
 2. yn cynnwys neu'n gosod unrhyw firysau, mwydod, meddalwedd faleisus, ceffylau Trojan, neu gynnwys arall sydd wedi'i ddylunio neu y bwriedir iddo darfu, difrodi neu gyfyngu ar weithrediad unrhyw feddalwedd, caledwedd, neu offer telathrebu neu i niweidio neu gael mynediad heb awdurdod i unrhyw ddata neu gwybodaeth arall gan unrhyw drydydd parti;
 3. yn torri ar unrhyw hawl berchnogol unrhyw barti, gan gynnwys patent, nod masnach, cyfrinach fasnach, hawlfraint, hawl cyhoeddusrwydd, neu hawliau eraill

vii. dynwared unrhyw berson neu endid, gan gynnwys unrhyw un o'n gweithwyr neu gynrychiolwyr; neu

viii. yn torri preifatrwydd unrhyw drydydd parti.

 

 1. Rhaid i Ddefnyddwyr Fod Dros 18 oed. Rydych yn cynrychioli eich bod dros 18 oed. Nid yw Stumari yn targedu ein Cynnwys at blant na phobl ifanc o dan 18 oed, ac nid ydym yn caniatáu i unrhyw Ddefnyddwyr dan 18 oed ar ein Gwasanaeth. Os ydym yn dysgu am unrhyw Ddefnyddiwr o dan 18 oed, byddwn yn terfynu cyfrif y Defnyddiwr hwnnw ar unwaith.

 

 1. Dim Atebolrwydd am Ryngweithio Defnyddwyr; Stumari May Monitor Rhyngweithio. Eich cyfrifoldeb chi yn unig yw unrhyw atebolrwydd, colled neu ddifrod sy'n digwydd o ganlyniad i unrhyw ryngweithio â Defnyddiwr, gan gynnwys, heb gyfyngiad, Postiadau Swydd, yr ydych yn eu mewnbynnu neu'n eu derbyn trwy eich defnydd o'r Gwasanaeth. Yn ôl ein disgresiwn, gallwn ni, neu'r dechnoleg a ddefnyddiwn, fonitro a / neu gofnodi eich rhyngweithiadau cyffredinol â'r Gwasanaeth, er nad manylion eich rhyngweithiadau cyfreithiol.

 

 1. Hawl i Derfynu Cyfrifon. Mae gennym yr hawl (er nad y rhwymedigaeth) i benderfynu, yn ôl ein disgresiwn llwyr, a yw unrhyw ymddygiad Defnyddiwr yn briodol ai peidio ac yn cydymffurfio â'r Telerau Defnyddio hyn, neu derfynu neu wrthod mynediad i'r Gwasanaeth i unrhyw Ddefnyddiwr a'i ddefnyddio ar gyfer unrhyw Ddefnyddiwr rheswm, gyda neu heb rybudd ymlaen llaw.

 

 1. Cynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr. Chi sy'n berchen ar eich cynnwys, ond rydych chi'n caniatáu rhai hawliau inni, fel y gallwn arddangos a rhannu'r cynnwys rydych chi'n ei bostio. Mae gennym yr hawl i gael gwared ar gynnwys os oes angen.

 

 1. Cyfrifoldeb am Gynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr. Gallwch greu cynnwys, yn ysgrifenedig neu fel arall, wrth ddefnyddio'r Gwasanaeth (“Cynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr”). Chi sy'n llwyr gyfrifol am gynnwys, ac unrhyw niwed sy'n deillio o, unrhyw Gynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr rydych chi'n ei bostio, ei uwchlwytho, ei gysylltu ag ef neu ei ddarparu fel arall trwy'r Gwasanaeth, waeth beth yw ffurf y cynnwys hwnnw. Eich cyfrifoldeb chi yn unig yw unrhyw atebolrwydd, colled neu ddifrod sy'n digwydd o ganlyniad i ddefnyddio unrhyw Gynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr yr ydych yn ei ddarparu neu ei gyrchu trwy eich defnydd o'r Gwasanaeth. Nid ydym yn gyfrifol am unrhyw arddangosiad cyhoeddus neu gamddefnydd o'ch Cynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr.

 

 1. Hawl i bostio. Rydych chi'n cynrychioli ac yn gwarantu bod gennych chi hawl i bostio'r holl Gynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr rydych chi'n ei gyflwyno. Yn benodol, rydych yn gwarantu eich bod wedi cydymffurfio'n llawn ag unrhyw drwyddedau trydydd parti sy'n ymwneud â Chynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddwyr, ac wedi cymryd pob cam sy'n angenrheidiol i basio drwodd i ddefnyddwyr terfynol unrhyw delerau gofynnol.

 

 1. Gall Stumari Addasu neu Ddileu Cynnwys. Mae gennym yr hawl (er nad y rhwymedigaeth) i benderfynu, yn ôl ein disgresiwn llwyr, a yw unrhyw Gynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr yn briodol ai peidio ac yn cydymffurfio â'r Telerau Defnyddio hyn, neu wrthod neu ddileu unrhyw Gynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr sydd, yn ein barn resymol, , yn torri unrhyw bolisi Stumari neu mewn unrhyw ffordd yn niweidiol, yn amhriodol neu'n annymunol. Mae Stumari yn cadw'r hawl ymhellach i wneud fformatio a golygu a newid y modd y mae unrhyw Gynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr yn cael ei arddangos ar y Wefan.

 

 1. Perchnogaeth Cynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddwyr. Ac eithrio Cynnwys sy'n tarddu o Stumari, nid ydym yn hawlio perchnogaeth ar unrhyw Gynnwys sy'n cael ei drosglwyddo, ei storio neu ei brosesu yn eich cyfrif. Rydych chi'n cadw'r holl berchnogaeth, rheolaeth a chyfrifoldeb am Gynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr rydych chi'n ei bostio. Efallai y byddwch yn rheoli mynediad i'ch Cynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr trwy osodiadau yn eich cyfrif defnyddiwr.

 

 1. Grant Trwydded. Yn unig er mwyn caniatáu i Stumari ddefnyddio Cynnwys rydych chi'n ei uwchlwytho i'r Gwasanaeth yn rhesymol heb fynd yn groes i unrhyw hawliau sydd gennych chi ynddo, rydych chi'n rhoi'r hawliau canlynol i ni: trwy bostio unrhyw Gynnwys trwy'r Wefan, rydych chi'n rhoi Stumari a'n holynwyr yn fyd-eang, yn aruchel, yn llawn trwydded ddi-dâl a di-freindal, ac anghyfyngedig i ddefnyddio, atgynhyrchu, arddangos, addasu, addasu, dosbarthu a pherfformio'r Cynnwys mewn cysylltiad â phwrpas busnes Stumari. Nid yw'r drwydded hon yn rhoi'r hawl i Stumari werthu Cynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddwyr na'i ddosbarthu y tu allan i'n Gwefan fel arall. Bydd y drwydded hon yn dod i ben ar yr adeg y bydd y Cynnwys yn cael ei dynnu o'r Wefan.

 

 1. Defnyddwyr Ymgynghorol. Mae Defnyddwyr Ymgynghorol yn weithwyr proffesiynol cyfreithiol annibynnol sy'n cynnig perfformio gwasanaethau ymgynghori ar gyfer darpar Gleientiaid Cyfreithiol. Nid ydyn nhw'n weithwyr i Stumari.

 

 1.     Dim Perthynas Atwrnai-Cleient trwy Ddefnyddio Gwefan. Efallai na fydd defnyddio Gwefan Stumari yn ffurfio perthynas atwrnai-cleient gyda Defnyddwyr Ymgynghorol. Gwybodaeth sy'n cael ei phostio neu ar gael ar neu trwy'r Wefan, gan gynnwys, heb gyfyngiad, unrhyw ymatebion i gwestiynau cyfreithiol sy'n cael eu postio ar y Wefan; gwybodaeth yng Nghanllawiau a Dogfennau Stumari; gwybodaeth a bostiwyd yn gyhoeddus ar y Wefan; neu nid yw gwybodaeth a anfonir mewn neges ddigymell at Ddefnyddiwr wedi'i bwriadu fel cyngor cyfreithiol, nid yw'n gyfrinachol, ac nid yw'n creu perthynas atwrnai-cleient. Fe'i hystyrir yn Gynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr.

 

 1. Perthynas Twrnai-Cleient trwy Ddefnydd Gwasanaeth. Gellir ffurfio perthynas atwrnai-cleient trwy'r defnydd o'r Gwasanaeth rhwng Defnyddwyr a Defnyddwyr Ymgynghorol yn unig. Gall Cleientiaid Cyfreithiol bostio Swyddi trwy'r Gwasanaeth. Gall Defnyddwyr Ymgynghorol gyflwyno Cynigion a thrafod manylion y Swyddi hyn cyn eu derbyn. Ar ôl ei dderbyn, mae cwmpas cynrychiolaeth Defnyddiwr Ymgynghorol wedi'i gyfyngu'n llwyr i'r mater y cytunwyd arno yn y Bid oni bai bod Cleient Cyfreithiol a Defnyddiwr Ymgynghorol yn ffurfioli eu trefniant wedi hynny trwy lythyr ymgysylltu wedi'i lofnodi neu gytundeb ysgrifenedig arall, ac os felly byddai'r cytundeb ysgrifenedig diweddaraf yn cael blaenoriaeth dros gynnig a dderbyniwyd yn flaenorol. Nid yw Bid yn cymryd lle ymgynghoriad personol neu ffôn gydag atwrnai sydd â thrwydded i ymarfer yn eich awdurdodaeth ynghylch eich mater cyfreithiol penodol, ac ni ddylech ddibynnu ar wybodaeth sydd wedi'i chynnwys mewn Cynnig fel cyngor cyfreithiol. Mae Stumari yn cymryd pob ymdrech resymol i sicrhau preifatrwydd Cynigion a negeseuon personol eraill ar ein Gwasanaeth, ond ni all warantu cyfrinachedd. Dylai cyfathrebiadau sy'n gofyn am gyfrinachedd ddigwydd y tu allan i Wasanaeth Stumari, megis dros y ffôn.

 

 1. Cyfrifoldebau Defnyddwyr. Defnyddwyr Ymgynghorol sy'n llwyr gyfrifol am sicrhau bod unrhyw wybodaeth, deisyfiadau, neu hysbysebion y maent yn eu postio neu eu gosod ar y Wefan, gan gynnwys heb gyfyngiad Cynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddwyr, ac unrhyw gyfathrebiadau a allai fod ganddynt gyda darpar gleientiaid trwy'r Wefan neu'r Gwasanaeth, yn cydymffurfio'n llawn â nhw. yr holl gyfreithiau a rheolau ymddygiad proffesiynol cymwys, gan gynnwys y rhai sy'n ymwneud ag arfer anawdurdodedig y gyfraith a'r rhai sy'n rheoleiddio ffurf, dull neu gynnwys cyfathrebu â chleientiaid, hysbysebu neu faterion eraill.

 

 1. Talu Defnyddwyr Ymgynghorol. Mae rhai telerau penodol yn llywodraethu Defnyddwyr Ymgynghorol a thaliad.

 

 1.          Nid yw Stumari yn Barti i Gontractau. Gall Cleientiaid Cyfreithiol gontractio â Defnyddwyr Ymgynghorol trwy bostio a derbyn Swyddi. Mae contractau o'r fath rhwng y Cleient Cyfreithiol a'r Defnyddiwr Ymgynghorol yn unig. Ni fydd Stumari yn rhan o unrhyw gontractau ar gyfer Swyddi a gyflwynir trwy ein Gwasanaeth, oni bai eu bod yn cael eu postio gan swyddog Stumari. Mae Stumari yn hwyluso'r contractau hyn trwy gyflenwi platfform ar gyfer rheoli cyfathrebu ac offer talu.

 

 1.         Telir yr holl Ffioedd Cyfreithiol i Ddefnyddwyr Ymgynghorol. Nid yw Stumari yn darparu gwasanaethau cyfreithiol ac nid yw'n codi tâl am wasanaethau cyfreithiol. Trosglwyddir taliadau a wneir i Ddefnyddwyr Ymgynghorol trwy blatfform bilio Stumari yn uniongyrchol i gyfrif talu'r Defnyddiwr Ymgynghorol, llai unrhyw ffioedd gwasanaeth a phrosesu cysylltiedig (ee ffioedd cardiau credyd).

 

iii. Bydd Defnyddwyr Ymgynghorol yn Derbyn Taliad Trwy'r Gwasanaeth i Bob Trafodiad Defnyddiwr. Bydd Defnyddwyr Ymgynghorol sy'n derbyn Swyddi trwy'r Gwasanaeth yn derbyn taliad trwy'r gwasanaeth am yr holl drafodion sy'n gysylltiedig â'r defnyddiwr hwnnw, gan gynnwys trafodion dilynol nad ydynt o reidrwydd yn gysylltiedig â'r Swydd gychwynnol. Os yw Cleient Cyfreithiol naill ai'n anfodlon neu'n methu â thalu trwy Stumari, mae'r Defnyddiwr Ymgynghorol yn cytuno i hysbysu Stumari o unrhyw drefniant talu newydd. Mae taliad gan Gleient Cyfreithiol i Ddefnyddiwr Ymgynghorol, a wneir y tu allan i'r gwasanaeth heb roi gwybod ymlaen llaw i Stumari, yn ildiad llawn gan y ddau barti o warant talu / amddiffyn anghydfod Stumari fel y trafodir yn Adrannau 14 a 15 isod, hyd yn oed fel y gallant ymwneud â blaenorol taliadau a wneir o fewn y gwasanaeth.

 

 1. Codau a Chredydau Hyrwyddo. Gall Stumari, yn ôl ei ddisgresiwn llwyr, greu codau hyrwyddo y gellir eu hadbrynu ar gyfer credyd cyfrif, neu nodweddion neu fuddion eraill sy'n gysylltiedig â gwasanaethau Defnyddiwr Ymgynghorol, yn ddarostyngedig i'r telerau canlynol ac unrhyw delerau ychwanegol y mae Stumari yn eu sefydlu ar sail pob cod hyrwyddo ( “Codau Promo”). Mae rhai telerau penodol yn llywodraethu Defnyddwyr Ymgynghorol a thaliad.
 2.          Nid yw defnyddio Codau Promo yn awgrymu Perthynas Atwrnai-Cleient. O bryd i'w gilydd, gall Cleientiaid Cyfreithiol gael mynediad at ostyngiadau a gyflenwir gan Stumari sydd, yn rhannol, yn defnyddio cronfeydd Stumari i dalu am gyfran o'r ffioedd cyfreithiol a delir gan Gleientiaid Cyfreithiol i Ddefnyddwyr Ymgynghorol. Nid yw defnyddio cwponau o'r fath yn awgrymu unrhyw berthynas atwrnai-cleient rhwng Stumari a'r Defnyddwyr Ymgynghorol lle defnyddir cwpon ar gyfer unrhyw filiadau taledig gan Gleient Cyfreithiol.
 3. Rhaid defnyddio Codau Promo gan eu cynulleidfa arfaethedig, at y diben a fwriadwyd, ac mewn modd cyfreithlon.

 

Ni chaniateir dyblygu, gwerthu na throsglwyddo codau promo mewn unrhyw fodd, na sicrhau eu bod ar gael i'r cyhoedd (p'un a ydynt yn cael eu postio i fforwm cyhoeddus neu fel arall), oni chaniateir hynny'n benodol gan Stumari. Nid oes gan Godau Promo unrhyw werth arian parod a gallant ddod i ben neu fod yn anabl gan Stumari ar unrhyw adeg, am unrhyw reswm, cyn eich defnyddio. Mae Stumari yn cadw'r hawl i ddal yn ôl neu ddidynnu credydau neu nodweddion neu fuddion eraill a gafwyd trwy ddefnyddio Codau Promo gennych chi neu unrhyw ddefnyddiwr arall os bydd Stumari yn penderfynu neu'n credu bod y defnydd neu'r adbrynu o'r Cod Promo mewn camgymeriad, twyllodrus, anghyfreithlon, neu yn groes i delerau cymwys y Cod Promo.

 

 1. Cynigion Defnyddwyr Cyflogaeth i Ddefnyddwyr Ymgynghorol.

 

7.1      Ffi Llwyddiant am Gyflogaeth.  Os bydd Defnyddiwr Ymgynghorol yn derbyn cynnig o gyflogaeth (“Cyflogaeth dan Orchudd”) a wneir gan Ddefnyddiwr (pob un, “Defnyddiwr Cyflogwr”), p'un ai am gyfnod amhenodol neu sefydlog, yn ystod neu o fewn y deunaw (18) mis. (cyfnod o'r fath, y “Cyfnod Cynnig dan Orchudd”) ar ôl i'r Defnyddiwr Ymgynghorol ddechrau'r Swydd gychwynnol ar gyfer Defnyddiwr o'r fath (pob un, “Cynnig dan Orchudd”), bydd y telerau ac amodau canlynol yn berthnasol:

 

 1. Ar gyfer Defnyddwyr Ymgynghorol.

Mae pob Defnyddiwr Ymgynghorol yn cytuno (1) os ydych chi'n derbyn Cynnig wedi'i Gorchuddio, byddwch yn rhoi gwybod i Stumari ar unwaith am eich dyddiad cychwynnol o Gyflogaeth dan Orchudd (y “Dyddiad Cychwyn”) a thelerau allweddol y Cynnig dan Gorchudd hwnnw (ac yn hysbysu Stumari yn brydlon yn ysgrifenedig y dylai bod y Dyddiad Cychwyn neu delerau cynnig yn newid ar unrhyw adeg), (2) byddwch yn darparu (a) copi o Gynnig wedi'i Gorchuddio wedi'i weithredu'n llawn i Stumari, neu (b) yn gweithredu dogfen rhyngoch chi, y Defnyddiwr Cyflogwr a Stumari sy'n nodi deunydd telerau cyflogaeth, gan gynnwys, ymhlith pethau eraill, Dyddiad Cychwyn ac iawndal, yn brydlon ar ôl llofnodi llythyr cynnig Cyflogaeth dan do rhyngoch chi a'r Defnyddiwr Cyflogwr (y “Dyddiad Effeithiol”), fel y gofynnwyd yn ysgrifenedig gan Stumari, a (3) chi yn hysbysu Stumari yn ysgrifenedig ar unwaith ar ôl terfynu'ch cyflogaeth fel gweithiwr os bydd (a) Defnyddiwr Cyflogwr yn terfynu'ch Cyflogaeth dan Orchudd yn seiliedig ar berfformiad anfoddhaol cyn pen naw deg (90) diwrnod o'r dyddiad y mae'ch Cyflogaeth dan Orchudd. wedi cychwyn, neu (b) eich bod yn terfynu'ch Cyflogaeth dan Orchudd yn wirfoddol cyn pen naw deg (90) diwrnod o'r dyddiad y cychwynnodd eich Cyflogaeth dan Gorchudd. Os digwydd i chi, cyn y Dyddiad Cychwyn, naill ai eich bod chi neu'r Defnyddiwr Cyflogwr yn dewis peidio â dechrau'r berthynas gyflogaeth a ystyriwyd gan y Cynnig dan Gorchudd, byddwch yn hysbysu Stumari yn ysgrifenedig ar unwaith.

 

 1. Ar gyfer Defnyddwyr Cyflogwyr.

Pan fydd Defnyddiwr Ymgynghorol yn derbyn eich Cynnig dan Orchudd, rydych chi'n cytuno i dalu ffi llwyddiant i Stumari (pob un, “Ffi Llwyddiant”) sy'n hafal i'r ganran ganlynol o gyflog sylfaenol y Defnyddiwr Ymgynghorol a nodir yn y Cynnig dan Gorchudd (“Sylfaen y Defnyddiwr Ymgynghorol” Cyflog ”), pa swm fydd yn ddyledus ac yn daladwy heb fod yn hwyrach na deg ar hugain (30) diwrnod ar ôl y Dyddiad Cychwyn ac fel arall yn unol â brawddeg gyntaf pob un o Adran 13.b. ac Adran 13.d. yma:

Os yw'r Dyddiad Cychwyn yn digwydd ar neu cyn y nifer canlynol o ddyddiau ar ôl cychwyn Canran Cyflog Sylfaen Sylfaenol Ymgynghorydd Defnyddiwr-Defnyddiwr Cyflogwr cychwynnol

1-182 diwrnod 15%

183-365 diwrnod 10%

366-550 diwrnod 5%

≥ 551 diwrnod 0%

 

Trwy dderbyn y Telerau Defnyddio hyn, mae'r Defnyddiwr Cyflogwr yn cytuno bod Stumari wedi'i awdurdodi i anfonebu cyfrif Defnyddiwr Cyflogwr ar unwaith am yr holl Ffioedd Llwyddiant sy'n ddyledus ac yn daladwy i Stumari o dan hyn ac nad oes angen rhybudd na chydsyniad ychwanegol.

 

 

7.2 Darpariaethau Ffioedd Llwyddiant.

 

Er gwaethaf yr uchod, os bydd anghydfod Ffi Llwyddiant, os gall Defnyddiwr Cyflogwr sefydlu bod gan y Defnyddiwr Cyflogwr Broses Weithredol (fel y'i diffinnir isod) gyda'r Defnyddiwr Ymgynghorol cyn defnyddio Gwefan a / neu Wasanaeth Stumari (ee, y Defnyddiwr Ymgynghorol eisoes wedi cychwyn ar y broses gyfweld gyda'r Defnyddiwr Cyflogwr ac nid oedd y broses honno wedi'i therfynu, neu roedd y Defnyddiwr Cyflogwr wedi derbyn ailddechrau'r Defnyddiwr Ymgynghorol gan asiantaeth gyflogi neu headhunter ac o dan ystyriaeth weithredol gan y Defnyddiwr Cyflogwr), gall y Defnyddiwr Cyflogwr fod wedi'i eithrio rhag talu'r Ffi Llwyddiant. Fodd bynnag, bydd y penderfyniad terfynol ynghylch a yw Ffi Llwyddiant yn ddyledus gan y Defnyddiwr Cyflogwr am Gynnig wedi'i Gorchuddio a dderbynnir yn ôl disgresiwn llwyr Stumari. At y dibenion hyn, bydd “Proses Gweithredol” yn golygu cyfathrebu uniongyrchol, rhyngweithiol parhaus, mewn cyd-destun recriwtio neu logi gweithredol lle na wnaed penderfyniad i atal neu wrthod ymgeisydd, o fewn y tri (3) mis cyn ei ddefnyddio. y Wefan a / neu'r Gwasanaethau ar gyfer Defnyddiwr Ymgynghorol sy'n bodoli yn system olrhain ymgeiswyr Defnyddiwr Cyflogwr neu a gyflwynwyd gan asiantaeth recriwtio.

 

OS YDYCH YN DDEFNYDDWYR CYFLOGWR sy'n defnyddio ein Gwefan a / neu Wasanaeth, rydych CHI yn cytuno i'r darpariaethau Ffi Llwyddiant hyn. Os nad ydych yn cytuno ag unrhyw un o'r darpariaethau hyn, terfynwch eich cyfrif ar unwaith a pheidiwch â defnyddio ein Gwefan a'n Gwasanaethau EICH RHWYMEDIGAETH I DALU UNRHYW FFIOEDD LLWYDDIANT YN DANGOS UNRHYW DERFYNU NEU ADDASU'R TELERAU DEFNYDD HYN. Os yw Defnyddiwr Cyflogwr yn osgoi ein Gwefan a / neu Wasanaethau ar ôl darganfod Defnyddiwr Ymgynghorol trwy ein Gwefan a / neu Wasanaethau ac wedi hynny yn llogi'r Defnyddiwr Ymgynghorol hwnnw, bydd y Defnyddiwr Cyflogwr yn derbyn ffi llwyddiant sy'n hafal i 25% o Gyflog Sylfaenol yr Ymgynghorydd. Gall Defnyddiwr a Stumari, yn ôl ei ddisgresiwn llwyr, derfynu cyfrif Stumari Defnyddiwr y Cyflogwr.

 

7.3      Ad-daliadau.

 

Os (a) bod Defnyddiwr Cyflogwr yn llogi Ymgynghorydd Defnyddiwr ac yn terfynu cyflogaeth yr Ymgynghorydd Defnyddiwr yn seiliedig ar berfformiad anfoddhaol cyn pen naw deg (90) diwrnod o'r Dyddiad Cychwyn, (b) mae Ymgynghorydd Defnyddiwr yn terfynu ei gyflogaeth o'i wirfodd o fewn naw deg (90) diwrnod. o'r Dyddiad Cychwyn, neu (c) nad yw Ymgynghorydd Defnyddiwr yn dechrau cyflogaeth oherwydd bod naill ai Defnyddiwr Cyflogwr neu Ymgynghorydd Defnyddiwr yn dewis peidio â dechrau'r berthynas gyflogaeth a ystyrir yn y Cynnig dan Gorchudd (pob un, “Digwyddiad Terfynu”), ar ôl ei dderbyn a'i gadarnhau'n ysgrifenedig. o wybodaeth o'r fath, bydd Stumari yn ad-dalu'n llawn i'r Defnyddiwr Cyflogwr y Ffi Llwyddiant sy'n gysylltiedig â'r Ymgynghorydd Defnyddiwr sy'n dod i ben.

 

 1. Cynnwys Trydydd Parti. Efallai y bydd cynnwys gan drydydd partïon ar wefan Stumari, megis postiadau blog a ysgrifennwyd gan ddefnyddwyr eraill neu ddolenni i wefannau eraill. Oherwydd na allwn reoli'r cynnwys hwnnw, nid ydym yn gyfrifol am y cynnwys hwnnw nac am y gwefannau y gall cynnwys gysylltu â hwy.

 

 1. Mynediad i Gynnwys Trydydd Parti. Trwy ddefnyddio'r Gwasanaeth, byddwch yn gallu cyrchu Cynnwys sy'n perthyn i drydydd partïon neu'n tarddu ohonynt (“Cynnwys Trydydd Parti”). Mae eich defnydd o'r Gwasanaeth yn gydsyniad i Stumari gyflwyno'r Cynnwys hwn i chi. Rydych yn cydnabod yr holl gyfrifoldeb am eich defnydd o Gynnwys Trydydd Parti, ac yn cymryd pob risg amdano.

 

 1. Dim Cyfrifoldeb am Gynnwys Trydydd Parti. Fel rhan o'r Gwasanaeth, gall Stumari ddarparu dolenni cyfleus i chi i wefan (nau) trydydd parti yn ogystal â mathau eraill o Gynnwys Trydydd Parti. Darperir y dolenni hyn fel cwrteisi i danysgrifwyr Gwasanaeth. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros wefannau na chynnwys trydydd parti na'r hyrwyddiadau, deunyddiau, gwybodaeth, nwyddau neu wasanaethau sydd ar gael arnynt. Trwy gysylltu â chynnwys o'r fath, nid ydym yn cynrychioli nac yn awgrymu ein bod yn mabwysiadu nac yn cymeradwyo, nac yn gyfrifol am gywirdeb na dibynadwyedd unrhyw farn, cyngor na datganiad a wneir gan bartïon heblaw Stumari. Nid ydym yn gyfrifol am unrhyw Gynnwys Trydydd Parti a gyrchir trwy ein Gwefan. Os penderfynwch adael y Wefan a chyrchu Cynnwys Trydydd Parti, byddwch yn gwneud hynny ar eich risg eich hun a dylech fod yn ymwybodol nad yw ein telerau a'n polisïau yn llywodraethu mwyach. Dylech adolygu telerau a pholisïau cymwys, gan gynnwys preifatrwydd ac arferion casglu data, unrhyw gynnwys o'r fath.

 

 1. Dim Awdurdodiad i Ddefnyddio Cynnwys Trydydd Parti. Nid yw'r Cytundeb hwn yn eich awdurdodi i ddosbarthu, arddangos yn gyhoeddus, perfformio'n gyhoeddus, sicrhau ei fod ar gael, ei newid, neu fel arall yn defnyddio unrhyw Gynnwys Trydydd Parti ac eithrio fel y caniateir gan delerau ac amodau Stumari.

 

 1. Troseddau Hawlfraint a Pholisi DMCA. Os ydych chi'n credu bod deunydd y mae Stumari wedi'i leoli arno neu'n gysylltiedig ag ef yn torri eich hawlfraint, rhowch wybod i Stumari yn unol â'n Polisi Deddf Hawlfraint y Mileniwm Digidol.

 

 1. Terfynu Cyfrifon Mewnlif Ailadrodd. Mae Stumari yn parchu hawliau eiddo deallusol eraill ac yn gofyn i'n Defnyddwyr wneud yr un peth. Yn unol â 17 USC 512 (i) o Ddeddf Hawlfraint yr Unol Daleithiau, byddwn yn terfynu mynediad a defnydd Defnyddiwr i'r Wefan os yw'r defnyddiwr, o dan amgylchiadau priodol, yn benderfynol o dorri'r hawlfreintiau dro ar ôl tro neu hawliau eiddo deallusol eraill. o Stumari neu eraill. Efallai y byddwn yn terfynu mynediad i gyfranogwyr neu ddefnyddwyr y canfyddir dro ar ôl tro eu bod yn darparu neu'n postio cynnwys trydydd parti gwarchodedig heb yr hawliau a'r caniatâd angenrheidiol.

 

 1. Hysbysiadau Cymryd DMCA. Os ydych chi'n berchennog hawlfraint neu'n asiant perchennog hawlfraint ac yn credu, yn ddidwyll, bod unrhyw ddeunyddiau a ddarperir ar y Gwasanaeth yn torri ar eich hawlfreintiau, gallwch gyflwyno hysbysiad yn unol â Deddf Hawlfraint y Mileniwm Digidol (gweler 17 USC 512) (“DMCA”) trwy anfon rhybudd cymryd i lawr wedi'i fformatio'n gywir at asiant hawlfraint dynodedig Stumari yn 580 Market St, # 500, San Francisco, CA 94104.

 

 1. Ymateb i Rybuddion Cymryd DMCA. Os bydd Stumari yn gweithredu mewn ymateb i hysbysiad torri, bydd yn gwneud ymdrech ddidwyll i gysylltu â'r parti a wnaeth sicrhau bod cynnwys o'r fath ar gael trwy'r cyfeiriad e-bost diweddaraf, os o gwbl, a ddarparwyd gan y parti hwnnw i Stumari. Gellir anfon unrhyw hysbysiad torri DMCA at y parti a wnaeth sicrhau bod y cynnwys ar gael neu i drydydd partïon fel ChillingEffects.org.

 

 1. Gwrth-hysbysiadau. Os ydych chi'n credu nad yw'ch Cynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr sydd wedi'i dynnu o'r Wefan yn torri, neu fod gennych awdurdod gan berchennog yr hawlfraint, asiant perchennog yr hawlfraint, neu'n unol â'r gyfraith, i bostio a defnyddio'r cynnwys a gyflwynwyd gennych. i'r Wefan, gallwch anfon gwrth-rybudd wedi'i fformatio'n iawn at asiant hawlfraint Stumari gan ddefnyddio'r wybodaeth gyswllt a nodir uchod.

 

 1. Ymateb i Wrth-hysbysiadau DMCA. Os derbynnir gwrth-rybudd gan asiant hawlfraint Stumari, gall Stumari anfon copi o'r gwrth-rybudd at y parti cwyno gwreiddiol yn hysbysu'r person hwnnw y gall adfer y cynnwys sydd wedi'i dynnu mewn 10 diwrnod busnes. Oni bai bod perchennog yr hawlfraint yn ffeilio achos yn gofyn am orchymyn llys yn erbyn y darparwr cynnwys, aelod neu ddefnyddiwr, bydd y cynnwys sydd wedi'i dynnu yn cael ei adfer ar y Wefan mewn 10 i 14 diwrnod busnes ar ôl derbyn y gwrth-rybudd.

 

 1. Rhybudd Eiddo Deallusol. Mae Stumari yn cadw pob perchnogaeth o'n heiddo deallusol, gan gynnwys ein hawlfreintiau, patentau a nodau masnach.

 

 1. Dim Trosglwyddo. Mae Stumari yn cadw perchnogaeth o'r holl hawliau eiddo deallusol o unrhyw fath sy'n gysylltiedig â'r Wefan a'r Gwasanaeth, gan gynnwys hawlfreintiau, patentau, nodau masnach a hawliau perchnogol eraill. Gall nodau masnach, nodau gwasanaeth, graffeg a logos eraill a ddefnyddir mewn cysylltiad â'r Wefan a'r Gwasanaeth fod yn nodau masnach trydydd partïon eraill. Nid yw'r Cytundeb hwn yn trosglwyddo oddi wrthym i chi unrhyw eiddo deallusol Stumari na thrydydd parti, a bydd yr holl hawl, teitl, a budd yn yr eiddo hwnnw ac iddo ef yn aros (fel rhwng y partïon) gyda ni yn unig. Rydym yn cadw'r holl hawliau na roddir yn benodol i chi o dan y Cytundeb hwn.

 

 1. Yn benodol, mae Stumari, Stumari.com, a'r holl nodau masnach eraill sy'n ymddangos, yn cael eu harddangos, neu'n cael eu defnyddio ar y Wefan neu fel rhan o'r Gwasanaeth yn nodau masnach cofrestredig neu gyfraith gwlad neu'n nodau gwasanaeth Stumari, Inc. Efallai na fydd y nodau masnach hyn yn cael eu copïo. , wedi'i lawrlwytho, ei atgynhyrchu, ei ddefnyddio, ei addasu, neu ei ddosbarthu mewn unrhyw ffordd heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gan Stumari, ac eithrio fel rhan annatod o unrhyw gopi awdurdodedig o'r Cynnwys.

 

 1. Cyfathrebu E-bost. Rydym yn defnyddio dulliau e-bost ac electronig i gadw mewn cysylltiad â'n defnyddwyr.

 

 1. Angen Cyfathrebu Electronig. At ddibenion cytundebol, rydych (i) yn cydsynio i dderbyn cyfathrebiadau gan Stumari ar ffurf electronig trwy'r cyfeiriad e-bost rydych wedi'i gyflwyno neu trwy'r Gwasanaeth; a (ii) cytuno bod yr holl Delerau Defnyddio, cytundebau, hysbysiadau, datgeliadau a chyfathrebiadau eraill y mae Stumari yn eu darparu i chi yn electronig yn bodloni unrhyw ofyniad cyfreithiol y byddai cyfathrebiadau o'r fath yn ei fodloni pe bai'n ysgrifenedig. Nid yw'r adran hon yn effeithio ar eich hawliau na ellir eu hepgor.

 

 1. Rhaid i Rybudd Cyfreithiol I Stumari Fod Yn Ysgrifennu. Ni fydd cyfathrebiadau a wneir trwy e-bost neu system negeseuon preifat y Gwasanaeth yn gyfystyr â rhybudd cyfreithiol i Stumari nac unrhyw un o'n swyddogion, gweithwyr, asiantau neu gynrychiolwyr mewn unrhyw sefyllfa lle mae angen rhybudd i Stumari trwy gontract neu unrhyw gyfraith neu reoliad.

 

 1. Terfynu. Gallwch ganslo'r Cytundeb hwn a chau eich cyfrif ar unrhyw adeg. Nid yw terfynu Gwasanaeth Stumari yn terfynu perthnasoedd na rhwymedigaethau atwrnai-cleient.
 2. Gallwch Chi Derfynu'r Cytundeb hwn. Os ydych chi'n dymuno dod â'r Cytundeb hwn i ben neu'ch cyfrif gyda'r Gwasanaeth, gallwch chi roi'r gorau i ddefnyddio Stumari. Os ydych chi am ddileu eich data cyfrif Defnyddiwr, cysylltwch â Stumari yn [e-bost wedi'i warchod] Byddwn yn cadw ac yn defnyddio'ch gwybodaeth yn ôl yr angen i gydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol, datrys anghydfodau, a gorfodi ein cytundebau, ond gan wahardd gofynion cyfreithiol, byddwn yn dileu eich proffil llawn cyn pen 30 diwrnod.

 

 1. Gall Stumari Derfynu'r Cytundeb hwn. Gall Stumari derfynu'ch mynediad i'r Wefan gyfan neu unrhyw ran ohoni ar unrhyw adeg, gydag achos neu hebddo, gyda rhybudd neu heb rybudd, a fydd yn effeithiol ar unwaith.

 

 1. Perthynas Rhwng Twrnai a Goroesi Cleient. Nid yw terfynu eich perthynas â Stumari yn effeithio ar eich perthynas ag unrhyw ymgynghorydd neu gleient rydych wedi'i gadw trwy'r Gwasanaeth Stumari. Mae'r holl ddyletswyddau, rhwymedigaethau a chyfrifoldebau cyfreithiol, cytundebol a moesegol wedi goroesi terfynu'r berthynas Stumari.

 

 1. Mae rhai Darpariaethau'n Goroesi Terfynu. Bydd holl ddarpariaethau'r Cytundeb hwn a ddylai, yn ôl eu natur, oroesi cael eu terfynu yn goroesi terfynu, gan gynnwys, heb gyfyngiad, darpariaethau perchnogaeth, ymwadiadau gwarant, indemniad a chyfyngiadau atebolrwydd.

 

 1. Taliad a Thrafodion.

 

 1. Y Broses Dalu. Bydd y taliad yn cael ei brosesu fel y nodir yn y cynnig a / neu'r anfoneb a chytunir arno gan y Cleient Cyfreithiol a'r Defnyddiwr Ymgynghorol. Pan fydd Swydd (neu segment ohoni fel y'i cytunwyd ymlaen llaw yn ysgrifenedig gan y Cleient Cyfreithiol a'r Defnyddiwr Ymgynghorol) wedi'i nodi fel y'i cwblhawyd gan y Defnyddiwr Ymgynghorol, bydd Stumari yn hysbysu'r Cleient Cyfreithiol bod y Swydd (neu segment ohoni fel y'i cytunwyd ymlaen llaw yn ysgrifenedig gan y Cleient Cyfreithiol a'r Defnyddiwr Ymgynghorol) wedi'i gwblhau. Yna mae'n rhaid i'r Cleient Cyfreithiol dalu'r swm y cytunwyd arno neu ofyn am newidiadau. Os nad yw'r Cleient Cyfreithiol wedi cymryd unrhyw gamau ar ôl 10 diwrnod, bydd gan Stumari yr hawl i godi tâl ar gerdyn credyd, cyfrif banc, neu gyfrif PayPal y Cleient Cyfreithiol am swm llawn y ffi y cytunwyd arni neu'r anfoneb ddiamheuol, gan gynnwys gwasanaeth neu brosesu cymwys. ffioedd. Gall y Cleient Cyfreithiol gyflwyno anghydfodau ynghylch talu i [e-bost wedi'i warchod] ar yr amod ei fod ef neu hi'n cadw at yr amodau eraill a nodir yn Adran 14 (Gweithdrefnau Datrys Anghydfodau Cleient-Ymgynghorol Cyfreithiol).

 

 1. Cyfrifoldeb am Daliad. Rydych chi'n gyfrifol am yr holl ffioedd, gan gynnwys trethi, gwasanaeth, a ffioedd prosesu, sy'n gysylltiedig â'ch defnydd o'r Gwasanaeth. Trwy ddefnyddio'r Gwasanaeth, rydych chi'n cytuno i dalu'r Defnyddiwr Ymgynghorol trwy Stumari y swm y cytunwyd arno yn y Bid neu anfoneb ddiamheuol, a'r ffioedd gwasanaeth a phrosesu cysylltiedig, oni bai eich bod yn anghytuno â'r anfoneb trwy anfon e-bost at [e-bost wedi'i warchod] a chadw at yr amodau eraill a nodir yn Adran 15 (Gweithdrefnau Datrys Anghydfodau Defnyddiwr-Ymgynghorol Cyfreithiol). Rydych chi'n gyfrifol am ddarparu dull talu dilys i ni.

 

 1. Cyfrifoldeb Stumari. Mae Stumari yn cytuno i gyflwyno anfoneb lawn i chi o bob arwystl cyn codi tâl ar eich cerdyn credyd neu gyfrif PayPal. Mae Stumari yn cytuno i dalu'r swm a dderbyniwyd, llai ffioedd ffioedd neu brosesu, os o gwbl, i'r Defnyddiwr Ymgynghorol cymwys.

 

 1. Awdurdodi Taliadau. Trwy gytuno i'r telerau hyn, rydych chi'n rhoi caniatâd i Stumari godi tâl ar eich cerdyn credyd ar-ffeil, cyfrif PayPal, neu ddulliau talu cymeradwy eraill am ffioedd rydych chi'n awdurdodi Stumari i'w bodloni. Yn dibynnu ar eich manylebau Bid, efallai y bydd Stumari yn codi tâl arnoch ar sail un-amser neu gylchol. Rydych yn awdurdodi Stumari i godi'r swm llawn sy'n ddyledus ar unrhyw Ddefnyddiwr Ymgynghorol trwy'r Gwasanaeth, yn ogystal ag unrhyw ffioedd gwasanaeth a phrosesu cymwys. Er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth, os bydd Defnyddiwr Ymgynghorol mewn achos penodol ond yn defnyddio'r Gwasanaethau i'ch anfonebu am wasanaethau cyfreithiol heblaw'r rhai sy'n destun Bid, trwy roi eich cerdyn credyd neu gyfrif PayPal ar ffeil gyda Stumari neu ein prosesydd talu trydydd parti, rydych yn cydnabod ac yn cytuno y bydd y telerau talu a nodir yn yr Adran 12 hon yn berthnasol.

 

 

 1. Gwarant Taliad Defnyddiwr Ymgynghorol Dilysedig. Mae Stumari yn gwarantu talu anfoneb pob Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig ar gyfer cwblhau Swyddi (neu segment ohonynt fel y cytunwyd ymlaen llaw yn ysgrifenedig gan y Cleient Cyfreithiol a'r Defnyddiwr Ymgynghorol) ar gyfer Cleientiaid Cyfreithiol (“Gwarant Taliad Cyfyngedig” Stumari), yn amodol ar y gan ddilyn telerau ac amodau (yr “Amodau Gwarant Taliad Cyfyngedig”):

 

 1. Mae’r Cleient Cyfreithiol wedi methu â bodloni anfoneb Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig (swm doler yr anfoneb honno, y “Swm Anfoneb Di-dâl”) erbyn diwedd y degfed (10fed) diwrnod calendr ar ôl i’r anfoneb gael ei chyflwyno (dyddiad o’r fath, y “ Dyddiad Taliad Taliad Cleient Cyfreithiol ”).

 

 1. Mae'r Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig wedi cyflwyno i Stumari hawliad ysgrifenedig am y Swm Anfoneb Di-dâl (i) o fewn un diwrnod ar hugain (21) diwrnod calendr, gan ddechrau ar y diwrnod yn syth ar ôl y Dyddiad Taliad Cleient Cyfreithiol sy'n ddyledus (cyfnod o'r fath, y “Gwiriwyd Cyfnod Cyflwyno Hawliad Defnyddiwr Ymgynghorol ”) a (ii) darparu ffeithiau ac amgylchiadau'r Swydd yn rhesymol, gan gynnwys unrhyw resymeg a ddarparwyd gan y Cleient Cyfreithiol dros ei fethiant i wneud y fath daliad a / neu unrhyw resymeg y gall yr atwrnai yn dda mae ffydd yn dyfalu pam mae cleient yn gwrthod talu (hawliad o'r fath, “Cais Gwarant Taliad Cyfyngedig”). Bydd methu â chyflwyno'r Cais Gwarant Taliad Cyfyngedig o fewn y Cyfnod Cyflwyno Hawliad Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig yn golygu hepgoriad parhaol y Defnyddiwr Ymgynghorol hwnnw o'i hawl i dderbyn y Swm Anfoneb Di-dâl gan unrhyw berson neu endid, gan gynnwys Stumari a'r Cleient Cyfreithiol. I'r graddau y mae Stumari yn penderfynu yn ôl ei ddisgresiwn llwyr ac absoliwt ei bod yn rhesymol fasnachol i wneud hynny, gall barhau â'i ymdrechion casglu gyda'r Cleient Cyfreithiol ac os bydd yn llwyddiannus, bydd y Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig yn derbyn ei gyfran ef o'r swm a gasglwyd, heb unrhyw gostau casglu rhesymol allan o boced Stumari, yn unol â 12.e uchod.

 

 1. Os bydd y Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig yn cyflwyno Cais Gwarant Taliad Cyfyngedig o fewn y Cyfnod Cyflwyno Hawliad Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig, ac mae cais o'r fath yn cynnwys y wybodaeth a nodir yng nghymal 14.b. uchod, bydd Stumari yn ceisio’n ddidwyll i weithio gyda’r Cleient Cyfreithiol a’r Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig am gyfnod o hyd at saith (7) diwrnod calendr o ddyddiad y Cais Gwarant Taliad Cyfyngedig (cyfnod o’r fath, y “Mater Dadleuol sy’n Gysylltiedig â Thaliad Cyfnod Cyfryngu ”) i ddatrys y mater sy'n destun y Cais Gwarant Taliad Cyfyngedig (y“ Mater Dadleuol sy'n Gysylltiedig â Thaliad ”). Os bydd y Mater Dadleuol sy'n Gysylltiedig â Thaliad yn cael ei ddatrys yn llwyddiannus o fewn y Cyfnod Cyfryngu Materion Anghydfod sy'n Gysylltiedig â Thaliad, bydd pob un o'r Cleient Cyfreithiol, Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig ac, os yw'n berthnasol, Stumari yn cymryd y camau y cytunwyd arnynt i gyflawni'r hyn y cytunwyd arno. penderfyniad.

 

 1. Os bydd y Mater Dadleuol sy'n Gysylltiedig â Thaliad yn parhau i fod heb ei ddatrys ar ddiwedd y Cyfnod Cyfryngu Materion Anghydfod yn ymwneud â Thaliadau, erbyn dim hwyrach na'r seithfed (7fed) diwrnod calendr ar ôl diwedd y Cyfnod Cyfryngu Materion Anghydfod yn ymwneud â Thaliad (y dyddiad y bydd penderfyniad o'r fath yn cael ei gyfleu yn ysgrifenedig i'r Cleient Cyfreithiol a'r Ymgynghorydd Defnyddiwr Gwiriedig, “Dyddiad Penderfynu Swm Anghydfod Stumari”), bydd Stumari yn gwneud penderfyniad yn ôl ei ddisgresiwn llwyr ac absoliwt (“Penderfyniad Materion Anghydfod Stumari”), yn seiliedig ar y wybodaeth a ddarperir ar y pryd gan Ddefnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig ac, os darperir, y Cleient Cyfreithiol, ynghylch a yw natur ac ansawdd y gwasanaethau cyfreithiol a roddir mewn cysylltiad â'r Swydd gysylltiedig yn gyson â safonau'r diwydiant, darpariaethau'r Bid cysylltiedig a'r Telerau hyn ac Amodau. Pe bai Stumari yn penderfynu ar y Mater Dadleuol sy'n Gysylltiedig â Thaliad o blaid y Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig, bydd Stumari yn trosglwyddo'r Swm Anfoneb Di-dâl i'r Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig o fewn saith (7) diwrnod calendr ar ôl Dyddiad Penderfynu Swm Anghydfod Stumari, a'r Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig. bernir ei fod wedi aseinio ei holl hawliau mewn perthynas â'r Mater Anghydfod yn ymwneud â Thaliad i Stumari. Er gwaethaf unrhyw beth a nodir yma neu fel arall i'r gwrthwyneb, ni fydd y swm doler a geisir o dan yr Adran 14 hon yn fwy na'r swm a gontractiwyd i ddechrau rhwng Cleient Cyfreithiol a Defnyddiwr Ymgynghorol Dilysedig mewn perthynas â'r Swydd neu swm y cytunwyd arno wedi hynny mewn llythyr ymgysylltu wedi'i lofnodi neu arall cytundeb ysgrifenedig rhwng y partïon, a beth bynnag ni fydd byth yn fwy na $ 5,000 mewn cyfanred ar draws yr holl anfonebau di-dâl a anfonir gan y Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig at y Cleient Cyfreithiol.

 

 1. Pe bai Stumari yn penderfynu ar y Mater Dadleuol sy'n Gysylltiedig â Thaliad o blaid y Cleient Cyfreithiol, ni fydd yn ofynnol i'r Cleient Cyfreithiol dalu'r Swm Anfoneb Di-dâl i'r Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig a bernir ei fod wedi aseinio ei holl hawliau. mewn perthynas â'r Mater Dadleuol sy'n Gysylltiedig â Thaliad i Stumari fel Dyddiad Penderfynu Swm Anghydfod Stumari. Os digwydd hynny, bernir bod y Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig (i) wedi ildio'i hawliau i geisio symiau o'r fath gan y Cleient Cyfreithiol, a (ii) bod ganddo'r hawl i gychwyn achos cyflafareddu rhwymol mewn perthynas â'r Swm Anfoneb Di-dâl yn erbyn Stumari sy'n cyfateb i'r achos hwnnw a nodir yn Adran 21.d. o hyn (Cyflafareddu) trwy roi rhybudd ysgrifenedig i Stumari ei fod yn arfer yr hawl honno o fewn deg (10) diwrnod calendr ar ôl diwedd Dyddiad Penderfynu Swm Anghydfod Stumari (y cyfnod hwnnw, y “Cyfnod Amser Etholiadau Cyflafareddu Taliad-Anghydfod” ). Os na fydd y Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig yn arfer ei hawl i gychwyn achos cyflafareddu yn ystod y Cyfnod Amser Etholiadau Cyflafareddu Anghydfod Taliad, bernir ei fod ef neu hi wedi ildio'i hawl i dalu'r Swm Anfoneb Di-dâl yn barhaol.

 

 1. Pe bai Stumari yn dod yn ymwybodol nad yw cerdyn credyd ar-ffeil Cleient Cyfreithiol, cyfrif PayPal, na dulliau talu cymeradwy eraill yn ddilys mwyach, neu a ddylai Stumari ddod yn ymwybodol bod Cleient Cyfreithiol, heb achos dilys, naill ai'n anfodlon neu'n methu â thalu ar gyfer y Swydd, neu unrhyw Swydd neu Anfoneb Di-dâl arall ar Stumari, bydd Stumari yn hysbysu Defnyddiwr / Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig y Cleient Cyfreithiol o'r mater posibl sy'n gysylltiedig â thaliad (yma “yr Hysbysiad”). Mae'r holl wasanaethau a gyflawnir gan y Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig cyn yr Hysbysiad yn ddarostyngedig i'r “Warant Taliad Cyfyngedig,” er na fydd yr holl wasanaethau a gyflawnir gan y Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig ar ôl yr Hysbysiad yn ddarostyngedig i'r “Warant Taliad Cyfyngedig.” Pe bai'r Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig yn cyflwyno anfoneb i'r Cleient Cyfreithiol am wasanaethau a berfformir ar ôl yr Hysbysiad, bydd Stumari yn dal i ymdrechu i gasglu taliad am y gwasanaethau hynny a gyflawnir gan y Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig.

 

 1. Gweithdrefnau Datrys Anghydfodau Defnyddiwr Ymgynghorol a Wiriwyd gan Gleientiaid Cyfreithiol. Os bydd gan Gleient Cyfreithiol gred ddidwyll nad yw natur neu ansawdd y gwasanaethau cyfreithiol a roddir gan Ddefnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig mewn cysylltiad â'r Swydd berthnasol yn gyson â safonau'r diwydiant na darpariaethau'r Bid cysylltiedig na'r Telerau hyn a Nid yw'r amodau, neu'r symiau a anfonebwyd ar gyfer y gwasanaethau cyfreithiol a ddarperir gan Ddefnyddiwr Ymgynghorol o'r fath yn gyson â'r Bid hwnnw (mater o'r fath, “Mater sy'n destun anghydfod yn ymwneud â Gwasanaethau”), caniateir iddo ef neu hi ddal yn ôl rhag talu unrhyw symiau y mae anghydfod yn eu cylch yn destun mater o'r fath (y “Symiau Taliad a Gedwir yn ôl”), yn ddarostyngedig i'r telerau ac amodau canlynol (yr “Amodau Swm Taliad a Gedwir yn ôl”):

 

 1. O fewn deg (10) diwrnod calendr i ddyddiad yr anfoneb gysylltiedig (cyfnod o'r fath, y “Cyfnod Rhybudd Anghydfod Cleient Cyfreithiol”), bydd y Cleient Cyfreithiol yn darparu rhybudd ysgrifenedig i Stumari gan nodi'n rhesymol y ffeithiau a'r amgylchiadau sy'n sail o'r Materion Anghydfod yn Gysylltiedig â Gwasanaethau (pob un, “Rhybudd Anghydfod yn Gysylltiedig â Gwasanaethau”). Bydd methiant y Cleient Cyfreithiol i gyflwyno Rhybudd Anghydfod yn Gysylltiedig â Gwasanaethau o fewn y Cyfnod Rhybudd Anghydfod Cleient Cyfreithiol yn golygu ildiad parhaol y Cleient Cyfreithiol o'i hawl i ddadlau'r Symiau Taliad a Gedwir yn ôl, a fydd yn cael ei godi ar ffeil y Cleient Cyfreithiol. cerdyn credyd, cyfrif PayPal, neu ddulliau talu cymeradwy eraill yn unol ag Adran 13.d. o'r Telerau Defnyddio hyn.

 

 1. Os bydd y Cleient Cyfreithiol yn cyflwyno Rhybudd Anghydfod yn Gysylltiedig â Gwasanaethau o fewn y Cyfnod Rhybudd Anghydfod Cleient Cyfreithiol, ac mae cais o'r fath yn cynnwys y wybodaeth a nodir yng nghymal 15.a. uchod, bydd Stumari yn ceisio’n ddidwyll i weithio gyda’r Cleient Cyfreithiol a’r Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig am gyfnod o hyd at bymtheg (15) diwrnod calendr o ddyddiad yr Hysbysiad Anghydfod yn Gysylltiedig â Gwasanaethau (cyfnod o’r fath, y “Anghydfod yn Gysylltiedig â Gwasanaethau Cyfnod Cyfryngu Materion ”) i ddatrys y Mater Dadleuol sy'n Gysylltiedig â Gwasanaethau. Os bydd y Mater Dadleuol sy'n Gysylltiedig â Gwasanaethau yn cael ei ddatrys yn llwyddiannus o fewn y Cyfnod Cyfryngu Materion Anghydfod sy'n Gysylltiedig â Gwasanaethau, bydd pob un o'r Cleient Cyfreithiol, Defnyddiwr Ymgynghorol Dilysedig ac, os yw'n berthnasol, Stumari yn cymryd y camau y cytunwyd arnynt i gyflawni'r hyn y cytunwyd arno. penderfyniad.

 

 1. Os bydd y Materion Dadleuol sy'n Gysylltiedig â Gwasanaethau yn parhau i fod heb ei ddatrys ar ddiwedd y Cyfnod Cyfryngu Materion Anghydfod sy'n Gysylltiedig â Gwasanaethau, erbyn y pedwerydd ar ddeg (14eg) diwrnod calendr erbyn diwedd y Cyfnod Cyfryngu Materion Anghydfod yn Gysylltiedig â Gwasanaethau, Stumari rhaid iddo wneud penderfyniad yn ôl ei ddisgresiwn llwyr ac absoliwt (“Penderfyniad Materion Dadleuol sy'n Gysylltiedig â Gwasanaethau Stumari”), ac yn seiliedig ar y wybodaeth a ddarperir ganddo gan y Cleient Cyfreithiol a'r Defnyddiwr Ymgynghorol Dilysedig, ynghylch a yw natur ac ansawdd y gwasanaethau cyfreithiol. roedd y rendro mewn cysylltiad â'r Swydd sy'n destun y Materion Anghydfod yn Gysylltiedig â Gwasanaethau yn gyson â safonau'r diwydiant, darpariaethau'r Bid cysylltiedig a'r Telerau ac Amodau hyn. Pe bai Stumari yn penderfynu ar y Mater Dadleuol sy'n Gysylltiedig â Gwasanaethau o blaid y Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig, bydd yn ofynnol i'r Cleient Cyfreithiol dalu'r Symiau Taliad a Gedwir yn ôl i'r Defnyddiwr Ymgynghorol hwnnw o fewn y saith (7) diwrnod diwrnod calendr ar ôl y dyddiad y bydd y cyfryw. Hysbysir Cleient Cyfreithiol yn ysgrifenedig o Benderfyniad Materion Anghydfod yn ymwneud â Gwasanaethau Stumari (“Hysbysiad Penderfyniad Materion Anghydfod yn Gysylltiedig â Gwasanaethau Stumari”). Os bydd y Cleient Cyfreithiol yn methu â thalu'n amserol, bydd Stumari yn trosglwyddo'r Symiau Taliad a Gedwir yn ôl i'r Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig a fydd yn aseinio ei hawliau i gael ad-daliad am symiau o'r fath i Stumari a all, yn ôl ei ddisgresiwn llwyr, brosesu taliad yn unol â hynny. i Adran 13.d a / neu ddewis dilyn ei hawliau a'i rwymedïau yn erbyn y Cleient Cyfreithiol.

 

 1. Pe bai Stumari yn penderfynu ar y Mater Dadleuol sy'n Gysylltiedig â Gwasanaethau o blaid y Cleient Cyfreithiol, ni fydd yn ofynnol i'r Cleient Cyfreithiol dalu'r Symiau Taliad a Gedwir yn ôl i'r Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig a bernir ei fod wedi aseinio ei holl hawliau. mewn perthynas â'r Materion Anghydfod yn Gysylltiedig â Gwasanaethau i Stumari. Os digwydd hynny, bernir bod y Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig (i) wedi ildio'i hawliau i geisio symiau o'r fath gan y Cleient Cyfreithiol, a (ii) bod ganddo'r hawl i gychwyn achos cyflafareddu rhwymol mewn perthynas â'r Symiau Taliad a Gedwir yn ôl. Stumari sy'n cyfateb i'r achos hwnnw a nodir yn Adran 21.d. o hyn (Cyflafareddu) trwy roi rhybudd ysgrifenedig i Stumari ei fod yn arfer yr hawl honno cyn pen deg (10) diwrnod calendr ar ôl dyddiad yr Hysbysiad Penderfyniad Materion Anghydfod yn Gysylltiedig â Gwasanaethau (y fath gyfnod, y “Cyfnod Amser Etholiad Cyflafareddu sy'n Gysylltiedig â Gwasanaethau ”). Os na fydd y Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig yn arfer ei hawl i gychwyn achos cyflafareddu yn ystod y Cyfnod Amser Etholiadau Cyflafareddu sy'n Gysylltiedig â Gwasanaethau, bernir ei fod ef neu hi wedi ildio'i hawl i dalu'r Symiau Taliad a Gedwir yn ôl yn barhaol. .

Os bydd y Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig a'r Cleient Cyfreithiol wedi manteisio'n amserol ar yr hawliau a nodir yn Adran 14 ac Adran 15, bydd y gweithdrefnau a nodir yn Adran 15 yn cael cynsail dros yr achos a nodir yn Adran 14 a'r Defnyddiwr Gwiriedig Mae'r ymgynghorydd yn cytuno i ildio'i hawl yn barhaol i ddilyn ei hawliau a nodir yn Adran 13 mewn perthynas â'r ffeithiau a'r amgylchiadau sy'n sail i'r Materion Anghydfod yn ymwneud â Thaliadau. Cyfeirir yma at y gweithdrefnau a nodir yn yr Adran 15 hon. “Gweithdrefnau Datrys Anghydfod Amgen”.

 

 1. Ymwadiad Gwarantau. Rydym yn darparu ein gwasanaeth fel y mae, ac nid ydym yn gwneud unrhyw addewidion na gwarantau ynglŷn â'r gwasanaeth hwn. Darllenwch yr adran hon yn ofalus; dylech ddeall beth i'w ddisgwyl.

 

 1. Mae Stumari yn darparu’r Wefan a’r Gwasanaeth “fel y mae,” heb warant o unrhyw fath. Heb gyfyngu ar yr uchod, mae Stumari yn gwadu pob gwarant yn benodol, p'un a yw'n fynegol, ymhlyg neu'n statudol, ynghylch y Wefan a'r Gwasanaeth gan gynnwys, heb gyfyngiad, unrhyw warant masnachadwyedd, addasrwydd at ddiben penodol, teitl, diogelwch, cywirdeb a pheidio â thorri'r gyfraith.

 

 1. Yn benodol, nid yw Stumari yn gwneud unrhyw gynrychiolaeth na gwarant bod y wybodaeth a ddarparwn neu a ddarperir trwy'r Gwasanaeth yn gywir, yn ddibynadwy neu'n gywir; y bydd y Gwasanaeth yn cwrdd â'ch gofynion; y bydd y Gwasanaeth ar gael ar unrhyw adeg neu leoliad penodol, y bydd y Gwasanaeth yn gweithredu mewn modd di-dor neu'n ddiogel; y bydd unrhyw ddiffygion neu wallau yn cael eu cywiro; neu fod y Gwasanaeth yn rhydd o firysau neu gydrannau niweidiol eraill. Rydych chi'n cymryd cyfrifoldeb llawn a risg o golled sy'n deillio o'ch defnydd o wybodaeth, cynnwys neu ddeunydd arall a gafwyd gan y Gwasanaeth. Mae rhai awdurdodaethau yn cyfyngu neu ddim yn caniatáu ymwadiadau gwarant, felly efallai na fydd y ddarpariaeth hon yn berthnasol i chi.

 

 1. Cyfyngu Atebolrwydd. Ni fyddwn yn atebol am iawndal neu golledion sy'n codi o'ch defnydd o'r gwasanaeth neu'n codi o dan y Cytundeb hwn. Darllenwch yr adran hon yn ofalus; mae'n cyfyngu ein rhwymedigaethau i chi.

 

 1. I'r graddau a ganiateir gan y gyfraith berthnasol, ni fydd Stumari yn atebol i chi am unrhyw golled elw, defnydd na data, nac am unrhyw iawndal cysylltiedig, anuniongyrchol, arbennig, canlyniadol neu enghreifftiol, waeth pa mor codi bynnag, sy'n deillio o (i ) defnyddio, datgelu, neu arddangos eich Cynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr; (ii) eich defnydd neu anallu i ddefnyddio'r Gwasanaeth; (iii) y Gwasanaeth yn gyffredinol neu'r feddalwedd neu'r systemau sy'n sicrhau bod y Gwasanaeth ar gael; neu (iv) unrhyw ryngweithio arall â Stumari neu unrhyw Ddefnyddiwr arall y Gwasanaeth, p'un a yw'n seiliedig ar warant, contract, camwedd (gan gynnwys esgeulustod) neu unrhyw theori gyfreithiol arall, ac a yw Stumari wedi cael gwybod am y posibilrwydd o ddifrod o'r fath ai peidio. a hyd yn oed os canfyddir bod rhwymedi a nodir yn y Cytundeb hwn wedi methu o'i bwrpas hanfodol. Ni fydd Stumari yn atebol am unrhyw fethiant neu oedi oherwydd materion y tu hwnt i'n rheolaeth resymol. Mae rhai awdurdodaethau yn cyfyngu neu ddim yn caniatáu ymwadiadau atebolrwydd, felly efallai na fydd y ddarpariaeth hon yn berthnasol i chi.

 

 1. Buddiolwyr Trydydd Parti. Mae Defnyddwyr Ymgynghorol yn fuddiolwyr trydydd parti i'r adran hon o'r Telerau Defnyddio. Mae unrhyw wybodaeth gyfreithiol a ddarperir ar y Gwasanaeth at ddibenion gwybodaeth yn unig. Mae Stumari ac unrhyw grewr Cynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr sy'n cynnwys gwybodaeth gyfreithiol yn gwadu pob gwarant, naill ai'n ddatganedig neu'n ymhlyg, yn statudol neu fel arall, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i'r gwarantau ymhlyg o fasnacholrwydd, peidio â thorri hawliau trydydd partïon, a ffitrwydd at bwrpas penodol. , i'r graddau eithaf a ganiateir gan y gyfraith. Ni fydd Stumari na Defnyddiwr Ymgynghorol yn atebol am unrhyw iawndal (gan gynnwys, heb gyfyngiad, iawndal cysylltiedig a chanlyniadol, anaf personol / marwolaeth anghyfiawn, elw a gollwyd, neu iawndal sy'n deillio o ddata coll neu ymyrraeth busnes) sy'n deillio o ddefnyddio neu anallu i ddefnyddio'r Gwasanaeth neu'r Cynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr, p'un a yw'n seiliedig ar warant, contract, camwedd, neu unrhyw theori gyfreithiol arall, ac a yw Stumari neu gyfranwyr Cynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr yn cael eu cynghori ynghylch y posibilrwydd o iawndal o'r fath. Nid yw Stumari na chyfranwyr Cynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddwyr yn atebol am unrhyw anaf personol, gan gynnwys marwolaeth, a achosir gan eich defnydd neu'ch camddefnydd o'r Gwasanaeth neu'r Cynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr.

 

 1. Rhyddhau ac Indemniad.

 

 1. Rydych yn cytuno i indemnio a dal Stumari diniwed o ac yn erbyn unrhyw hawliad a threuliau, gan gynnwys ffioedd atwrneiod, sy'n codi o'ch defnydd o'r Wefan a'r Gwasanaeth, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i'ch tramgwydd o'r Cytundeb hwn.

 

 1. Os oes gennych anghydfod ag un neu fwy o Ddefnyddwyr, byddwch yn rhyddhau Stumari o hawliadau, galwadau ac iawndal (gwirioneddol a chanlyniadol) o bob math a natur, yn hysbys ac yn anhysbys, yn deillio o anghydfodau o'r fath neu mewn unrhyw ffordd sy'n gysylltiedig â hwy. Os ydych chi'n byw yng Nghaliffornia, rydych chi'n hepgor Cod Sifil California §1542, sy'n dweud: “Nid yw datganiad cyffredinol yn ymestyn i hawliadau nad yw'r credydwr yn eu hadnabod nac yn amau ​​eu bod yn bodoli o'i blaid ar adeg cyflawni'r datganiad, a fyddai os mae'n rhaid ei fod yn hysbys iddo fod wedi effeithio'n sylweddol ar ei setliad gyda'r dyledwr. ”

 

 

 1. Addasu Telerau Defnyddio. Gall Stumari ddiwygio'r Cytundeb hwn o bryd i'w gilydd, ac yn ôl disgresiwn llwyr Stumari. Byddwn yn rhoi gwybod i Ddefnyddwyr am newidiadau sylweddol i'r Cytundeb hwn (i) trwy anfon rhybudd i'r prif gyfeiriad e-bost a bennir yn eich cyfrif, a fydd yn dod i rym yn syth ar ôl anfon yr e-bost hwn, a / neu (ii) trwy ein Gwefan. o leiaf 30 diwrnod cyn i'r newid ddod i rym trwy bostio rhybudd ar ein tudalen gartref. Bydd newidiadau ansylweddol i'r Cytundeb hwn yn dod i rym ar unwaith. Rydym yn annog ymwelwyr i wirio'r dudalen hon yn aml am unrhyw newidiadau i'r Cytundeb hwn. Mae eich defnydd parhaus o'r Gwasanaeth ar ôl dyddiad effeithiol fersiwn ddiwygiedig o'r Cytundeb hwn yn golygu eich bod yn derbyn ei delerau.

 

 1. Amrywiol. Mae'r Cytundeb hwn yn cael ei reoli gan gyfraith California. Chi, a chi yn unig, sy'n gyfrifol am unrhyw rwymedigaethau rydych chi'n cytuno iddynt o dan y contract hwn. Os ydym yn ymwneud ag uno neu os ydym yn cael ein prynu, gallwn drosglwyddo'r Cytundeb hwn, cyhyd â bod eich hawliau'n cael eu gwarchod. Dim ond os ydych chi'n gallu ffurfio contract rhwymol yn eich gwladwriaeth y gallwch chi gytuno i'r telerau hyn. Y telerau hyn, gan gynnwys ein Polisi Preifatrwydd, yw'r cytundeb cyflawn rhyngom, ac nid oes unrhyw delerau eraill yn berthnasol.

 

 1. Y Gyfraith Lywodraethol. Ac eithrio i'r graddau y mae'r gyfraith berthnasol yn darparu fel arall, mae'r Cytundeb hwn rhyngoch chi a Stumari ac unrhyw fynediad i'r Wefan neu'r Gwasanaeth neu'r defnydd ohoni yn cael ei lywodraethu gan gyfreithiau ffederal Unol Daleithiau America a deddfau Talaith California, heb ystyried i ddarpariaethau gwrthdaro cyfraith. Rydych chi a Stumari yn cytuno i ymostwng i awdurdodaeth unigryw a lleoliad y llysoedd sydd wedi'u lleoli yn Ninas a Sir San Francisco, California, ac eithrio'r hyn a ddarperir isod yn y Cytundeb hwn.

 

 1. Difrifoldeb. Os yw unrhyw ran o'r Cytundeb hwn yn cael ei ddal yn annilys neu'n anorfodadwy, bydd y rhan honno o'r Cytundeb yn cael ei dehongli i adlewyrchu bwriad gwreiddiol y partïon. Bydd y dognau sy'n weddill yn parhau i fod mewn grym ac effaith lawn. Ni fydd unrhyw fethiant ar ran Stumari i orfodi unrhyw un o ddarpariaethau'r Cytundeb hwn yn cael ei ystyried yn ildiad o'n hawl i orfodi darpariaeth o'r fath. Bydd ein hawliau o dan y Cytundeb hwn yn goroesi unrhyw derfyniad o'r Cytundeb hwn.

 

 1. Cyfyngiad y Tymor Gweithredu. Rydych yn cytuno bod yn rhaid i unrhyw achos gweithredu sy'n gysylltiedig â'ch perthynas â Stumari neu'n deillio ohono gychwyn o fewn UN flwyddyn ar ôl i achos y weithred gronni. Fel arall, mae achos gweithredu o'r fath wedi'i wahardd yn barhaol.

 

 1. Cyflafareddu. Pe bai anghydfod yn codi rhyngoch chi a Stumari, hoffem ddarparu dull niwtral a chost-effeithiol i chi o ddatrys yr anghydfod yn gyflym. Felly, ar gyfer unrhyw hawliad (ac eithrio hawliadau am ryddhad gwaharddol neu ecwitïol neu hawliadau ynghylch hawliau eiddo deallusol) o dan y Cytundeb hwn, caiff y naill barti neu'r llall ddewis datrys unrhyw anghydfod sy'n codi o dan y Cytundeb hwn trwy gymrodeddu rhwymol nad yw'n seiliedig ar ymddangosiad. Rhaid i'r parti sy'n dewis cyflafareddu ei gychwyn trwy ddarparwr datrys anghydfod amgen sefydledig (“ADR”) y cytunwyd arno ar y cyd gan y partïon. Rhaid i'r darparwr ADR a'r partïon gydymffurfio â'r rheolau canlynol: (a) bydd y cyflafareddiad yn cael ei gynnal, yn ôl dewis y parti sy'n ceisio rhyddhad, dros y ffôn, ar-lein, neu'n seiliedig yn unig ar gyflwyniadau ysgrifenedig; (b) ni fydd y cyflafareddiad yn cynnwys unrhyw ymddangosiad personol gan y partïon neu'r tystion oni chytunir fel arall gan y partïon; ac (c) caniateir i unrhyw ddyfarniad ar y dyfarniad a roddwyd gan y cyflafareddwr gael ei gofnodi mewn unrhyw lys awdurdodaeth gymwys.

 

 1. An-aseiniadwyedd. Gall Stumari aseinio neu ddirprwyo'r Telerau Defnyddio hyn a / neu Bolisi Preifatrwydd Stumari, yn gyfan gwbl neu'n rhannol, i unrhyw berson neu endid ar unrhyw adeg gyda'ch caniatâd neu hebddo. Ni chewch aseinio na dirprwyo unrhyw hawliau neu rwymedigaethau o dan y Telerau Defnyddio neu Bolisi Preifatrwydd heb gydsyniad ysgrifenedig Stumari ymlaen llaw, ac mae unrhyw aseiniad a dirprwyaeth anawdurdodedig gennych yn ddi-rym.

 

 1. Penawdau Adran a Chrynodebau Heb Rwymo. Trwy gydol y Cytundeb hwn, mae pob adran yn cynnwys teitlau a chrynodebau cryno o'r telerau ac amodau canlynol. Nid yw'r teitlau adrannau hyn na chrynodebau cryno yn gyfreithiol rwymol.

 

 1. Cytundeb Cyflawn. Mae'r Telerau Defnyddio hyn, ynghyd â'r Polisi Preifatrwydd yn https://www.Stumari.com/privacypolicy, yn cynrychioli datganiad cyflawn ac unigryw'r cytundeb rhyngoch chi a Stumari. Mae'r Cytundeb hwn yn disodli unrhyw gynnig neu gytundeb blaenorol ar lafar neu'n ysgrifenedig, ac unrhyw ohebiaeth arall rhyngoch chi a Stumari sy'n ymwneud â phwnc y Cytundeb hwn. Dim ond trwy welliant ysgrifenedig wedi'i lofnodi gan weithrediaeth awdurdodedig Stumari y gellir addasu'r Cytundeb hwn, neu drwy bostio fersiwn ddiwygiedig gan Stumari.

 

 1. Awdurdodi i Gontract. Rydych chi'n cynrychioli ac yn gwarantu, os ydych chi'n unigolyn, eich bod mewn oedran cyfreithiol i ffurfio contract rhwymol; neu os ydych chi'n cofrestru ar ran endid, eich bod wedi'ch awdurdodi i ymrwymo i'r Telerau Defnyddio hyn, a rhwymo'r endid iddynt, a chofrestru ar gyfer y Gwasanaeth.

 

Rydych yn cydnabod eich bod wedi darllen y Telerau Defnyddio hyn, yn deall y Telerau Defnyddio, ac y byddwch yn rhwym i'r telerau ac amodau hyn.

 

Stumari, LLC. Telerau Defnyddio

Yn weithredol o Orffennaf 11, 2018

Crynodeb o'r Telerau Defnyddio

Er hwylustod i chi, mae Stumari yn cynnig y crynodeb hwn o'n Telerau Defnyddio mewn fformat crynodeb nad yw'n rhwymol yn ogystal â'r Telerau Defnyddio llawn sy'n rhwymo'n gyfreithiol yn syth ar ôl y Crynodeb Telerau Defnyddio hwn. Deallwch nad yw hwn yn amlinelliad cyflawn o Delerau Defnyddio Stumari; mae'n rhagolwg o hawliau a chyfrifoldebau defnyddwyr sylweddol. Darllenwch y ddogfen Telerau Defnyddio gyfan yn ofalus. Yn ogystal, nodwch, trwy gyrchu neu ddefnyddio unrhyw ran o wefan Stumari, eich bod yn cytuno i gael eich rhwymo gan ein Telerau Defnyddio cyflawn a nodir yn syth ar ôl y Crynodeb Telerau Defnyddio. Os na chytunwch â holl delerau ac amodau ein Telerau Defnyddio cyflawn, yna ni chewch gyrchu gwefan Stumari na defnyddio unrhyw un o'n gwasanaethau.

 • Mae Stumari yn darparu llwyfan ar gyfer cydweithredu a chyfathrebu rhwng gweithwyr proffesiynol cyfreithiol (“Defnyddwyr Ymgynghorol”) a Defnyddwyr sy'n ceisio cymorth cyfreithiol (“Cleientiaid Cyfreithiol”). Nid yw Stumari yn gwmni cyfreithiol, gwasanaeth atgyfeirio atwrnai nac asiantaeth gyflogi, ac nid yw'n gwarantu canlyniadau. Defnyddiwch Stumari yn gyfrifol a darllenwch fwy am ein gwasanaeth yn Adran 2 isod.

 

 • Rydych chi'n gyfrifol am ddiogelwch eich cyfrif, ac am yr holl weithgareddau sy'n digwydd o dan eich cyfrif. Darllenwch fwy am gyfrifoldebau defnyddwyr yn Adran 3 isod.

 

 • Ni chaniateir ymddygiad penodol, megis defnyddio'r gwasanaeth ar gyfer gweithgaredd anghyfreithlon, ar Stumari. Darllenwch fwy am ymddygiad defnyddwyr yn Adran 4 isod.

 

 • Ni chaniateir cynnwys penodol, megis postiadau bygythiol neu gynnwys sy'n torri hawliau eiddo deallusol plaid arall, ar Stumari. Mae gan Stumari yr hawl i gael gwared ar Gynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddwyr sy'n torri ein polisïau. Darllenwch fwy am Gynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddwyr yn Adran 5 isod.

 

 • Mae rhai telerau arbennig yn llywodraethu Defnyddwyr Ymgynghorol Stumari. Er enghraifft:
 • Nid gweithwyr nac asiantau Stumari yw Defnyddwyr Ymgynghorol.
 • Nid oes perthynas atwrnai-cleient yn cael ei ffurfio gyda Stumari, ac nid oes unrhyw ddyletswydd cyfrinachedd yn codi, trwy ddefnyddio Gwefan Stumari, gan gynnwys postio swyddi.
 • Gellir ffurfio perthynas atwrnai-cleient trwy ddefnyddio'r gwasanaeth rhwng Cleientiaid Cyfreithiol a Defnyddwyr Ymgynghorol.
 • Defnyddwyr Ymgynghorol sy'n llwyr gyfrifol am sicrhau bod unrhyw wybodaeth, deisyfiadau, neu hysbysebion y maent yn eu postio ar wefan Stumari yn cydymffurfio â'r holl gyfreithiau a rheolau ymddygiad proffesiynol cymwys.
 • Nid yw Stumari yn gwarantu unrhyw fath o allu cyfreithiol, cymhwysedd nac ansawdd y Defnyddwyr Ymgynghorol y gellir eu rhestru ar ein Gwefan

 

 • Mae Defnyddwyr Ymgynghorol yn rhydd i greu a chynnal proffil ar wefan Stumari. Er bod Stumari yn gwneud ymdrechion rhesymol yn fasnachol i gadarnhau trwydded Defnyddiwr Ymgynghorol i ymarfer cyfraith, nid yw Stumari yn cyflwyno unrhyw sylwadau am gefndir na chymwysterau Defnyddiwr Ymgynghorol.
 • Gall Defnyddiwr Ymgynghorol ddod yn “Ddefnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig” trwy roi gwiriad ychwanegol i Stumari ei fod ef neu hi yn atwrnai gweithredol, trwyddedig ac mewn sefyllfa dda i ymarfer cyfraith. Gall Defnyddwyr Ymgynghorol Gwiriedig hefyd dalu ffi am fynediad at wasanaethau Stumari ychwanegol ac offer rheoli ymarfer. Nid yw Stumari yn cymeradwyo nac yn argymell Defnyddwyr Ymgynghorol a chyfrifoldeb y Cleient Cyfreithiol yw cymryd rhagofalon cyn llogi Defnyddiwr Ymgynghorol ar gyfer gwaith cyfreithiol.
 • Nid oes unrhyw gost i Gleientiaid Cyfreithiol bostio cais am swydd ar Stumari na defnyddio unrhyw un o offer neu ddogfennau ar-lein Stumari. Gall ffi gwasanaeth neu brosesu (ee ffi cerdyn credyd) fod yn berthnasol ar anfonebau a delir trwy Stumari.

 

Darllenwch fwy am Ddefnyddwyr Ymgynghorol yn Adran 6 isod.

 

 • Mae Stumari yn cydymffurfio â darpariaethau harbwr diogel Deddf Hawlfraint y Mileniwm Digidol. Os ydych chi'n credu bod deunyddiau y mae Stumari wedi'u lleoli neu wedi'u cysylltu â nhw yn torri eich hawlfraint, fe'ch anogir i hysbysu Stumari yn unol â Pholisi Deddf Hawlfraint y Mileniwm Digidol Stumari. Darllenwch fwy am Bolisi DMCA Stumari yn Adran 8 isod.
 • Efallai y bydd Stumari yn anfon e-bost atoch fel rhan o'i wasanaeth. Gallwch optio allan o gyfathrebiadau e-bost. Darllenwch fwy am gyfathrebiadau e-bost yn Adran 10 isod.
 • Gall Stumari addasu'r telerau hyn ar unrhyw adeg. Fodd bynnag, bydd Stumari yn eich hysbysu o newidiadau sylweddol i'r telerau trwy bostio rhybudd ar ei hafan a / neu anfon e-bost i'r cyfeiriad e-bost a roesoch i Stumari wrth gofrestru. Darllenwch fwy am addasu'r telerau defnyddio hyn yn Adran 17 isod.
 • Gweler Polisi Preifatrwydd Stumari i gael mwy o wybodaeth am hawliau defnyddwyr ar Stumari.

 

Gweler y Telerau llawn am ragor o wybodaeth.

 

Diolch am ddewis Stumari fel y llwyfan ar gyfer eich profiad cyfreithiol. Mae'r Telerau Defnyddio canlynol yn llywodraethu pob defnydd o'r Gwasanaeth trwy'r Wefan yn https://www.Stumari.co a'r holl gynnwys, gwasanaethau a chynhyrchion sydd ar gael ar neu trwy'r Wefan. Rydym yn deall bod darllen cytundebau Telerau Defnyddio yn feichus ond darllenwch y cytundeb hwn yn ofalus cyn defnyddio Gwefan Stumari. Mae'n trafod natur gwasanaeth Stumari; y rheolau y mae Stumari yn disgwyl i ddefnyddwyr eu dilyn ar ein Gwefan a'i gwasanaeth; y berthynas rhwng Stumari, ein defnyddwyr, a'n defnyddwyr ymgynghorol; a'r manylion cyfreithiol sy'n rheoli'r rheolau a'r perthnasoedd hyn. Oherwydd ei fod yn gontract mor bwysig rhyngom ni a chi, ein defnyddwyr, rydym wedi ceisio ei wneud mor glir a hawdd ei ddefnyddio â phosibl.

 

Trwy gyrchu neu ddefnyddio unrhyw ran o'r Wefan, rydych chi'n cytuno i ddod yn rhwym wrth delerau ac amodau'r cytundeb hwn. Os na chytunwch â holl delerau ac amodau'r cytundeb hwn, yna ni chewch gyrchu'r Wefan na defnyddio unrhyw un o'n gwasanaethau. Mae'r Wefan ar gael i unigolion sydd o leiaf 18 oed yn unig.

______________________________________________________________________

 

Telerau Defnyddio Stumari

 

Diffiniadau. Defnyddir y termau canlynol trwy gydol y Telerau Defnyddio hyn ac mae iddynt ystyron penodol. Dylech wybod beth yw ystyr pob un o'r termau.

 

 1. Mae'r term “Gwasanaeth” yn cyfeirio at y gwasanaethau a ddarperir gan Stumari, gan gynnwys mynediad heb gyfyngiad i gymuned ar-lein Stumari; offer cyfathrebu; datrysiadau rheoli a storio dogfennau; a gwasanaethau talu. Nid yw Stumari yn darparu gwasanaeth atgyfeirio atwrnai nac yn gwasanaethu fel asiantaeth gyflogi. Rydym yn darparu lleoliad i'n Defnyddwyr gwrdd a chyfnewid gwybodaeth gyda'n Defnyddwyr Ymgynghorol.
 2. Mae'r term “Cytundeb” (y gellir cyfeirio ato yma hefyd fel y “Telerau Defnyddio” hyn) yn cyfeirio, gyda'i gilydd, at yr holl delerau, amodau a hysbysiadau a gynhwysir neu y cyfeirir atynt yn y ddogfen hon.
 3. Mae'r “Wefan” yn cyfeirio at wefan Stumari sydd wedi'i lleoli yn https://www.Stumari.com, yr holl is-dudalennau ac is-barthau, a'r holl gynnwys, gwasanaethau a chynhyrchion sydd ar gael ar neu trwy'r Wefan.
 4. Mae “Stumari,” “Rydym ni,” a “Ni” yn cyfeirio at Stumari, Inc., yn ogystal â'n cysylltiedigion, cyfarwyddwyr, is-gwmnïau, swyddogion, a gweithwyr. Nid yw Defnyddwyr Ymgynghorol yn rhan o Stumari.
 5. Mae “Y Defnyddiwr,” “Chi” ac “Eich” yn cyfeirio at yr unigolyn, y cwmni neu'r sefydliad sydd wedi ymweld â'r Wefan a / neu'r Gwasanaeth neu'n ei defnyddio. Gall Defnyddiwr fod yn Gleient Cyfreithiol, yn Ddefnyddiwr Ymgynghorol, y ddau, neu'r naill na'r llall.
 6. Mae “Defnyddwyr Ymgynghorol” yn cyfeirio at ddefnyddwyr ymgynghorol cofrestredig yn y maes cyfreithiol a all gyfathrebu â Chwsmeriaid Cyfreithiol neu gyd-Ddefnyddwyr Ymgynghorol trwy'r Gwasanaeth a darparu gwaith contractio neu ymgynghori iddynt. Nid gweithwyr nac asiantau Stumari yw Defnyddwyr Ymgynghorol. Gweler Adran 6 y Cytundeb hwn i gael mwy o wybodaeth am Ddefnyddwyr Ymgynghorol.
 7. Mae “Cleientiaid Cyfreithiol” yn cyfeirio at 1) Defnyddwyr sy'n cyflwyno ceisiadau am gynigion gan Ddefnyddwyr Ymgynghorol ar gyfer darparu gwasanaethau cyfreithiol am ffi (“Swyddi”); a 2) Defnyddwyr sy'n contractio â Defnyddwyr Ymgynghorol ar gyfer gwaith ychwanegol, a all, at ddibenion Adran 7 isod, gynnwys cyflogaeth barhaol, y tu hwnt i'r Swydd gychwynnol a sefydlodd y berthynas Cleient-Cyfreithiol Ymgynghorol. Gall Defnyddwyr Ymgynghorol gyflwyno cynigion (“Cynigion”) ar gyfer Swyddi o'r fath a gallant hefyd sefydlu telerau'r berthynas â'r Cleient Cyfreithiol trwy lythyr ymgysylltu wedi'i lofnodi neu gytundeb ysgrifenedig arall. Gweler Adran 6 (b) i gael mwy o wybodaeth am Swyddi, Cynigion a Chleientiaid Cyfreithiol
 8. Mae “cynnwys” yn cyfeirio at gynnwys sy'n cael ei arddangos neu ei arddangos trwy'r Wefan, gan gynnwys heb gyfyngiad testun, dogfennau, gwybodaeth, data, erthyglau, barn, delweddau, ffotograffau, graffeg, meddalwedd, cymwysiadau, recordiadau fideo, recordiadau sain, synau, dyluniadau, nodweddion, a deunyddiau eraill sydd ar gael ar y Wefan. Mae'r cynnwys yn cynnwys, heb gyfyngiad, Cynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr, y gall unrhyw Ddefnyddiwr Stumari (Cleient Cyfreithiol neu Ddefnyddiwr Ymgynghorol) ei gyflwyno.

 

 1. Ynglŷn â'r Gwasanaeth Stumari.

Mae Gwasanaeth Stumari yn llwyfan ar gyfer cydweithredu a chyfathrebu rhwng gweithwyr proffesiynol cyfreithiol a'r rhai sy'n ceisio cymorth cyfreithiol. Mae Gwasanaeth Stumari yn darparu mynediad i rith-gymuned Stumari o Ddefnyddwyr Ymgynghorol proffesiynol; cydweithredu hawdd trwy offer rheoli cyfathrebu Stumari; rheoli a storio dogfennau; ac offer talu ac anfonebu syml, diogel.

 

 1. Nid yw Stumari yn Gwmni Cyfraith. Nid yw Stumari yn cynnig cynrychiolaeth gyfreithiol. Nid yw Stumari yn cynnig unrhyw gyngor cyfreithiol, barn gyfreithiol, argymhellion, atgyfeiriadau na chwnsela. Nid gweithwyr nac asiantau Stumari yw Defnyddwyr Ymgynghorol. Nid yw Stumari yn ymwneud â chytundebau rhwng Defnyddwyr nac â chynrychiolaeth Defnyddwyr. Ni ellir dwyn Stumari yn atebol ar unrhyw adeg am weithredoedd neu esgeulustod unrhyw Ddefnyddiwr Ymgynghorol sy'n perfformio gwasanaethau ymgynghori ar eich rhan.

 

 1. Nid yw Stumari yn Wasanaeth Cyfeirio Atwrnai nac Asiantaeth Cyflogaeth. Nid yw Stumari yn wasanaeth atgyfeirio atwrnai nac yn asiantaeth gyflogi. Nid yw Stumari yn dewis nac yn cymeradwyo unrhyw Ddefnyddiwr Ymgynghorol unigol i wasanaethu Cleient Cyfreithiol. Er bod Stumari yn defnyddio ymdrechion rhesymol yn fasnachol i gadarnhau bod Defnyddwyr Ymgynghorol cofrestredig yn atwrneiod trwyddedig, nid ydym yn gwneud unrhyw warant, gwarant na chynrychiolaeth o ran gallu cyfreithiol, cymhwysedd, ansawdd na chymwysterau unrhyw Ddefnyddiwr Ymgynghorol. Nid yw Stumari yn gwarantu nac yn gwarantu bod Defnyddwyr Ymgynghorol yn dod o dan yswiriant atebolrwydd proffesiynol. Mae Stumari yn annog Cleientiaid Cyfreithiol i ymchwilio i unrhyw Ddefnyddiwr Ymgynghorol cyn derbyn cyngor proffesiynol.

 

 1. Nid yw Stumari yn cadarnhau unrhyw un o'i Ddefnyddwyr. Yn syml, mae Stumari yn darparu platfform lle gall y rhai sy'n ceisio cymorth cyfreithiol gyfathrebu a thrafod gyda gweithwyr proffesiynol cyfreithiol. Nid yw Stumari yn cymeradwyo unrhyw un o'i Ddefnyddwyr Ymgynghorol ac nid yw'n cymeradwyo datganiadau y mae Defnyddwyr Ymgynghorol yn eu gwneud ar y platfform. Nid yw Stumari yn gwneud unrhyw gynrychiolaeth ynghylch cymwysterau darparwyr gwasanaethau cyfreithiol nad ydynt yn atwrnai.

 

 1. Nid yw Stumari yn Gwarantu Canlyniadau. O bryd i'w gilydd, gall Cleientiaid Cyfreithiol gyflwyno adolygiadau o Ddefnyddwyr Ymgynghorol; nid yw'r adolygiadau hyn yn gyfystyr â gwarant, gwarant na rhagfynegiad ynghylch canlyniad unrhyw fater cyfreithiol yn y dyfodol. Ni fydd gan Stumari unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd o unrhyw fath am unrhyw Gynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr na chyngor cyfreithiol y dewch ar ei draws ar neu trwy'r Wefan, ac mae unrhyw ddefnydd neu ddibyniaeth ar Gynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr neu gyngor cyfreithiol ar eich risg eich hun yn unig.

 

 1. Nid yw'r defnydd o Stumari yn Creu Perthynas Atwrnai-Cleient â Stumari. Nid yw Stumari yn cynnig cyngor na gwasanaethau cyfreithiol. Ni fwriedir i unrhyw ddefnydd o'r Gwasanaeth Stumari greu perthynas atwrnai-cleient, ac nid yw'n creu perthynas. Efallai na fydd unrhyw gyfathrebu trwy Stumari yn cael ei ddal yn gyfrinachol. Nid yw Stumari yn atebol am weithredoedd neu esgeulustod unrhyw Ddefnyddiwr Ymgynghorol sy'n perfformio gwasanaethau ymgynghori i chi.

 

 

 1. Cyfrifoldebau Defnyddwyr. Chi, a chi yn unig, sy'n gyfrifol am eich cyfrif ac unrhyw beth sy'n digwydd tra'ch bod wedi mewngofnodi i'ch cyfrif neu'n ei ddefnyddio. Eich cyfrifoldeb chi yw eich diogelwch.

 

 1. Diogelwch Cyfrif Defnyddiwr. Os byddwch chi'n cofrestru ar gyfer y Gwasanaeth, byddwch chi'n creu cyfrif wedi'i bersonoli sy'n cynnwys enw defnyddiwr unigryw a chyfrinair i gael mynediad i'r Gwasanaeth ac i dderbyn negeseuon gan Stumari. Rydych chi'n gyfrifol am gynnal diogelwch eich cyfrif, ac rydych chi'n gwbl gyfrifol am yr holl weithgareddau sy'n digwydd o dan y cyfrif ac unrhyw gamau eraill a gymerir mewn cysylltiad â'r cyfrif. Rydych yn cytuno i hysbysu Stumari ar unwaith am unrhyw ddefnydd anawdurdodedig o gyfrif, neu unrhyw doriadau diogelwch eraill. Ni fyddwn yn gyfrifol am unrhyw rwymedigaethau, colledion neu iawndal sy'n codi o'r defnydd anawdurdodedig o'ch cyfrifiadur, dyfais symudol, neu ddyfais gyfrifiadurol arall a / neu gyfrif. '

 

 1. Perthynas â Defnyddwyr Ymgynghorol. Oherwydd na allwn warantu ffitrwydd unrhyw un o'n Defnyddwyr Ymgynghorol ar gyfer eich anghenion penodol, rydym yn annog Cleientiaid Cyfreithiol i ymchwilio i unrhyw Ddefnyddiwr Ymgynghorol cyn derbyn cyngor proffesiynol. Gall Cleientiaid Cyfreithiol hefyd ofyn am gytundeb ymgysylltu cyfreithiol ysgrifenedig yn nodi telerau, cwmpas, cyfyngiadau ac amodau'r gynrychiolaeth.

 

 1. Dim Dibyniaeth ar Gynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr. Darperir Cynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr sy'n cael ei bostio ar y Wefan, fel postiadau blog, at ddibenion gwybodaeth yn unig, heb unrhyw sicrwydd bod y Cynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr yn wir, yn gywir neu'n gywir. Nid yw Cynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddwyr yn cymryd lle cyngor cyfreithiol proffesiynol na deisyfiad i gynnig cyngor cyfreithiol ynghylch ffeithiau penodol. Ni ddylech oedi na hepgor ceisio cyngor cyfreithiol na diystyru cyngor cyfreithiol proffesiynol yn seiliedig ar Gynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddwyr. Gallai oedi wrth geisio cyngor cyfreithiol o'r fath arwain at ildio unrhyw hawliadau a allai fod gennych, yn dibynnu ar y statud (au) cyfyngu perthnasol. Nid yw Cynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr yn cael ei reoleiddio gan unrhyw gymdeithas bar y wladwriaeth na chenedlaethol.

 

 1. Cydymffurfio â Deddfau. Rydych yn cynrychioli ac yn gwarantu: (i) bod gennych yr awdurdod i, ac o oedran cyfreithiol yn eich awdurdodaeth, rwymo'ch hun i'r Cytundeb hwn; (ii) bydd eich defnydd o'r Gwasanaeth at ddibenion a ganiateir gan y Cytundeb hwn yn unig; (iii) ni fydd eich defnydd o'r Gwasanaeth yn torri neu'n cam-briodoli hawliau eiddo deallusol unrhyw drydydd parti; a (iv) bydd eich defnydd o'r Gwasanaeth yn cydymffurfio â'r holl gyfreithiau, rheolau a rheoliadau lleol, gwladwriaethol a ffederal, a chyda holl bolisïau Stumari eraill.

 

 1. Cyfyngiadau Defnydd a Chynnal. Caniateir i chi ddefnyddio'r gwasanaeth cyn belled â'ch bod yn dilyn ychydig o reolau sylfaenol. Y Cyfyngiadau Defnydd a'r Cyfyngiadau Ymddygiad canlynol yw'r rheolau sylfaenol yr ydym yn disgwyl i ddefnyddwyr eu dilyn wrth ddefnyddio'r Gwasanaeth. Nid ydym yn gyfrifol am y cynnwys y mae ein defnyddwyr yn ei bostio, ac mae gennym yr hawl i gau cyfrifon os bydd angen.
 2. Cynnwys Gwaharddedig. Rydych yn cytuno na fyddwch o dan unrhyw amgylchiadau yn trosglwyddo unrhyw Gynnwys (gan gynnwys meddalwedd, testun, delweddau, neu wybodaeth arall)
 3. yn anghyfreithlon neu'n hyrwyddo gweithgaredd anghyfreithlon
 4. yn difenwi, aflonyddu, cam-drin, bygwth neu annog trais tuag at unrhyw unigolyn neu grŵp

iii. yn pornograffig, yn wahaniaethol, neu fel arall yn erlid neu'n dychryn unigolyn neu grŵp ar sail crefydd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, hil, ethnigrwydd, oedran neu anabledd

 1. yn sbam, yn cael ei gynhyrchu gan beiriant neu ar hap, yn cynnwys hysbysebu heb awdurdod neu ddigymell, llythyrau cadwyn, unrhyw fath arall o deisyfiad diawdurdod, neu unrhyw fath o loteri neu gamblo;
 2. yn cynnwys neu'n gosod unrhyw firysau, mwydod, meddalwedd faleisus, ceffylau Trojan, neu gynnwys arall sydd wedi'i ddylunio neu y bwriedir iddo darfu, difrodi neu gyfyngu ar weithrediad unrhyw feddalwedd, caledwedd, neu offer telathrebu neu i niweidio neu gael mynediad heb awdurdod i unrhyw ddata neu gwybodaeth arall gan unrhyw drydydd parti;
 3. yn torri ar unrhyw hawl berchnogol unrhyw barti, gan gynnwys patent, nod masnach, cyfrinach fasnach, hawlfraint, hawl cyhoeddusrwydd, neu hawliau eraill

vii. dynwared unrhyw berson neu endid, gan gynnwys unrhyw un o'n gweithwyr neu gynrychiolwyr; neu

viii. yn torri preifatrwydd unrhyw drydydd parti.

 

 1. Rhaid i Ddefnyddwyr Fod Dros 18 oed. Rydych yn cynrychioli eich bod dros 18 oed. Nid yw Stumari yn targedu ein Cynnwys at blant na phobl ifanc o dan 18 oed, ac nid ydym yn caniatáu i unrhyw Ddefnyddwyr dan 18 oed ar ein Gwasanaeth. Os ydym yn dysgu am unrhyw Ddefnyddiwr o dan 18 oed, byddwn yn terfynu cyfrif y Defnyddiwr hwnnw ar unwaith.

 

 1. Dim Atebolrwydd am Ryngweithio Defnyddwyr; Stumari May Monitor Rhyngweithio. Eich cyfrifoldeb chi yn unig yw unrhyw atebolrwydd, colled neu ddifrod sy'n digwydd o ganlyniad i unrhyw ryngweithio â Defnyddiwr, gan gynnwys, heb gyfyngiad, Postiadau Swydd, yr ydych yn eu mewnbynnu neu'n eu derbyn trwy eich defnydd o'r Gwasanaeth. Yn ôl ein disgresiwn, gallwn ni, neu'r dechnoleg a ddefnyddiwn, fonitro a / neu gofnodi eich rhyngweithiadau cyffredinol â'r Gwasanaeth, er nad manylion eich rhyngweithiadau cyfreithiol.

 

 1. Hawl i Derfynu Cyfrifon. Mae gennym yr hawl (er nad y rhwymedigaeth) i benderfynu, yn ôl ein disgresiwn llwyr, a yw unrhyw ymddygiad Defnyddiwr yn briodol ai peidio ac yn cydymffurfio â'r Telerau Defnyddio hyn, neu derfynu neu wrthod mynediad i'r Gwasanaeth i unrhyw Ddefnyddiwr a'i ddefnyddio ar gyfer unrhyw Ddefnyddiwr rheswm, gyda neu heb rybudd ymlaen llaw.

 

 1. Cynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr. Chi sy'n berchen ar eich cynnwys, ond rydych chi'n caniatáu rhai hawliau inni, fel y gallwn arddangos a rhannu'r cynnwys rydych chi'n ei bostio. Mae gennym yr hawl i gael gwared ar gynnwys os oes angen.

 

 1. Cyfrifoldeb am Gynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr. Gallwch greu cynnwys, yn ysgrifenedig neu fel arall, wrth ddefnyddio'r Gwasanaeth (“Cynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr”). Chi sy'n llwyr gyfrifol am gynnwys, ac unrhyw niwed sy'n deillio o, unrhyw Gynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr rydych chi'n ei bostio, ei uwchlwytho, ei gysylltu ag ef neu ei ddarparu fel arall trwy'r Gwasanaeth, waeth beth yw ffurf y cynnwys hwnnw. Eich cyfrifoldeb chi yn unig yw unrhyw atebolrwydd, colled neu ddifrod sy'n digwydd o ganlyniad i ddefnyddio unrhyw Gynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr yr ydych yn ei ddarparu neu ei gyrchu trwy eich defnydd o'r Gwasanaeth. Nid ydym yn gyfrifol am unrhyw arddangosiad cyhoeddus neu gamddefnydd o'ch Cynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr.

 

 1. Hawl i bostio. Rydych chi'n cynrychioli ac yn gwarantu bod gennych chi hawl i bostio'r holl Gynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr rydych chi'n ei gyflwyno. Yn benodol, rydych yn gwarantu eich bod wedi cydymffurfio'n llawn ag unrhyw drwyddedau trydydd parti sy'n ymwneud â Chynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddwyr, ac wedi cymryd pob cam sy'n angenrheidiol i basio drwodd i ddefnyddwyr terfynol unrhyw delerau gofynnol.

 

 1. Gall Stumari Addasu neu Ddileu Cynnwys. Mae gennym yr hawl (er nad y rhwymedigaeth) i benderfynu, yn ôl ein disgresiwn llwyr, a yw unrhyw Gynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr yn briodol ai peidio ac yn cydymffurfio â'r Telerau Defnyddio hyn, neu wrthod neu ddileu unrhyw Gynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr sydd, yn ein barn resymol, , yn torri unrhyw bolisi Stumari neu mewn unrhyw ffordd yn niweidiol, yn amhriodol neu'n annymunol. Mae Stumari yn cadw'r hawl ymhellach i wneud fformatio a golygu a newid y modd y mae unrhyw Gynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr yn cael ei arddangos ar y Wefan.

 

 1. Perchnogaeth Cynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddwyr. Ac eithrio Cynnwys sy'n tarddu o Stumari, nid ydym yn hawlio perchnogaeth ar unrhyw Gynnwys sy'n cael ei drosglwyddo, ei storio neu ei brosesu yn eich cyfrif. Rydych chi'n cadw'r holl berchnogaeth, rheolaeth a chyfrifoldeb am Gynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr rydych chi'n ei bostio. Efallai y byddwch yn rheoli mynediad i'ch Cynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr trwy osodiadau yn eich cyfrif defnyddiwr.

 

 1. Grant Trwydded. Yn unig er mwyn caniatáu i Stumari ddefnyddio Cynnwys rydych chi'n ei uwchlwytho i'r Gwasanaeth yn rhesymol heb fynd yn groes i unrhyw hawliau sydd gennych chi ynddo, rydych chi'n rhoi'r hawliau canlynol i ni: trwy bostio unrhyw Gynnwys trwy'r Wefan, rydych chi'n rhoi Stumari a'n holynwyr yn fyd-eang, yn aruchel, yn llawn trwydded ddi-dâl a di-freindal, ac anghyfyngedig i ddefnyddio, atgynhyrchu, arddangos, addasu, addasu, dosbarthu a pherfformio'r Cynnwys mewn cysylltiad â phwrpas busnes Stumari. Nid yw'r drwydded hon yn rhoi'r hawl i Stumari werthu Cynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddwyr na'i ddosbarthu y tu allan i'n Gwefan fel arall. Bydd y drwydded hon yn dod i ben ar yr adeg y bydd y Cynnwys yn cael ei dynnu o'r Wefan.

 

 1. Defnyddwyr Ymgynghorol. Mae Defnyddwyr Ymgynghorol yn weithwyr proffesiynol cyfreithiol annibynnol sy'n cynnig perfformio gwasanaethau ymgynghori ar gyfer darpar Gleientiaid Cyfreithiol. Nid ydyn nhw'n weithwyr i Stumari.

 

 1.     Dim Perthynas Atwrnai-Cleient trwy Ddefnyddio Gwefan. Efallai na fydd defnyddio Gwefan Stumari yn ffurfio perthynas atwrnai-cleient gyda Defnyddwyr Ymgynghorol. Gwybodaeth sy'n cael ei phostio neu ar gael ar neu trwy'r Wefan, gan gynnwys, heb gyfyngiad, unrhyw ymatebion i gwestiynau cyfreithiol sy'n cael eu postio ar y Wefan; gwybodaeth yng Nghanllawiau a Dogfennau Stumari; gwybodaeth a bostiwyd yn gyhoeddus ar y Wefan; neu nid yw gwybodaeth a anfonir mewn neges ddigymell at Ddefnyddiwr wedi'i bwriadu fel cyngor cyfreithiol, nid yw'n gyfrinachol, ac nid yw'n creu perthynas atwrnai-cleient. Fe'i hystyrir yn Gynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr.

 

 1. Perthynas Twrnai-Cleient trwy Ddefnydd Gwasanaeth. Gellir ffurfio perthynas atwrnai-cleient trwy'r defnydd o'r Gwasanaeth rhwng Defnyddwyr a Defnyddwyr Ymgynghorol yn unig. Gall Cleientiaid Cyfreithiol bostio Swyddi trwy'r Gwasanaeth. Gall Defnyddwyr Ymgynghorol gyflwyno Cynigion a thrafod manylion y Swyddi hyn cyn eu derbyn. Ar ôl ei dderbyn, mae cwmpas cynrychiolaeth Defnyddiwr Ymgynghorol wedi'i gyfyngu'n llwyr i'r mater y cytunwyd arno yn y Bid oni bai bod Cleient Cyfreithiol a Defnyddiwr Ymgynghorol yn ffurfioli eu trefniant wedi hynny trwy lythyr ymgysylltu wedi'i lofnodi neu gytundeb ysgrifenedig arall, ac os felly byddai'r cytundeb ysgrifenedig diweddaraf yn cael blaenoriaeth dros gynnig a dderbyniwyd yn flaenorol. Nid yw Bid yn cymryd lle ymgynghoriad personol neu ffôn gydag atwrnai sydd â thrwydded i ymarfer yn eich awdurdodaeth ynghylch eich mater cyfreithiol penodol, ac ni ddylech ddibynnu ar wybodaeth sydd wedi'i chynnwys mewn Cynnig fel cyngor cyfreithiol. Mae Stumari yn cymryd pob ymdrech resymol i sicrhau preifatrwydd Cynigion a negeseuon personol eraill ar ein Gwasanaeth, ond ni all warantu cyfrinachedd. Dylai cyfathrebiadau sy'n gofyn am gyfrinachedd ddigwydd y tu allan i Wasanaeth Stumari, megis dros y ffôn.

 

 1. Cyfrifoldebau Defnyddwyr. Defnyddwyr Ymgynghorol sy'n llwyr gyfrifol am sicrhau bod unrhyw wybodaeth, deisyfiadau, neu hysbysebion y maent yn eu postio neu eu gosod ar y Wefan, gan gynnwys heb gyfyngiad Cynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddwyr, ac unrhyw gyfathrebiadau a allai fod ganddynt gyda darpar gleientiaid trwy'r Wefan neu'r Gwasanaeth, yn cydymffurfio'n llawn â nhw. yr holl gyfreithiau a rheolau ymddygiad proffesiynol cymwys, gan gynnwys y rhai sy'n ymwneud ag arfer anawdurdodedig y gyfraith a'r rhai sy'n rheoleiddio ffurf, dull neu gynnwys cyfathrebu â chleientiaid, hysbysebu neu faterion eraill.

 

 1. Talu Defnyddwyr Ymgynghorol. Mae rhai telerau penodol yn llywodraethu Defnyddwyr Ymgynghorol a thaliad.

 

 1.          Nid yw Stumari yn Barti i Gontractau. Gall Cleientiaid Cyfreithiol gontractio â Defnyddwyr Ymgynghorol trwy bostio a derbyn Swyddi. Mae contractau o'r fath rhwng y Cleient Cyfreithiol a'r Defnyddiwr Ymgynghorol yn unig. Ni fydd Stumari yn rhan o unrhyw gontractau ar gyfer Swyddi a gyflwynir trwy ein Gwasanaeth, oni bai eu bod yn cael eu postio gan swyddog Stumari. Mae Stumari yn hwyluso'r contractau hyn trwy gyflenwi platfform ar gyfer rheoli cyfathrebu ac offer talu.

 

 1.         Telir yr holl Ffioedd Cyfreithiol i Ddefnyddwyr Ymgynghorol. Nid yw Stumari yn darparu gwasanaethau cyfreithiol ac nid yw'n codi tâl am wasanaethau cyfreithiol. Trosglwyddir taliadau a wneir i Ddefnyddwyr Ymgynghorol trwy blatfform bilio Stumari yn uniongyrchol i gyfrif talu'r Defnyddiwr Ymgynghorol, llai unrhyw ffioedd gwasanaeth a phrosesu cysylltiedig (ee ffioedd cardiau credyd).

 

iii. Bydd Defnyddwyr Ymgynghorol yn Derbyn Taliad Trwy'r Gwasanaeth i Bob Trafodiad Defnyddiwr. Bydd Defnyddwyr Ymgynghorol sy'n derbyn Swyddi trwy'r Gwasanaeth yn derbyn taliad trwy'r gwasanaeth am yr holl drafodion sy'n gysylltiedig â'r defnyddiwr hwnnw, gan gynnwys trafodion dilynol nad ydynt o reidrwydd yn gysylltiedig â'r Swydd gychwynnol. Os yw Cleient Cyfreithiol naill ai'n anfodlon neu'n methu â thalu trwy Stumari, mae'r Defnyddiwr Ymgynghorol yn cytuno i hysbysu Stumari o unrhyw drefniant talu newydd. Mae taliad gan Gleient Cyfreithiol i Ddefnyddiwr Ymgynghorol, a wneir y tu allan i'r gwasanaeth heb roi gwybod ymlaen llaw i Stumari, yn ildiad llawn gan y ddau barti o warant talu / amddiffyn anghydfod Stumari fel y trafodir yn Adrannau 14 a 15 isod, hyd yn oed fel y gallant ymwneud â blaenorol taliadau a wneir o fewn y gwasanaeth.

 

 1. Codau a Chredydau Hyrwyddo. Gall Stumari, yn ôl ei ddisgresiwn llwyr, greu codau hyrwyddo y gellir eu hadbrynu ar gyfer credyd cyfrif, neu nodweddion neu fuddion eraill sy'n gysylltiedig â gwasanaethau Defnyddiwr Ymgynghorol, yn ddarostyngedig i'r telerau canlynol ac unrhyw delerau ychwanegol y mae Stumari yn eu sefydlu ar sail pob cod hyrwyddo ( “Codau Promo”). Mae rhai telerau penodol yn llywodraethu Defnyddwyr Ymgynghorol a thaliad.
 2.          Nid yw defnyddio Codau Promo yn awgrymu Perthynas Atwrnai-Cleient. O bryd i'w gilydd, gall Cleientiaid Cyfreithiol gael mynediad at ostyngiadau a gyflenwir gan Stumari sydd, yn rhannol, yn defnyddio cronfeydd Stumari i dalu am gyfran o'r ffioedd cyfreithiol a delir gan Gleientiaid Cyfreithiol i Ddefnyddwyr Ymgynghorol. Nid yw defnyddio cwponau o'r fath yn awgrymu unrhyw berthynas atwrnai-cleient rhwng Stumari a'r Defnyddwyr Ymgynghorol lle defnyddir cwpon ar gyfer unrhyw filiadau taledig gan Gleient Cyfreithiol.
 3. Rhaid defnyddio Codau Promo gan eu cynulleidfa arfaethedig, at y diben a fwriadwyd, ac mewn modd cyfreithlon.

 

Ni chaniateir dyblygu, gwerthu na throsglwyddo codau promo mewn unrhyw fodd, na sicrhau eu bod ar gael i'r cyhoedd (p'un a ydynt yn cael eu postio i fforwm cyhoeddus neu fel arall), oni chaniateir hynny'n benodol gan Stumari. Nid oes gan Godau Promo unrhyw werth arian parod a gallant ddod i ben neu fod yn anabl gan Stumari ar unrhyw adeg, am unrhyw reswm, cyn eich defnyddio. Mae Stumari yn cadw'r hawl i ddal yn ôl neu ddidynnu credydau neu nodweddion neu fuddion eraill a gafwyd trwy ddefnyddio Codau Promo gennych chi neu unrhyw ddefnyddiwr arall os bydd Stumari yn penderfynu neu'n credu bod y defnydd neu'r adbrynu o'r Cod Promo mewn camgymeriad, twyllodrus, anghyfreithlon, neu yn groes i delerau cymwys y Cod Promo.

 

 1. Cynigion Defnyddwyr Cyflogaeth i Ddefnyddwyr Ymgynghorol.

 

7.1      Ffi Llwyddiant am Gyflogaeth.  Os bydd Defnyddiwr Ymgynghorol yn derbyn cynnig o gyflogaeth (“Cyflogaeth dan Orchudd”) a wneir gan Ddefnyddiwr (pob un, “Defnyddiwr Cyflogwr”), p'un ai am gyfnod amhenodol neu sefydlog, yn ystod neu o fewn y deunaw (18) mis. (cyfnod o'r fath, y “Cyfnod Cynnig dan Orchudd”) ar ôl i'r Defnyddiwr Ymgynghorol ddechrau'r Swydd gychwynnol ar gyfer Defnyddiwr o'r fath (pob un, “Cynnig dan Orchudd”), bydd y telerau ac amodau canlynol yn berthnasol:

 

 1. Ar gyfer Defnyddwyr Ymgynghorol.

Mae pob Defnyddiwr Ymgynghorol yn cytuno (1) os ydych chi'n derbyn Cynnig wedi'i Gorchuddio, byddwch yn rhoi gwybod i Stumari ar unwaith am eich dyddiad cychwynnol o Gyflogaeth dan Orchudd (y “Dyddiad Cychwyn”) a thelerau allweddol y Cynnig dan Gorchudd hwnnw (ac yn hysbysu Stumari yn brydlon yn ysgrifenedig y dylai bod y Dyddiad Cychwyn neu delerau cynnig yn newid ar unrhyw adeg), (2) byddwch yn darparu (a) copi o Gynnig wedi'i Gorchuddio wedi'i weithredu'n llawn i Stumari, neu (b) yn gweithredu dogfen rhyngoch chi, y Defnyddiwr Cyflogwr a Stumari sy'n nodi deunydd telerau cyflogaeth, gan gynnwys, ymhlith pethau eraill, Dyddiad Cychwyn ac iawndal, yn brydlon ar ôl llofnodi llythyr cynnig Cyflogaeth dan do rhyngoch chi a'r Defnyddiwr Cyflogwr (y “Dyddiad Effeithiol”), fel y gofynnwyd yn ysgrifenedig gan Stumari, a (3) chi yn hysbysu Stumari yn ysgrifenedig ar unwaith ar ôl terfynu'ch cyflogaeth fel gweithiwr os bydd (a) Defnyddiwr Cyflogwr yn terfynu'ch Cyflogaeth dan Orchudd yn seiliedig ar berfformiad anfoddhaol cyn pen naw deg (90) diwrnod o'r dyddiad y mae'ch Cyflogaeth dan Orchudd. wedi cychwyn, neu (b) eich bod yn terfynu'ch Cyflogaeth dan Orchudd yn wirfoddol cyn pen naw deg (90) diwrnod o'r dyddiad y cychwynnodd eich Cyflogaeth dan Gorchudd. Os digwydd i chi, cyn y Dyddiad Cychwyn, naill ai eich bod chi neu'r Defnyddiwr Cyflogwr yn dewis peidio â dechrau'r berthynas gyflogaeth a ystyriwyd gan y Cynnig dan Gorchudd, byddwch yn hysbysu Stumari yn ysgrifenedig ar unwaith.

 

 1. Ar gyfer Defnyddwyr Cyflogwyr.

Pan fydd Defnyddiwr Ymgynghorol yn derbyn eich Cynnig dan Orchudd, rydych chi'n cytuno i dalu ffi llwyddiant i Stumari (pob un, “Ffi Llwyddiant”) sy'n hafal i'r ganran ganlynol o gyflog sylfaenol y Defnyddiwr Ymgynghorol a nodir yn y Cynnig dan Gorchudd (“Sylfaen y Defnyddiwr Ymgynghorol” Cyflog ”), pa swm fydd yn ddyledus ac yn daladwy heb fod yn hwyrach na deg ar hugain (30) diwrnod ar ôl y Dyddiad Cychwyn ac fel arall yn unol â brawddeg gyntaf pob un o Adran 13.b. ac Adran 13.d. yma:

Os yw'r Dyddiad Cychwyn yn digwydd ar neu cyn y nifer canlynol o ddyddiau ar ôl cychwyn Canran Cyflog Sylfaen Sylfaenol Ymgynghorydd Defnyddiwr-Defnyddiwr Cyflogwr cychwynnol

1-182 diwrnod 15%

183-365 diwrnod 10%

366-550 diwrnod 5%

≥ 551 diwrnod 0%

 

Trwy dderbyn y Telerau Defnyddio hyn, mae'r Defnyddiwr Cyflogwr yn cytuno bod Stumari wedi'i awdurdodi i anfonebu cyfrif Defnyddiwr Cyflogwr ar unwaith am yr holl Ffioedd Llwyddiant sy'n ddyledus ac yn daladwy i Stumari o dan hyn ac nad oes angen rhybudd na chydsyniad ychwanegol.

 

 

7.2 Darpariaethau Ffioedd Llwyddiant.

 

Er gwaethaf yr uchod, os bydd anghydfod Ffi Llwyddiant, os gall Defnyddiwr Cyflogwr sefydlu bod gan y Defnyddiwr Cyflogwr Broses Weithredol (fel y'i diffinnir isod) gyda'r Defnyddiwr Ymgynghorol cyn defnyddio Gwefan a / neu Wasanaeth Stumari (ee, y Defnyddiwr Ymgynghorol eisoes wedi cychwyn ar y broses gyfweld gyda'r Defnyddiwr Cyflogwr ac nid oedd y broses honno wedi'i therfynu, neu roedd y Defnyddiwr Cyflogwr wedi derbyn ailddechrau'r Defnyddiwr Ymgynghorol gan asiantaeth gyflogi neu headhunter ac o dan ystyriaeth weithredol gan y Defnyddiwr Cyflogwr), gall y Defnyddiwr Cyflogwr fod wedi'i eithrio rhag talu'r Ffi Llwyddiant. Fodd bynnag, bydd y penderfyniad terfynol ynghylch a yw Ffi Llwyddiant yn ddyledus gan y Defnyddiwr Cyflogwr am Gynnig wedi'i Gorchuddio a dderbynnir yn ôl disgresiwn llwyr Stumari. At y dibenion hyn, bydd “Proses Gweithredol” yn golygu cyfathrebu uniongyrchol, rhyngweithiol parhaus, mewn cyd-destun recriwtio neu logi gweithredol lle na wnaed penderfyniad i atal neu wrthod ymgeisydd, o fewn y tri (3) mis cyn ei ddefnyddio. y Wefan a / neu'r Gwasanaethau ar gyfer Defnyddiwr Ymgynghorol sy'n bodoli yn system olrhain ymgeiswyr Defnyddiwr Cyflogwr neu a gyflwynwyd gan asiantaeth recriwtio.

 

OS YDYCH YN DDEFNYDDWYR CYFLOGWR sy'n defnyddio ein Gwefan a / neu Wasanaeth, rydych CHI yn cytuno i'r darpariaethau Ffi Llwyddiant hyn. Os nad ydych yn cytuno ag unrhyw un o'r darpariaethau hyn, terfynwch eich cyfrif ar unwaith a pheidiwch â defnyddio ein Gwefan a'n Gwasanaethau EICH RHWYMEDIGAETH I DALU UNRHYW FFIOEDD LLWYDDIANT YN DANGOS UNRHYW DERFYNU NEU ADDASU'R TELERAU DEFNYDD HYN. Os yw Defnyddiwr Cyflogwr yn osgoi ein Gwefan a / neu Wasanaethau ar ôl darganfod Defnyddiwr Ymgynghorol trwy ein Gwefan a / neu Wasanaethau ac wedi hynny yn llogi'r Defnyddiwr Ymgynghorol hwnnw, bydd y Defnyddiwr Cyflogwr yn derbyn ffi llwyddiant sy'n hafal i 25% o Gyflog Sylfaenol yr Ymgynghorydd. Gall Defnyddiwr a Stumari, yn ôl ei ddisgresiwn llwyr, derfynu cyfrif Stumari Defnyddiwr y Cyflogwr.

 

7.3      Ad-daliadau.

 

Os (a) bod Defnyddiwr Cyflogwr yn llogi Ymgynghorydd Defnyddiwr ac yn terfynu cyflogaeth yr Ymgynghorydd Defnyddiwr yn seiliedig ar berfformiad anfoddhaol cyn pen naw deg (90) diwrnod o'r Dyddiad Cychwyn, (b) mae Ymgynghorydd Defnyddiwr yn terfynu ei gyflogaeth o'i wirfodd o fewn naw deg (90) diwrnod. o'r Dyddiad Cychwyn, neu (c) nad yw Ymgynghorydd Defnyddiwr yn dechrau cyflogaeth oherwydd bod naill ai Defnyddiwr Cyflogwr neu Ymgynghorydd Defnyddiwr yn dewis peidio â dechrau'r berthynas gyflogaeth a ystyrir yn y Cynnig dan Gorchudd (pob un, “Digwyddiad Terfynu”), ar ôl ei dderbyn a'i gadarnhau'n ysgrifenedig. o wybodaeth o'r fath, bydd Stumari yn ad-dalu'n llawn i'r Defnyddiwr Cyflogwr y Ffi Llwyddiant sy'n gysylltiedig â'r Ymgynghorydd Defnyddiwr sy'n dod i ben.

 

 1. Cynnwys Trydydd Parti. Efallai y bydd cynnwys gan drydydd partïon ar wefan Stumari, megis postiadau blog a ysgrifennwyd gan ddefnyddwyr eraill neu ddolenni i wefannau eraill. Oherwydd na allwn reoli'r cynnwys hwnnw, nid ydym yn gyfrifol am y cynnwys hwnnw nac am y gwefannau y gall cynnwys gysylltu â hwy.

 

 1. Mynediad i Gynnwys Trydydd Parti. Trwy ddefnyddio'r Gwasanaeth, byddwch yn gallu cyrchu Cynnwys sy'n perthyn i drydydd partïon neu'n tarddu ohonynt (“Cynnwys Trydydd Parti”). Mae eich defnydd o'r Gwasanaeth yn gydsyniad i Stumari gyflwyno'r Cynnwys hwn i chi. Rydych yn cydnabod yr holl gyfrifoldeb am eich defnydd o Gynnwys Trydydd Parti, ac yn cymryd pob risg amdano.

 

 1. Dim Cyfrifoldeb am Gynnwys Trydydd Parti. Fel rhan o'r Gwasanaeth, gall Stumari ddarparu dolenni cyfleus i chi i wefan (nau) trydydd parti yn ogystal â mathau eraill o Gynnwys Trydydd Parti. Darperir y dolenni hyn fel cwrteisi i danysgrifwyr Gwasanaeth. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros wefannau na chynnwys trydydd parti na'r hyrwyddiadau, deunyddiau, gwybodaeth, nwyddau neu wasanaethau sydd ar gael arnynt. Trwy gysylltu â chynnwys o'r fath, nid ydym yn cynrychioli nac yn awgrymu ein bod yn mabwysiadu nac yn cymeradwyo, nac yn gyfrifol am gywirdeb na dibynadwyedd unrhyw farn, cyngor na datganiad a wneir gan bartïon heblaw Stumari. Nid ydym yn gyfrifol am unrhyw Gynnwys Trydydd Parti a gyrchir trwy ein Gwefan. Os penderfynwch adael y Wefan a chyrchu Cynnwys Trydydd Parti, byddwch yn gwneud hynny ar eich risg eich hun a dylech fod yn ymwybodol nad yw ein telerau a'n polisïau yn llywodraethu mwyach. Dylech adolygu telerau a pholisïau cymwys, gan gynnwys preifatrwydd ac arferion casglu data, unrhyw gynnwys o'r fath.

 

 1. Dim Awdurdodiad i Ddefnyddio Cynnwys Trydydd Parti. Nid yw'r Cytundeb hwn yn eich awdurdodi i ddosbarthu, arddangos yn gyhoeddus, perfformio'n gyhoeddus, sicrhau ei fod ar gael, ei newid, neu fel arall yn defnyddio unrhyw Gynnwys Trydydd Parti ac eithrio fel y caniateir gan delerau ac amodau Stumari.

 

 1. Troseddau Hawlfraint a Pholisi DMCA. Os ydych chi'n credu bod deunydd y mae Stumari wedi'i leoli arno neu'n gysylltiedig ag ef yn torri eich hawlfraint, rhowch wybod i Stumari yn unol â'n Polisi Deddf Hawlfraint y Mileniwm Digidol.

 

 1. Terfynu Cyfrifon Mewnlif Ailadrodd. Mae Stumari yn parchu hawliau eiddo deallusol eraill ac yn gofyn i'n Defnyddwyr wneud yr un peth. Yn unol â 17 USC 512 (i) o Ddeddf Hawlfraint yr Unol Daleithiau, byddwn yn terfynu mynediad a defnydd Defnyddiwr i'r Wefan os yw'r defnyddiwr, o dan amgylchiadau priodol, yn benderfynol o dorri'r hawlfreintiau dro ar ôl tro neu hawliau eiddo deallusol eraill. o Stumari neu eraill. Efallai y byddwn yn terfynu mynediad i gyfranogwyr neu ddefnyddwyr y canfyddir dro ar ôl tro eu bod yn darparu neu'n postio cynnwys trydydd parti gwarchodedig heb yr hawliau a'r caniatâd angenrheidiol.

 

 1. Hysbysiadau Cymryd DMCA. Os ydych chi'n berchennog hawlfraint neu'n asiant perchennog hawlfraint ac yn credu, yn ddidwyll, bod unrhyw ddeunyddiau a ddarperir ar y Gwasanaeth yn torri ar eich hawlfreintiau, gallwch gyflwyno hysbysiad yn unol â Deddf Hawlfraint y Mileniwm Digidol (gweler 17 USC 512) (“DMCA”) trwy anfon rhybudd cymryd i lawr wedi'i fformatio'n gywir at asiant hawlfraint dynodedig Stumari yn 580 Market St, # 500, San Francisco, CA 94104.

 

 1. Ymateb i Rybuddion Cymryd DMCA. Os bydd Stumari yn gweithredu mewn ymateb i hysbysiad torri, bydd yn gwneud ymdrech ddidwyll i gysylltu â'r parti a wnaeth sicrhau bod cynnwys o'r fath ar gael trwy'r cyfeiriad e-bost diweddaraf, os o gwbl, a ddarparwyd gan y parti hwnnw i Stumari. Gellir anfon unrhyw hysbysiad torri DMCA at y parti a wnaeth sicrhau bod y cynnwys ar gael neu i drydydd partïon fel ChillingEffects.org.

 

 1. Gwrth-hysbysiadau. Os ydych chi'n credu nad yw'ch Cynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr sydd wedi'i dynnu o'r Wefan yn torri, neu fod gennych awdurdod gan berchennog yr hawlfraint, asiant perchennog yr hawlfraint, neu'n unol â'r gyfraith, i bostio a defnyddio'r cynnwys a gyflwynwyd gennych. i'r Wefan, gallwch anfon gwrth-rybudd wedi'i fformatio'n iawn at asiant hawlfraint Stumari gan ddefnyddio'r wybodaeth gyswllt a nodir uchod.

 

 1. Ymateb i Wrth-hysbysiadau DMCA. Os derbynnir gwrth-rybudd gan asiant hawlfraint Stumari, gall Stumari anfon copi o'r gwrth-rybudd at y parti cwyno gwreiddiol yn hysbysu'r person hwnnw y gall adfer y cynnwys sydd wedi'i dynnu mewn 10 diwrnod busnes. Oni bai bod perchennog yr hawlfraint yn ffeilio achos yn gofyn am orchymyn llys yn erbyn y darparwr cynnwys, aelod neu ddefnyddiwr, bydd y cynnwys sydd wedi'i dynnu yn cael ei adfer ar y Wefan mewn 10 i 14 diwrnod busnes ar ôl derbyn y gwrth-rybudd.

 

 1. Rhybudd Eiddo Deallusol. Mae Stumari yn cadw pob perchnogaeth o'n heiddo deallusol, gan gynnwys ein hawlfreintiau, patentau a nodau masnach.

 

 1. Dim Trosglwyddo. Mae Stumari yn cadw perchnogaeth o'r holl hawliau eiddo deallusol o unrhyw fath sy'n gysylltiedig â'r Wefan a'r Gwasanaeth, gan gynnwys hawlfreintiau, patentau, nodau masnach a hawliau perchnogol eraill. Gall nodau masnach, nodau gwasanaeth, graffeg a logos eraill a ddefnyddir mewn cysylltiad â'r Wefan a'r Gwasanaeth fod yn nodau masnach trydydd partïon eraill. Nid yw'r Cytundeb hwn yn trosglwyddo oddi wrthym i chi unrhyw eiddo deallusol Stumari na thrydydd parti, a bydd yr holl hawl, teitl, a budd yn yr eiddo hwnnw ac iddo ef yn aros (fel rhwng y partïon) gyda ni yn unig. Rydym yn cadw'r holl hawliau na roddir yn benodol i chi o dan y Cytundeb hwn.

 

 1. Yn benodol, mae Stumari, Stumari.com, a'r holl nodau masnach eraill sy'n ymddangos, yn cael eu harddangos, neu'n cael eu defnyddio ar y Wefan neu fel rhan o'r Gwasanaeth yn nodau masnach cofrestredig neu gyfraith gwlad neu'n nodau gwasanaeth Stumari, Inc. Efallai na fydd y nodau masnach hyn yn cael eu copïo. , wedi'i lawrlwytho, ei atgynhyrchu, ei ddefnyddio, ei addasu, neu ei ddosbarthu mewn unrhyw ffordd heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gan Stumari, ac eithrio fel rhan annatod o unrhyw gopi awdurdodedig o'r Cynnwys.

 

 1. Cyfathrebu E-bost. Rydym yn defnyddio dulliau e-bost ac electronig i gadw mewn cysylltiad â'n defnyddwyr.

 

 1. Angen Cyfathrebu Electronig. At ddibenion cytundebol, rydych (i) yn cydsynio i dderbyn cyfathrebiadau gan Stumari ar ffurf electronig trwy'r cyfeiriad e-bost rydych wedi'i gyflwyno neu trwy'r Gwasanaeth; a (ii) cytuno bod yr holl Delerau Defnyddio, cytundebau, hysbysiadau, datgeliadau a chyfathrebiadau eraill y mae Stumari yn eu darparu i chi yn electronig yn bodloni unrhyw ofyniad cyfreithiol y byddai cyfathrebiadau o'r fath yn ei fodloni pe bai'n ysgrifenedig. Nid yw'r adran hon yn effeithio ar eich hawliau na ellir eu hepgor.

 

 1. Rhaid i Rybudd Cyfreithiol I Stumari Fod Yn Ysgrifennu. Ni fydd cyfathrebiadau a wneir trwy e-bost neu system negeseuon preifat y Gwasanaeth yn gyfystyr â rhybudd cyfreithiol i Stumari nac unrhyw un o'n swyddogion, gweithwyr, asiantau neu gynrychiolwyr mewn unrhyw sefyllfa lle mae angen rhybudd i Stumari trwy gontract neu unrhyw gyfraith neu reoliad.

 

 1. Terfynu. Gallwch ganslo'r Cytundeb hwn a chau eich cyfrif ar unrhyw adeg. Nid yw terfynu Gwasanaeth Stumari yn terfynu perthnasoedd na rhwymedigaethau atwrnai-cleient.
 2. Gallwch Chi Derfynu'r Cytundeb hwn. Os ydych chi'n dymuno dod â'r Cytundeb hwn i ben neu'ch cyfrif gyda'r Gwasanaeth, gallwch chi roi'r gorau i ddefnyddio Stumari. Os ydych chi am ddileu eich data cyfrif Defnyddiwr, cysylltwch â Stumari yn [e-bost wedi'i warchod] Byddwn yn cadw ac yn defnyddio'ch gwybodaeth yn ôl yr angen i gydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol, datrys anghydfodau, a gorfodi ein cytundebau, ond gan wahardd gofynion cyfreithiol, byddwn yn dileu eich proffil llawn cyn pen 30 diwrnod.

 

 1. Gall Stumari Derfynu'r Cytundeb hwn. Gall Stumari derfynu'ch mynediad i'r Wefan gyfan neu unrhyw ran ohoni ar unrhyw adeg, gydag achos neu hebddo, gyda rhybudd neu heb rybudd, a fydd yn effeithiol ar unwaith.

 

 1. Perthynas Rhwng Twrnai a Goroesi Cleient. Nid yw terfynu eich perthynas â Stumari yn effeithio ar eich perthynas ag unrhyw ymgynghorydd neu gleient rydych wedi'i gadw trwy'r Gwasanaeth Stumari. Mae'r holl ddyletswyddau, rhwymedigaethau a chyfrifoldebau cyfreithiol, cytundebol a moesegol wedi goroesi terfynu'r berthynas Stumari.

 

 1. Mae rhai Darpariaethau'n Goroesi Terfynu. Bydd holl ddarpariaethau'r Cytundeb hwn a ddylai, yn ôl eu natur, oroesi cael eu terfynu yn goroesi terfynu, gan gynnwys, heb gyfyngiad, darpariaethau perchnogaeth, ymwadiadau gwarant, indemniad a chyfyngiadau atebolrwydd.

 

 1. Taliad a Thrafodion.

 

 1. Y Broses Dalu. Bydd y taliad yn cael ei brosesu fel y nodir yn y cynnig a / neu'r anfoneb a chytunir arno gan y Cleient Cyfreithiol a'r Defnyddiwr Ymgynghorol. Pan fydd Swydd (neu segment ohoni fel y'i cytunwyd ymlaen llaw yn ysgrifenedig gan y Cleient Cyfreithiol a'r Defnyddiwr Ymgynghorol) wedi'i nodi fel y'i cwblhawyd gan y Defnyddiwr Ymgynghorol, bydd Stumari yn hysbysu'r Cleient Cyfreithiol bod y Swydd (neu segment ohoni fel y'i cytunwyd ymlaen llaw yn ysgrifenedig gan y Cleient Cyfreithiol a'r Defnyddiwr Ymgynghorol) wedi'i gwblhau. Yna mae'n rhaid i'r Cleient Cyfreithiol dalu'r swm y cytunwyd arno neu ofyn am newidiadau. Os nad yw'r Cleient Cyfreithiol wedi cymryd unrhyw gamau ar ôl 10 diwrnod, bydd gan Stumari yr hawl i godi tâl ar gerdyn credyd, cyfrif banc, neu gyfrif PayPal y Cleient Cyfreithiol am swm llawn y ffi y cytunwyd arni neu'r anfoneb ddiamheuol, gan gynnwys gwasanaeth neu brosesu cymwys. ffioedd. Gall y Cleient Cyfreithiol gyflwyno anghydfodau ynghylch talu i [e-bost wedi'i warchod] ar yr amod ei fod ef neu hi'n cadw at yr amodau eraill a nodir yn Adran 14 (Gweithdrefnau Datrys Anghydfodau Cleient-Ymgynghorol Cyfreithiol).

 

 1. Cyfrifoldeb am Daliad. Rydych chi'n gyfrifol am yr holl ffioedd, gan gynnwys trethi, gwasanaeth, a ffioedd prosesu, sy'n gysylltiedig â'ch defnydd o'r Gwasanaeth. Trwy ddefnyddio'r Gwasanaeth, rydych chi'n cytuno i dalu'r Defnyddiwr Ymgynghorol trwy Stumari y swm y cytunwyd arno yn y Bid neu anfoneb ddiamheuol, a'r ffioedd gwasanaeth a phrosesu cysylltiedig, oni bai eich bod yn anghytuno â'r anfoneb trwy anfon e-bost at [e-bost wedi'i warchod] a chadw at yr amodau eraill a nodir yn Adran 15 (Gweithdrefnau Datrys Anghydfodau Defnyddiwr-Ymgynghorol Cyfreithiol). Rydych chi'n gyfrifol am ddarparu dull talu dilys i ni.

 

 1. Cyfrifoldeb Stumari. Mae Stumari yn cytuno i gyflwyno anfoneb lawn i chi o bob arwystl cyn codi tâl ar eich cerdyn credyd neu gyfrif PayPal. Mae Stumari yn cytuno i dalu'r swm a dderbyniwyd, llai ffioedd ffioedd neu brosesu, os o gwbl, i'r Defnyddiwr Ymgynghorol cymwys.

 

 1. Awdurdodi Taliadau. Trwy gytuno i'r telerau hyn, rydych chi'n rhoi caniatâd i Stumari godi tâl ar eich cerdyn credyd ar-ffeil, cyfrif PayPal, neu ddulliau talu cymeradwy eraill am ffioedd rydych chi'n awdurdodi Stumari i'w bodloni. Yn dibynnu ar eich manylebau Bid, efallai y bydd Stumari yn codi tâl arnoch ar sail un-amser neu gylchol. Rydych yn awdurdodi Stumari i godi'r swm llawn sy'n ddyledus ar unrhyw Ddefnyddiwr Ymgynghorol trwy'r Gwasanaeth, yn ogystal ag unrhyw ffioedd gwasanaeth a phrosesu cymwys. Er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth, os bydd Defnyddiwr Ymgynghorol mewn achos penodol ond yn defnyddio'r Gwasanaethau i'ch anfonebu am wasanaethau cyfreithiol heblaw'r rhai sy'n destun Bid, trwy roi eich cerdyn credyd neu gyfrif PayPal ar ffeil gyda Stumari neu ein prosesydd talu trydydd parti, rydych yn cydnabod ac yn cytuno y bydd y telerau talu a nodir yn yr Adran 12 hon yn berthnasol.

 

 

 1. Gwarant Taliad Defnyddiwr Ymgynghorol Dilysedig. Mae Stumari yn gwarantu talu anfoneb pob Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig ar gyfer cwblhau Swyddi (neu segment ohonynt fel y cytunwyd ymlaen llaw yn ysgrifenedig gan y Cleient Cyfreithiol a'r Defnyddiwr Ymgynghorol) ar gyfer Cleientiaid Cyfreithiol (“Gwarant Taliad Cyfyngedig” Stumari), yn amodol ar y gan ddilyn telerau ac amodau (yr “Amodau Gwarant Taliad Cyfyngedig”):

 

 1. Mae’r Cleient Cyfreithiol wedi methu â bodloni anfoneb Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig (swm doler yr anfoneb honno, y “Swm Anfoneb Di-dâl”) erbyn diwedd y degfed (10fed) diwrnod calendr ar ôl i’r anfoneb gael ei chyflwyno (dyddiad o’r fath, y “ Dyddiad Taliad Taliad Cleient Cyfreithiol ”).

 

 1. Mae'r Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig wedi cyflwyno i Stumari hawliad ysgrifenedig am y Swm Anfoneb Di-dâl (i) o fewn un diwrnod ar hugain (21) diwrnod calendr, gan ddechrau ar y diwrnod yn syth ar ôl y Dyddiad Taliad Cleient Cyfreithiol sy'n ddyledus (cyfnod o'r fath, y “Gwiriwyd Cyfnod Cyflwyno Hawliad Defnyddiwr Ymgynghorol ”) a (ii) darparu ffeithiau ac amgylchiadau'r Swydd yn rhesymol, gan gynnwys unrhyw resymeg a ddarparwyd gan y Cleient Cyfreithiol dros ei fethiant i wneud y fath daliad a / neu unrhyw resymeg y gall yr atwrnai yn dda mae ffydd yn dyfalu pam mae cleient yn gwrthod talu (hawliad o'r fath, “Cais Gwarant Taliad Cyfyngedig”). Bydd methu â chyflwyno'r Cais Gwarant Taliad Cyfyngedig o fewn y Cyfnod Cyflwyno Hawliad Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig yn golygu hepgoriad parhaol y Defnyddiwr Ymgynghorol hwnnw o'i hawl i dderbyn y Swm Anfoneb Di-dâl gan unrhyw berson neu endid, gan gynnwys Stumari a'r Cleient Cyfreithiol. I'r graddau y mae Stumari yn penderfynu yn ôl ei ddisgresiwn llwyr ac absoliwt ei bod yn rhesymol fasnachol i wneud hynny, gall barhau â'i ymdrechion casglu gyda'r Cleient Cyfreithiol ac os bydd yn llwyddiannus, bydd y Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig yn derbyn ei gyfran ef o'r swm a gasglwyd, heb unrhyw gostau casglu rhesymol allan o boced Stumari, yn unol â 12.e uchod.

 

 1. Os bydd y Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig yn cyflwyno Cais Gwarant Taliad Cyfyngedig o fewn y Cyfnod Cyflwyno Hawliad Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig, ac mae cais o'r fath yn cynnwys y wybodaeth a nodir yng nghymal 14.b. uchod, bydd Stumari yn ceisio’n ddidwyll i weithio gyda’r Cleient Cyfreithiol a’r Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig am gyfnod o hyd at saith (7) diwrnod calendr o ddyddiad y Cais Gwarant Taliad Cyfyngedig (cyfnod o’r fath, y “Mater Dadleuol sy’n Gysylltiedig â Thaliad Cyfnod Cyfryngu ”) i ddatrys y mater sy'n destun y Cais Gwarant Taliad Cyfyngedig (y“ Mater Dadleuol sy'n Gysylltiedig â Thaliad ”). Os bydd y Mater Dadleuol sy'n Gysylltiedig â Thaliad yn cael ei ddatrys yn llwyddiannus o fewn y Cyfnod Cyfryngu Materion Anghydfod sy'n Gysylltiedig â Thaliad, bydd pob un o'r Cleient Cyfreithiol, Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig ac, os yw'n berthnasol, Stumari yn cymryd y camau y cytunwyd arnynt i gyflawni'r hyn y cytunwyd arno. penderfyniad.

 

 1. Os bydd y Mater Dadleuol sy'n Gysylltiedig â Thaliad yn parhau i fod heb ei ddatrys ar ddiwedd y Cyfnod Cyfryngu Materion Anghydfod yn ymwneud â Thaliadau, erbyn dim hwyrach na'r seithfed (7fed) diwrnod calendr ar ôl diwedd y Cyfnod Cyfryngu Materion Anghydfod yn ymwneud â Thaliad (y dyddiad y bydd penderfyniad o'r fath yn cael ei gyfleu yn ysgrifenedig i'r Cleient Cyfreithiol a'r Ymgynghorydd Defnyddiwr Gwiriedig, “Dyddiad Penderfynu Swm Anghydfod Stumari”), bydd Stumari yn gwneud penderfyniad yn ôl ei ddisgresiwn llwyr ac absoliwt (“Penderfyniad Materion Anghydfod Stumari”), yn seiliedig ar y wybodaeth a ddarperir ar y pryd gan Ddefnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig ac, os darperir, y Cleient Cyfreithiol, ynghylch a yw natur ac ansawdd y gwasanaethau cyfreithiol a roddir mewn cysylltiad â'r Swydd gysylltiedig yn gyson â safonau'r diwydiant, darpariaethau'r Bid cysylltiedig a'r Telerau hyn ac Amodau. Pe bai Stumari yn penderfynu ar y Mater Dadleuol sy'n Gysylltiedig â Thaliad o blaid y Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig, bydd Stumari yn trosglwyddo'r Swm Anfoneb Di-dâl i'r Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig o fewn saith (7) diwrnod calendr ar ôl Dyddiad Penderfynu Swm Anghydfod Stumari, a'r Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig. bernir ei fod wedi aseinio ei holl hawliau mewn perthynas â'r Mater Anghydfod yn ymwneud â Thaliad i Stumari. Er gwaethaf unrhyw beth a nodir yma neu fel arall i'r gwrthwyneb, ni fydd y swm doler a geisir o dan yr Adran 14 hon yn fwy na'r swm a gontractiwyd i ddechrau rhwng Cleient Cyfreithiol a Defnyddiwr Ymgynghorol Dilysedig mewn perthynas â'r Swydd neu swm y cytunwyd arno wedi hynny mewn llythyr ymgysylltu wedi'i lofnodi neu arall cytundeb ysgrifenedig rhwng y partïon, a beth bynnag ni fydd byth yn fwy na $ 5,000 mewn cyfanred ar draws yr holl anfonebau di-dâl a anfonir gan y Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig at y Cleient Cyfreithiol.

 

 1. Pe bai Stumari yn penderfynu ar y Mater Dadleuol sy'n Gysylltiedig â Thaliad o blaid y Cleient Cyfreithiol, ni fydd yn ofynnol i'r Cleient Cyfreithiol dalu'r Swm Anfoneb Di-dâl i'r Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig a bernir ei fod wedi aseinio ei holl hawliau. mewn perthynas â'r Mater Dadleuol sy'n Gysylltiedig â Thaliad i Stumari fel Dyddiad Penderfynu Swm Anghydfod Stumari. Os digwydd hynny, bernir bod y Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig (i) wedi ildio'i hawliau i geisio symiau o'r fath gan y Cleient Cyfreithiol, a (ii) bod ganddo'r hawl i gychwyn achos cyflafareddu rhwymol mewn perthynas â'r Swm Anfoneb Di-dâl yn erbyn Stumari sy'n cyfateb i'r achos hwnnw a nodir yn Adran 21.d. o hyn (Cyflafareddu) trwy roi rhybudd ysgrifenedig i Stumari ei fod yn arfer yr hawl honno o fewn deg (10) diwrnod calendr ar ôl diwedd Dyddiad Penderfynu Swm Anghydfod Stumari (y cyfnod hwnnw, y “Cyfnod Amser Etholiadau Cyflafareddu Taliad-Anghydfod” ). Os na fydd y Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig yn arfer ei hawl i gychwyn achos cyflafareddu yn ystod y Cyfnod Amser Etholiadau Cyflafareddu Anghydfod Taliad, bernir ei fod ef neu hi wedi ildio'i hawl i dalu'r Swm Anfoneb Di-dâl yn barhaol.

 

 1. Pe bai Stumari yn dod yn ymwybodol nad yw cerdyn credyd ar-ffeil Cleient Cyfreithiol, cyfrif PayPal, na dulliau talu cymeradwy eraill yn ddilys mwyach, neu a ddylai Stumari ddod yn ymwybodol bod Cleient Cyfreithiol, heb achos dilys, naill ai'n anfodlon neu'n methu â thalu ar gyfer y Swydd, neu unrhyw Swydd neu Anfoneb Di-dâl arall ar Stumari, bydd Stumari yn hysbysu Defnyddiwr / Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig y Cleient Cyfreithiol o'r mater posibl sy'n gysylltiedig â thaliad (yma “yr Hysbysiad”). Mae'r holl wasanaethau a gyflawnir gan y Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig cyn yr Hysbysiad yn ddarostyngedig i'r “Warant Taliad Cyfyngedig,” er na fydd yr holl wasanaethau a gyflawnir gan y Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig ar ôl yr Hysbysiad yn ddarostyngedig i'r “Warant Taliad Cyfyngedig.” Pe bai'r Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig yn cyflwyno anfoneb i'r Cleient Cyfreithiol am wasanaethau a berfformir ar ôl yr Hysbysiad, bydd Stumari yn dal i ymdrechu i gasglu taliad am y gwasanaethau hynny a gyflawnir gan y Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig.

 

 1. Gweithdrefnau Datrys Anghydfodau Defnyddiwr Ymgynghorol a Wiriwyd gan Gleientiaid Cyfreithiol. Os bydd gan Gleient Cyfreithiol gred ddidwyll nad yw natur neu ansawdd y gwasanaethau cyfreithiol a roddir gan Ddefnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig mewn cysylltiad â'r Swydd berthnasol yn gyson â safonau'r diwydiant na darpariaethau'r Bid cysylltiedig na'r Telerau hyn a Nid yw'r amodau, neu'r symiau a anfonebwyd ar gyfer y gwasanaethau cyfreithiol a ddarperir gan Ddefnyddiwr Ymgynghorol o'r fath yn gyson â'r Bid hwnnw (mater o'r fath, “Mater sy'n destun anghydfod yn ymwneud â Gwasanaethau”), caniateir iddo ef neu hi ddal yn ôl rhag talu unrhyw symiau y mae anghydfod yn eu cylch yn destun mater o'r fath (y “Symiau Taliad a Gedwir yn ôl”), yn ddarostyngedig i'r telerau ac amodau canlynol (yr “Amodau Swm Taliad a Gedwir yn ôl”):

 

 1. O fewn deg (10) diwrnod calendr i ddyddiad yr anfoneb gysylltiedig (cyfnod o'r fath, y “Cyfnod Rhybudd Anghydfod Cleient Cyfreithiol”), bydd y Cleient Cyfreithiol yn darparu rhybudd ysgrifenedig i Stumari gan nodi'n rhesymol y ffeithiau a'r amgylchiadau sy'n sail o'r Materion Anghydfod yn Gysylltiedig â Gwasanaethau (pob un, “Rhybudd Anghydfod yn Gysylltiedig â Gwasanaethau”). Bydd methiant y Cleient Cyfreithiol i gyflwyno Rhybudd Anghydfod yn Gysylltiedig â Gwasanaethau o fewn y Cyfnod Rhybudd Anghydfod Cleient Cyfreithiol yn golygu ildiad parhaol y Cleient Cyfreithiol o'i hawl i ddadlau'r Symiau Taliad a Gedwir yn ôl, a fydd yn cael ei godi ar ffeil y Cleient Cyfreithiol. cerdyn credyd, cyfrif PayPal, neu ddulliau talu cymeradwy eraill yn unol ag Adran 13.d. o'r Telerau Defnyddio hyn.

 

 1. Os bydd y Cleient Cyfreithiol yn cyflwyno Rhybudd Anghydfod yn Gysylltiedig â Gwasanaethau o fewn y Cyfnod Rhybudd Anghydfod Cleient Cyfreithiol, ac mae cais o'r fath yn cynnwys y wybodaeth a nodir yng nghymal 15.a. uchod, bydd Stumari yn ceisio’n ddidwyll i weithio gyda’r Cleient Cyfreithiol a’r Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig am gyfnod o hyd at bymtheg (15) diwrnod calendr o ddyddiad yr Hysbysiad Anghydfod yn Gysylltiedig â Gwasanaethau (cyfnod o’r fath, y “Anghydfod yn Gysylltiedig â Gwasanaethau Cyfnod Cyfryngu Materion ”) i ddatrys y Mater Dadleuol sy'n Gysylltiedig â Gwasanaethau. Os bydd y Mater Dadleuol sy'n Gysylltiedig â Gwasanaethau yn cael ei ddatrys yn llwyddiannus o fewn y Cyfnod Cyfryngu Materion Anghydfod sy'n Gysylltiedig â Gwasanaethau, bydd pob un o'r Cleient Cyfreithiol, Defnyddiwr Ymgynghorol Dilysedig ac, os yw'n berthnasol, Stumari yn cymryd y camau y cytunwyd arnynt i gyflawni'r hyn y cytunwyd arno. penderfyniad.

 

 1. Os bydd y Materion Dadleuol sy'n Gysylltiedig â Gwasanaethau yn parhau i fod heb ei ddatrys ar ddiwedd y Cyfnod Cyfryngu Materion Anghydfod sy'n Gysylltiedig â Gwasanaethau, erbyn y pedwerydd ar ddeg (14eg) diwrnod calendr erbyn diwedd y Cyfnod Cyfryngu Materion Anghydfod yn Gysylltiedig â Gwasanaethau, Stumari rhaid iddo wneud penderfyniad yn ôl ei ddisgresiwn llwyr ac absoliwt (“Penderfyniad Materion Dadleuol sy'n Gysylltiedig â Gwasanaethau Stumari”), ac yn seiliedig ar y wybodaeth a ddarperir ganddo gan y Cleient Cyfreithiol a'r Defnyddiwr Ymgynghorol Dilysedig, ynghylch a yw natur ac ansawdd y gwasanaethau cyfreithiol. roedd y rendro mewn cysylltiad â'r Swydd sy'n destun y Materion Anghydfod yn Gysylltiedig â Gwasanaethau yn gyson â safonau'r diwydiant, darpariaethau'r Bid cysylltiedig a'r Telerau ac Amodau hyn. Pe bai Stumari yn penderfynu ar y Mater Dadleuol sy'n Gysylltiedig â Gwasanaethau o blaid y Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig, bydd yn ofynnol i'r Cleient Cyfreithiol dalu'r Symiau Taliad a Gedwir yn ôl i'r Defnyddiwr Ymgynghorol hwnnw o fewn y saith (7) diwrnod diwrnod calendr ar ôl y dyddiad y bydd y cyfryw. Hysbysir Cleient Cyfreithiol yn ysgrifenedig o Benderfyniad Materion Anghydfod yn ymwneud â Gwasanaethau Stumari (“Hysbysiad Penderfyniad Materion Anghydfod yn Gysylltiedig â Gwasanaethau Stumari”). Os bydd y Cleient Cyfreithiol yn methu â thalu'n amserol, bydd Stumari yn trosglwyddo'r Symiau Taliad a Gedwir yn ôl i'r Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig a fydd yn aseinio ei hawliau i gael ad-daliad am symiau o'r fath i Stumari a all, yn ôl ei ddisgresiwn llwyr, brosesu taliad yn unol â hynny. i Adran 13.d a / neu ddewis dilyn ei hawliau a'i rwymedïau yn erbyn y Cleient Cyfreithiol.

 

 1. Pe bai Stumari yn penderfynu ar y Mater Dadleuol sy'n Gysylltiedig â Gwasanaethau o blaid y Cleient Cyfreithiol, ni fydd yn ofynnol i'r Cleient Cyfreithiol dalu'r Symiau Taliad a Gedwir yn ôl i'r Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig a bernir ei fod wedi aseinio ei holl hawliau. mewn perthynas â'r Materion Anghydfod yn Gysylltiedig â Gwasanaethau i Stumari. Os digwydd hynny, bernir bod y Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig (i) wedi ildio'i hawliau i geisio symiau o'r fath gan y Cleient Cyfreithiol, a (ii) bod ganddo'r hawl i gychwyn achos cyflafareddu rhwymol mewn perthynas â'r Symiau Taliad a Gedwir yn ôl. Stumari sy'n cyfateb i'r achos hwnnw a nodir yn Adran 21.d. o hyn (Cyflafareddu) trwy roi rhybudd ysgrifenedig i Stumari ei fod yn arfer yr hawl honno cyn pen deg (10) diwrnod calendr ar ôl dyddiad yr Hysbysiad Penderfyniad Materion Anghydfod yn Gysylltiedig â Gwasanaethau (y fath gyfnod, y “Cyfnod Amser Etholiad Cyflafareddu sy'n Gysylltiedig â Gwasanaethau ”). Os na fydd y Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig yn arfer ei hawl i gychwyn achos cyflafareddu yn ystod y Cyfnod Amser Etholiadau Cyflafareddu sy'n Gysylltiedig â Gwasanaethau, bernir ei fod ef neu hi wedi ildio'i hawl i dalu'r Symiau Taliad a Gedwir yn ôl yn barhaol. .

Os bydd y Defnyddiwr Ymgynghorol Gwiriedig a'r Cleient Cyfreithiol wedi manteisio'n amserol ar yr hawliau a nodir yn Adran 14 ac Adran 15, bydd y gweithdrefnau a nodir yn Adran 15 yn cael cynsail dros yr achos a nodir yn Adran 14 a'r Defnyddiwr Gwiriedig Mae'r ymgynghorydd yn cytuno i ildio'i hawl yn barhaol i ddilyn ei hawliau a nodir yn Adran 13 mewn perthynas â'r ffeithiau a'r amgylchiadau sy'n sail i'r Materion Anghydfod yn ymwneud â Thaliadau. Cyfeirir yma at y gweithdrefnau a nodir yn yr Adran 15 hon. “Gweithdrefnau Datrys Anghydfod Amgen”.

 

 1. Ymwadiad Gwarantau. Rydym yn darparu ein gwasanaeth fel y mae, ac nid ydym yn gwneud unrhyw addewidion na gwarantau ynglŷn â'r gwasanaeth hwn. Darllenwch yr adran hon yn ofalus; dylech ddeall beth i'w ddisgwyl.

 

 1. Mae Stumari yn darparu’r Wefan a’r Gwasanaeth “fel y mae,” heb warant o unrhyw fath. Heb gyfyngu ar yr uchod, mae Stumari yn gwadu pob gwarant yn benodol, p'un a yw'n fynegol, ymhlyg neu'n statudol, ynghylch y Wefan a'r Gwasanaeth gan gynnwys, heb gyfyngiad, unrhyw warant masnachadwyedd, addasrwydd at ddiben penodol, teitl, diogelwch, cywirdeb a pheidio â thorri'r gyfraith.

 

 1. Yn benodol, nid yw Stumari yn gwneud unrhyw gynrychiolaeth na gwarant bod y wybodaeth a ddarparwn neu a ddarperir trwy'r Gwasanaeth yn gywir, yn ddibynadwy neu'n gywir; y bydd y Gwasanaeth yn cwrdd â'ch gofynion; y bydd y Gwasanaeth ar gael ar unrhyw adeg neu leoliad penodol, y bydd y Gwasanaeth yn gweithredu mewn modd di-dor neu'n ddiogel; y bydd unrhyw ddiffygion neu wallau yn cael eu cywiro; neu fod y Gwasanaeth yn rhydd o firysau neu gydrannau niweidiol eraill. Rydych chi'n cymryd cyfrifoldeb llawn a risg o golled sy'n deillio o'ch defnydd o wybodaeth, cynnwys neu ddeunydd arall a gafwyd gan y Gwasanaeth. Mae rhai awdurdodaethau yn cyfyngu neu ddim yn caniatáu ymwadiadau gwarant, felly efallai na fydd y ddarpariaeth hon yn berthnasol i chi.

 

 1. Cyfyngu Atebolrwydd. Ni fyddwn yn atebol am iawndal neu golledion sy'n codi o'ch defnydd o'r gwasanaeth neu'n codi o dan y Cytundeb hwn. Darllenwch yr adran hon yn ofalus; mae'n cyfyngu ein rhwymedigaethau i chi.

 

 1. I'r graddau a ganiateir gan y gyfraith berthnasol, ni fydd Stumari yn atebol i chi am unrhyw golled elw, defnydd na data, nac am unrhyw iawndal cysylltiedig, anuniongyrchol, arbennig, canlyniadol neu enghreifftiol, waeth pa mor codi bynnag, sy'n deillio o (i ) defnyddio, datgelu, neu arddangos eich Cynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr; (ii) eich defnydd neu anallu i ddefnyddio'r Gwasanaeth; (iii) y Gwasanaeth yn gyffredinol neu'r feddalwedd neu'r systemau sy'n sicrhau bod y Gwasanaeth ar gael; neu (iv) unrhyw ryngweithio arall â Stumari neu unrhyw Ddefnyddiwr arall y Gwasanaeth, p'un a yw'n seiliedig ar warant, contract, camwedd (gan gynnwys esgeulustod) neu unrhyw theori gyfreithiol arall, ac a yw Stumari wedi cael gwybod am y posibilrwydd o ddifrod o'r fath ai peidio. a hyd yn oed os canfyddir bod rhwymedi a nodir yn y Cytundeb hwn wedi methu o'i bwrpas hanfodol. Ni fydd Stumari yn atebol am unrhyw fethiant neu oedi oherwydd materion y tu hwnt i'n rheolaeth resymol. Mae rhai awdurdodaethau yn cyfyngu neu ddim yn caniatáu ymwadiadau atebolrwydd, felly efallai na fydd y ddarpariaeth hon yn berthnasol i chi.

 

 1. Buddiolwyr Trydydd Parti. Mae Defnyddwyr Ymgynghorol yn fuddiolwyr trydydd parti i'r adran hon o'r Telerau Defnyddio. Mae unrhyw wybodaeth gyfreithiol a ddarperir ar y Gwasanaeth at ddibenion gwybodaeth yn unig. Mae Stumari ac unrhyw grewr Cynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr sy'n cynnwys gwybodaeth gyfreithiol yn gwadu pob gwarant, naill ai'n ddatganedig neu'n ymhlyg, yn statudol neu fel arall, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i'r gwarantau ymhlyg o fasnacholrwydd, peidio â thorri hawliau trydydd partïon, a ffitrwydd at bwrpas penodol. , i'r graddau eithaf a ganiateir gan y gyfraith. Ni fydd Stumari na Defnyddiwr Ymgynghorol yn atebol am unrhyw iawndal (gan gynnwys, heb gyfyngiad, iawndal cysylltiedig a chanlyniadol, anaf personol / marwolaeth anghyfiawn, elw a gollwyd, neu iawndal sy'n deillio o ddata coll neu ymyrraeth busnes) sy'n deillio o ddefnyddio neu anallu i ddefnyddio'r Gwasanaeth neu'r Cynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr, p'un a yw'n seiliedig ar warant, contract, camwedd, neu unrhyw theori gyfreithiol arall, ac a yw Stumari neu gyfranwyr Cynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr yn cael eu cynghori ynghylch y posibilrwydd o iawndal o'r fath. Nid yw Stumari na chyfranwyr Cynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddwyr yn atebol am unrhyw anaf personol, gan gynnwys marwolaeth, a achosir gan eich defnydd neu'ch camddefnydd o'r Gwasanaeth neu'r Cynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddiwr.

 

 1. Rhyddhau ac Indemniad.

 

 1. Rydych yn cytuno i indemnio a dal Stumari diniwed o ac yn erbyn unrhyw hawliad a threuliau, gan gynnwys ffioedd atwrneiod, sy'n codi o'ch defnydd o'r Wefan a'r Gwasanaeth, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i'ch tramgwydd o'r Cytundeb hwn.

 

 1. Os oes gennych anghydfod ag un neu fwy o Ddefnyddwyr, byddwch yn rhyddhau Stumari o hawliadau, galwadau ac iawndal (gwirioneddol a chanlyniadol) o bob math a natur, yn hysbys ac yn anhysbys, yn deillio o anghydfodau o'r fath neu mewn unrhyw ffordd sy'n gysylltiedig â hwy. Os ydych chi'n byw yng Nghaliffornia, rydych chi'n hepgor Cod Sifil California §1542, sy'n dweud: “Nid yw datganiad cyffredinol yn ymestyn i hawliadau nad yw'r credydwr yn eu hadnabod nac yn amau ​​eu bod yn bodoli o'i blaid ar adeg cyflawni'r datganiad, a fyddai os mae'n rhaid ei fod yn hysbys iddo fod wedi effeithio'n sylweddol ar ei setliad gyda'r dyledwr. ”

 

 

 1. Addasu Telerau Defnyddio. Gall Stumari ddiwygio'r Cytundeb hwn o bryd i'w gilydd, ac yn ôl disgresiwn llwyr Stumari. Byddwn yn rhoi gwybod i Ddefnyddwyr am newidiadau sylweddol i'r Cytundeb hwn (i) trwy anfon rhybudd i'r prif gyfeiriad e-bost a bennir yn eich cyfrif, a fydd yn dod i rym yn syth ar ôl anfon yr e-bost hwn, a / neu (ii) trwy ein Gwefan. o leiaf 30 diwrnod cyn i'r newid ddod i rym trwy bostio rhybudd ar ein tudalen gartref. Bydd newidiadau ansylweddol i'r Cytundeb hwn yn dod i rym ar unwaith. Rydym yn annog ymwelwyr i wirio'r dudalen hon yn aml am unrhyw newidiadau i'r Cytundeb hwn. Mae eich defnydd parhaus o'r Gwasanaeth ar ôl dyddiad effeithiol fersiwn ddiwygiedig o'r Cytundeb hwn yn golygu eich bod yn derbyn ei delerau.

 

 1. Amrywiol. Mae'r Cytundeb hwn yn cael ei reoli gan gyfraith California. Chi, a chi yn unig, sy'n gyfrifol am unrhyw rwymedigaethau rydych chi'n cytuno iddynt o dan y contract hwn. Os ydym yn ymwneud ag uno neu os ydym yn cael ein prynu, gallwn drosglwyddo'r Cytundeb hwn, cyhyd â bod eich hawliau'n cael eu gwarchod. Dim ond os ydych chi'n gallu ffurfio contract rhwymol yn eich gwladwriaeth y gallwch chi gytuno i'r telerau hyn. Y telerau hyn, gan gynnwys ein Polisi Preifatrwydd, yw'r cytundeb cyflawn rhyngom, ac nid oes unrhyw delerau eraill yn berthnasol.

 

 1. Y Gyfraith Lywodraethol. Ac eithrio i'r graddau y mae'r gyfraith berthnasol yn darparu fel arall, mae'r Cytundeb hwn rhyngoch chi a Stumari ac unrhyw fynediad i'r Wefan neu'r Gwasanaeth neu'r defnydd ohoni yn cael ei lywodraethu gan gyfreithiau ffederal Unol Daleithiau America a deddfau Talaith California, heb ystyried i ddarpariaethau gwrthdaro cyfraith. Rydych chi a Stumari yn cytuno i ymostwng i awdurdodaeth unigryw a lleoliad y llysoedd sydd wedi'u lleoli yn Ninas a Sir San Francisco, California, ac eithrio'r hyn a ddarperir isod yn y Cytundeb hwn.

 

 1. Difrifoldeb. Os yw unrhyw ran o'r Cytundeb hwn yn cael ei ddal yn annilys neu'n anorfodadwy, bydd y rhan honno o'r Cytundeb yn cael ei dehongli i adlewyrchu bwriad gwreiddiol y partïon. Bydd y dognau sy'n weddill yn parhau i fod mewn grym ac effaith lawn. Ni fydd unrhyw fethiant ar ran Stumari i orfodi unrhyw un o ddarpariaethau'r Cytundeb hwn yn cael ei ystyried yn ildiad o'n hawl i orfodi darpariaeth o'r fath. Bydd ein hawliau o dan y Cytundeb hwn yn goroesi unrhyw derfyniad o'r Cytundeb hwn.

 

 1. Cyfyngiad y Tymor Gweithredu. Rydych yn cytuno bod yn rhaid i unrhyw achos gweithredu sy'n gysylltiedig â'ch perthynas â Stumari neu'n deillio ohono gychwyn o fewn UN flwyddyn ar ôl i achos y weithred gronni. Fel arall, mae achos gweithredu o'r fath wedi'i wahardd yn barhaol.

 

 1. Cyflafareddu. Pe bai anghydfod yn codi rhyngoch chi a Stumari, hoffem ddarparu dull niwtral a chost-effeithiol i chi o ddatrys yr anghydfod yn gyflym. Felly, ar gyfer unrhyw hawliad (ac eithrio hawliadau am ryddhad gwaharddol neu ecwitïol neu hawliadau ynghylch hawliau eiddo deallusol) o dan y Cytundeb hwn, caiff y naill barti neu'r llall ddewis datrys unrhyw anghydfod sy'n codi o dan y Cytundeb hwn trwy gymrodeddu rhwymol nad yw'n seiliedig ar ymddangosiad. Rhaid i'r parti sy'n dewis cyflafareddu ei gychwyn trwy ddarparwr datrys anghydfod amgen sefydledig (“ADR”) y cytunwyd arno ar y cyd gan y partïon. Rhaid i'r darparwr ADR a'r partïon gydymffurfio â'r rheolau canlynol: (a) bydd y cyflafareddiad yn cael ei gynnal, yn ôl dewis y parti sy'n ceisio rhyddhad, dros y ffôn, ar-lein, neu'n seiliedig yn unig ar gyflwyniadau ysgrifenedig; (b) ni fydd y cyflafareddiad yn cynnwys unrhyw ymddangosiad personol gan y partïon neu'r tystion oni chytunir fel arall gan y partïon; ac (c) caniateir i unrhyw ddyfarniad ar y dyfarniad a roddwyd gan y cyflafareddwr gael ei gofnodi mewn unrhyw lys awdurdodaeth gymwys.

 

 1. An-aseiniadwyedd. Gall Stumari aseinio neu ddirprwyo'r Telerau Defnyddio hyn a / neu Bolisi Preifatrwydd Stumari, yn gyfan gwbl neu'n rhannol, i unrhyw berson neu endid ar unrhyw adeg gyda'ch caniatâd neu hebddo. Ni chewch aseinio na dirprwyo unrhyw hawliau neu rwymedigaethau o dan y Telerau Defnyddio neu Bolisi Preifatrwydd heb gydsyniad ysgrifenedig Stumari ymlaen llaw, ac mae unrhyw aseiniad a dirprwyaeth anawdurdodedig gennych yn ddi-rym.

 

 1. Penawdau Adran a Chrynodebau Heb Rwymo. Trwy gydol y Cytundeb hwn, mae pob adran yn cynnwys teitlau a chrynodebau cryno o'r telerau ac amodau canlynol. Nid yw'r teitlau adrannau hyn na chrynodebau cryno yn gyfreithiol rwymol.

 

 1. Cytundeb Cyflawn. Mae'r Telerau Defnyddio hyn, ynghyd â'r Polisi Preifatrwydd yn https://www.Stumari.com/privacypolicy, yn cynrychioli datganiad cyflawn ac unigryw'r cytundeb rhyngoch chi a Stumari. Mae'r Cytundeb hwn yn disodli unrhyw gynnig neu gytundeb blaenorol ar lafar neu'n ysgrifenedig, ac unrhyw ohebiaeth arall rhyngoch chi a Stumari sy'n ymwneud â phwnc y Cytundeb hwn. Dim ond trwy welliant ysgrifenedig wedi'i lofnodi gan weithrediaeth awdurdodedig Stumari y gellir addasu'r Cytundeb hwn, neu drwy bostio fersiwn ddiwygiedig gan Stumari.

 

 1. Awdurdodi i Gontract. Rydych chi'n cynrychioli ac yn gwarantu, os ydych chi'n unigolyn, eich bod mewn oedran cyfreithiol i ffurfio contract rhwymol; neu os ydych chi'n cofrestru ar ran endid, eich bod wedi'ch awdurdodi i ymrwymo i'r Telerau Defnyddio hyn, a rhwymo'r endid iddynt, a chofrestru ar gyfer y Gwasanaeth.

 

Rydych yn cydnabod eich bod wedi darllen y Telerau Defnyddio hyn, yn deall y Telerau Defnyddio, ac y byddwch yn rhwym i'r telerau ac amodau hyn.

 

Newyddion y Diwydiant Canabis

Newyddion y Diwydiant Canabis

Tanysgrifiwch a chael y diweddaraf am y diwydiant canabis. Yn cynnwys cynnwys unigryw a rennir gyda thanysgrifwyr yn unig.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!

Share Mae hyn yn